Roboty dekarskie – stawka podatku VAT

2016-08-01 22:54

Jaki VAT należy policzyć za wykonane roboty dekarskie na prywatnym budynku - 8% czy 23%?

W świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016.710 z dnia 2016.05.25) do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, należy stosować stawkę podatkową w wysokości 8 %. (art. 41 ust. 12 w/w ustawy)

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity wskazane wyżej (300 m2 i 150 m2) stawkę podatku w wysokości 8 %, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ustawa o VAT nie definiuje pojęć: dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja i przebudowa. W tym celu należy sięgnąć do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08). Art. 3 tejże ustawy wyjaśnia, iż poprzez pojęcia:

6) budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

7) roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

7a) przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

8) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Warunkiem zastosowania 8 % stawki podatkowej jest spełnienie 2 przesłanek. Po pierwsze usługi dekarskie muszą być wykonywane w ramach budowy, remontu, przebudowy, modernizacji lub termomodernizacji, po drugie budynek, musi być zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, że nie można skorzystać z niższej stawki podatku od towarów i usług.

Data publikacji: 22.08.2016