Działka nad jeziorem z linią brzegową. Zasady budowy i wyznaczanie linii brzegowej. Wzór wniosku o ustalenie linii brzegowej

2018-11-22 12:37
Dom nad jeziorem z linią brzegową
Autor: Marcin Czechowicz Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę domu nad jeziorem trzeba zmierzyć odległość planowanego budynku od linii brzegowej

Działka z bezpośrednim dojściem do jeziora to marzenie większości z nas. Zanim ją kupisz, upewnij się, że na działce nad jeziorem można wybudować dom. Musisz sprawdzić, gdzie przebiega linia brzegowa i jakie są ograniczenia w zabudowie tej działki. Formularz: wzór wniosku o ustalenie linii brzegowej.

Przepisy mogą nakazywać pozostawienie niezabudowanego terenu w określonej odległości od zbiornika wodnego. Dlatego przed zakupem działki nad jeziorem, tak ważne jest sprawdzenie położenia linii brzegowej przed rozpoczęciem robót budowlanych, żeby nie dopuścić się samowoli budowlanej. Ponadto właściciel działki nad jeziorem jest obowiązany zapewnić publiczny dostęp do wody.

Działka nad jeziorem - jak można ogrodzić działkę nad jeziorem

Ogrodzenie nie może sięgać aż do wody. W odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu nie wolno grodzić nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych (art. 232 Prawa wodnego). Nie można też zakazywać czy uniemożliwiać w jakikolwiek sposób przechodzenia przez ten obszar.

Przepisy przewidują tylko cztery wyjątki od tych zakazów, które dodatkowo rzadko znajdują zastosowanie w praktyce. Dotyczą one stref ochronnych ustanowionych na podstawie Prawa wodnego, obrębów hodowlanych wyznaczonych na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym, terenów zamkniętych w rozumieniu Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz obszarów istotnych dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego określonych w decyzji właściwego organu Wód Polskich lub dyrektora urzędu morskiego.

Działka nad jeziorem - kto ma dostęp do jeziora

Właściciel działki przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany do jej udostępnienia właściwym służbom na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód, ustawiania znaków żeglugowych i hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych (art. 233 Prawa wodnego).

Co więcej, jeżeli jezioro jest objęte powszechnym korzystaniem (na przykład do wypoczynku, uprawiania turystyki lub sportów wodnych), właściciel działki ma obowiązek zapewnić do niego publiczny dostęp w sposób umożliwiający takie korzystanie. Części nieruchomości do tego przeznaczone wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Warto wiedzieć, że za umożliwienie dostępu do wody przysługuje od właściciela wód albo urządzeń pomiarowych bądź od gminy odszkodowanie za straty, które w związku z tym zostały poniesione.

Z drugiej strony, można zostać ukaranym grzywną za uniemożliwianie dostępu do wód na potrzeby wykonywania wyżej wymienionych robót.

Działka nad jeziorem - gdzie nie wolno budować

O tym, w jakiej odległości od jeziora lub rzeki można stawiać budynki i inne obiekty budowlane, decydują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz zarządzenia wojewody o utworzeniu parków krajobrazowych lub obszarów chronionego krajobrazu. Może być w nich wprowadzony zakaz budowania nowych obiektów w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych (art. 17 ustawy o ochronie przyrody). Można jednak w tym pasie budować obiekty służące turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.

Prawo wodne daje także wojewodom możliwość ustanawiania, na wniosek Wód Polskich, tak zwanego obszaru ochronnego, na którym obowiązują ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Za szkody poniesione w związku z ich wprowadzeniem właścicielowi nieruchomości położonej w takim obszarze przysługuje odszkodowanie.

Trzeba także wziąć pod uwagę, że tereny nadbrzeżne są często zagrożone powodzią. Jeżeli gmina tak właśnie zakwalifikuje dany obszar w planie miejscowym, to będzie się to wiązało z zakazem zabudowy.

Warto wiedzieć

Co to jest linia brzegowa?

Linia brzegowa to krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. Można zatem przyjąć, że linia brzegu jest tam, gdzie stykają się grunt pokryty wodami powierzchniowymi i grunt przyległy. Szczegółową prawną definicję linii brzegowej znajdziemy w art. 220 Prawa wodnego.

Jak wyznaczyć linię brzegu jeziora

Linię brzegową wyznacza się w procedurze administracyjnej uruchamianej na wniosek osoby uprawnionej (czyli mającej w tym interes prawny bądź faktyczny). Taką osobą będzie na przykład właściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik lub posiadacz gruntu przyległego do gruntu pokrytego wodą. Co ważne, ustalenia linii brzegu nie może żądać od urzędu potencjalny nabywca nieruchomości, który chciałby sprawdzić, czy i gdzie będzie mógł wybudować dom lub inny obiekt.

Wniosek o ustalenie linii brzegowej należy złożyć w odpowiednim organie administracji publicznej, którym jest:

  • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - gdy chodzi o wody graniczne, śródlądowe drogi wodne oraz pozostałe wody stanowiące cieki naturalne, jeziora i inne naturalne zbiorniki wodne (przed 1 stycznia 2018 r. właściwym organem był marszałek województwa albo starosta powiatu);
  • właściwy terenowy organ administracji wodnej – w wypadku morskich wód wewnętrznych.

Do wniosku trzeba załączyć:

  • projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych opracowany przez geodetę;
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł;
  • ewentualnie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (jeśli ktoś ustanowił pełnomocnika do załatwienia tej sprawy).

Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

Taki projekt trzeba zamówić u geodety, który posiada drugi zakres uprawnień geodezyjnych. Opracowany projekt składa się z:

  • części opisowej, w której wskazuje się między innymi sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, stan prawny nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli i ich adresu, stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
  • zaktualizowanej kopia mapy zasadniczej (w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000) albo mapa inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych (specjalistyczna mapa tematyczna). Geodeta nanosi na nią punkty stałe osnowy poziomej nawiązane do sieci państwowej, granicę stałego porostu traw, krawędzie brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp oraz proponowaną linię brzegu. Niezbędnym, a jednocześnie jednym z najważniejszych elementów mapy są granice nieruchomości wchodzących w zakres opracowania (czasami konieczne jest więc dokonanie podziału lub rozgraniczenia).

Zatrudniony geodeta przekazuje projekt rozgraniczenia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gdzie podlega on sprawdzeniu i - po pozytywnym wyniku kontroli - opatrywany jest klauzulą oraz przyjmowany do zasobu.

Wynagrodzenie za taką usługę geodezyjną zależy od stopnia skomplikowania sprawy i liczby punktów granicznych. Zazwyczaj waha się w przedziale od 2 do 5 tys. zł, przy czym każdy dodatkowy punkt graniczny podnosi koszt o mniej więcej 500 zł.

Wzór wniosku o ustalenie linii brzegowej

.................. .......................

.................. (miejscowość, data)

..................

(imię i nazwisko

oraz adres wnioskodawcy)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Nowy Świat 6/12,

00-400 Warszawa

WNIOSEK

o ustalenie linii brzegowej

Na podstawie art. 220 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wnoszę o ustalenie linii brzegowej na .............. (na przykład rzece Narew) dla działki budowlanej położonej w .............., przy ul. ................, obręb ........, nr ewidencyjny ..........., nr księgi wieczystej ............

Załączniki do wniosku:

1. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

......................

(podpis wnioskodawcy)

Decyzja o ustaleniu linii brzegu

Decyzja w sprawie ustalenia linii brzegu jest doręczana wnioskodawcy oraz ujawnionym w ewidencji gruntów i budynków właścicielom, użytkownikom wieczystym lub innym podmiotom władającym gruntami przyległymi do działki wnioskodawcy (bezpośrednio z nią graniczącymi). W postępowaniu nie będzie więc uczestniczył na przykład sąsiad z przeciwnej strony drogi. Od decyzji o ustaleniu linii brzegowej można się odwołać do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Ostatnim zadaniem właściciela nadbrzeżnej działki w omawianej procedurze jest poinformowanie starosty prowadzącego ewidencję gruntów i budynków o wydaniu decyzji ustalającej przebieg granicy cieku wodnego. Jest ona podstawą do dokonania odpowiedniego wpisu w ewidencji.

Uwaga! Jeżeli po wydaniu decyzji o ustaleniu linii brzegu dojdzie do zmiany linii brzegu (bo zmieni się na przykład poziom wód), to aby ustalić nowy jej przebieg, konieczne będzie powtórzenie całej procedury.

Podstawa prawna

  • ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (j.t. DzU z 2017 r., poz. 2126)
  • ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. DzU z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE