Inwestycja na cele nie tylko mieszkaniowe. Czy można się ubiegać o zwrot VAT?

2011-03-08 12:16

Czy biorąc pod uwagę, że przeważająca cześć inwestycji (69,86%) służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mogę od tej części zakupów materiałów budowlanych indywidualnie starać się o częściowy zwrot podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym? W jaki sposób formalnie dokumentować zakupy?

interpretacja indywidualna
Sygnatura ILPB1/415-445/10-4/AGr
Data 2010.07.19
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Istota interpretacji

 1. Czy biorąc pod uwagę, że przeważająca cześć inwestycji (69,86%) służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, mogę od tej części zakupów materiałów budowlanych indywidualnie starać się o częściowy zwrot podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym?
 2. W jaki sposób Wnioskodawczyni powinna formalnie dokumentować zakupy inwestycyjne, czy faktury za zakup materiałów budowlanych, których nie będzie można bezpośrednio przypisać czy dotyczą działalności gospodarczej czy też celów mieszkalnych Wnioskodawczyni mogą być wystawione: 30,14% wartości dokonywanych zakupów – faktura na firmę – jako podatnika podatku VAT dokonującego zakupów służących wykonywaniu czynności opodatkowanych; natomiast 69,86% wartości dokonywanych zakupów – faktura na Panią XXX – jako osobę fizyczną dokonującą zakupów służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Czy też dokonywane przez Wnioskodawczynię zakupy inwestycyjne powinny być dokumentowane fakturami wystawionymi na zainteresowaną jako Panią XXX i rozliczone dla celów działalności w 30,14% uwzględnione w 69,86% wartości dokonanych zakupów, tj. proporcjonalnie do poszczególnych powierzchni użytkowych?

(...)

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 1, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową budynku mieszkalnego, zaś zgodnie z art. 2 pkt 1 ww. ustawy za budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Mając na uwadze powyższe przepisy Wnioskodawczyni uważa, iż przysługuje jej prawo do zwrotu części wydatków poniesionych za zakup materiałów budowlanych w związku z realizacją inwestycji. Od zakupów, które będą dotyczyły tylko części mieszkalnej Wnioskodawczyni ma prawo ubiegać się o zwrot od wartości zakupów w 100%, natomiast zakupy materiałów dotyczące części mieszkalnej i przeznaczonej na działalność będą uprawniały Wnioskodawczynię do ubiegania się o zwrot w wysokości 69,86% wartości zakupionych materiałów, tj. od takiej części inwestycji według powierzchni, jaka jest przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

To, iż Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku VAT nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwrotu, o którym mowa w ww. ustawie, ponieważ realizowana przez Wnioskodawczynię budowa częściowo tylko dotyczy czynności opodatkowanych i w takim procencie zostanie rozliczona w deklaracji VAT, natomiast pozostała część służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni i od tej części może ona ubiegać się o zwrot.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odnośnie pytania nr 2, zarówno ustawa o podatku od towarów usług jak i ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym warunkuje odliczenie oraz zwrot wydatków od posiadania faktury dokumentującej zakupy, z której wynika podatek VAT naliczony. Podatnik podatku VAT, aby odliczyć VAT naliczony musi posiadać wystawioną na siebie fakturę, również dla osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot części wydatków podstawę do obliczenia kwoty zwrotu stanowi faktura wystawiona na nią.

Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur w rozdziale 3 § 5 ust. 1 stanowi, iż faktura powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy, bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Oznacza to, że zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy towaru czy usługi może występować więcej niż jedna osoba. A zatem faktury dotyczące zakupu materiałów budowlanych mogą być wystawione na Zainteresowaną:

 • 30,14% wartości dokonywanych zakupów inwestycyjnych – jako podatnika podatku VAT – na firmę i dotyczące działalności opodatkowanej;
 • 69,86% wartości dokonywanych zakupów inwestycyjnych – na indywidualną osobę – Panią XXX jako dotyczące wydatków na własne cele mieszkaniowe. Jeżeli chodzi o usługi, zdaniem Zainteresowanej, faktura dokumentująca ich nabycie może zostać w 100% wartości kupowanych usług wystawiona na firmę, a podatek VAT naliczony może zostać odliczony z niej tylko 30,14% ogólnej wartości jako dotyczący działalności opodatkowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu podatku VAT uznaje się za prawidłowe.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz.138 i Nr 192, poz.1382) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Stosownie do art. 2 pkt 1 i pkt 3 ustawy przez pojęcie:

 • faktury rozumie się fakturę VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, dokumentującą zakupy, których mowa w art. 3 ust. 1;
 • budynku mieszkalnego rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

Decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego obiektu budowlanego jako budynku mieszkalnego jest przeznaczenie budynku. Nie jest istotna klasyfikacja statystyczna danego obiektu budowlanego.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1.   budową budynku mieszkalnego;
 2.   nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:

 • wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;
 • wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa, z zastrzeżeniem ust. 6, 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę.

Limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6 dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 (art. 3 ust. 6a).

Kwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5-6a dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych (art. 3 ust. 7).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 2.   pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż zwrot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym, natomiast z jego ust. 3 wynika, że wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, numer NIP albo numer PESEL w przypadku gdy osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. . wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;
 3. rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;
 4. . rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 6. kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;
 7. oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;
 8. . wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;
 9. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

W myśl art. 5 ust. 5 ustawy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w sprawie zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, urząd skarbowy wydaje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 6 ust. 2).

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz stan faktyczny opisany we wniosku należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni może od tej części zakupów materiałów budowlanych, które służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych starać się o częściowy zwrot podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

W przypadku, gdy faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych zużytych do całej inwestycji będą zawierały część wartości związanej z pomieszczeniami służącymi prowadzonej działalności gospodarczej, wydatki te należy wyłączyć proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na tą działalność w powierzchni całej inwestycji.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lipca 2010 r. nr ILPP1/443-442/10-6/AI, tut. Organ stwierdził, iż oba wskazane przez Wnioskodawczynię sposoby wystawiania faktur są dopuszczalne. Oznacza to, że sprzedaż może być dokumentowana odrębnymi fakturami VAT, tj. w części dotyczącej zakupów związanych z działalnością gospodarczą fakturą VAT wystawioną na firmę, natomiast w części dotyczącej zakupów związanych z realizacją własnych celów mieszkaniowych fakturą VAT wystawioną na Panią XXX jako osobę fizyczną lub też jedną fakturą VAT wystawioną zarówno na firmę i jednocześnie na Panią XXX jako osobę fizyczną. Istotne jest by faktura zawierała niezbędne wymogi określone w § 5 ust. 1 cyt. rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.(...)

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.(...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE