Montaż okna połaciowego

2017-03-27 23:45

Czy montaż okna połaciowego na poddaszu, w sposób, który nie wymaga przesunięcia czy tez żadnej innej ingerencji w więźbę dachową (okna zostaną zamontowane między krokwiami) wymaga pozwolenia na przebudowę czy zgłoszenia prac remontowych. Konstrukcja dachu nie zostanie zmieniona

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i czy montaż okien można potraktować jako remont, czy w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prace te będą nie remontem, a przebudową. Legalne definicje obu pojęć znajdujemy w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) Zgodnie z w/w przepisem przez pojęcie ‘przebudowa’ należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Remont natomiast, to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Już na pierwszy rzut oka, widać, iż montażu okien połaciowych, których dotychczas w budynku nie było, nie można zakwalifikować jako remont, gdyż będzie to nowy element pojawiający się w obiekcie budowlanym, zatem przesłanka polegająca na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu budowlanego nie występuje tutaj. Znajduje to swoje potwierdzenie w orzecznictwie administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 października 2010 roku, Sygn. akt VII SA/Wa 1027/10, orzekł, iż „Cechą charakterystyczną remontu jest odtworzenie stanu pierwotnego, stąd nie mogą być uznane za remont roboty budowlane, w wyniku których powstają nowe elementy.’’

 

Inaczej wyglądałaby sytuacja, kiedy w wybudowanym obiekcie okna takie występowałyby, natomiast doszłoby do ich wymiany na inne. „Roboty budowlane polegające na wymianie okien stanowią remont i to niezależnie od tego czy następuje zmiana wielkości otworów okiennych. Nie jest to bowiem czynność z zakresu bieżącej konserwacji, gdyż do takich czynności można zaliczyć odnowienie okien poprzez pomalowanie i inne drobne naprawy.’’ (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2009 roku, Sygn. Akt II SA/Lu 582/09) W sytuacji przedstawionej w pytaniu, montaż okien nie może być zakwalifikowany jako remont budynku.

 

W mojej ocenie będziemy mieli do czynienia z przebudową, jednakże z uwagi na to, iż ustawodawca nie sprecyzował, co kryje się pod zapisem „zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego” należy posiłkować się orzecznictwem sądowo administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 4 marca 2010 roku, Sygn. Akt. II OSK 493/09, stwierdził, iż „Przy takiej "definicji" należy sięgnąć do językowej wykładni tych pojęć. W słowniku języka polskiego parametr, to wielkość charakteryzująca materiał lub element z punktu widzenia jego przydatności (T.II, str. 602, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. IX). Pozwala to na stwierdzenie, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, takich jak dach, okna, schody oraz technicznych, takich jak ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu budowlanego.” Ten sam Sąd w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 roku, Sygn. Akt II OSK 1972/14, orzekł „Dla uznania, że doszło do przebudowy obiektu budowlanego w świetle art. 3 pkt 7a p.b. istotne jest ustalenie, że miała miejsce zmiana jego parametrów użytkowych lub technicznych. Jednocześnie ustawodawca nie wyjaśnia, co należy rozumieć przez parametry użytkowe i techniczne. Nie ulega jednak wątpliwości, że skoro przepis mówi zarówno o parametrach technicznych, jak i użytkowych, to nie chodzi w nim jedynie o wartości techniczne, jak na przykład obciążenia. Nie może też chodzić o parametry, których zmiana powoduje wyłączenie robót budowlanych poza zakres pojęcia przebudowy, czyli kubatura obiektu budowlanego, powierzchnia jego zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. W ocenie NSA, z legalnej definicji przebudowy wynika, że przebudową są też takie roboty budowlane, które nie zmieniają parametrów technicznych obiektu budowlanego, takich jak na przykład występujące w obiekcie obciążenia, ale które powodują zmianę parametrów związanych z jego użytkowaniem.’’

 

Po zakwalifikowaniu w/w robót budowlanych do przebudowy, kolejnym krokiem będzie ustalenie czy na przeprowadzenie takich robót wymagane jest wcześniejsze uzyskanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, czy też wystarczy samo zgłoszenie.

 

Art. 29 ust. 1 ustawy prawo budowlane enumeratywnie wymienia roboty i obiekty budowlane do wykonania, których nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Ust. 2 tego przepisu odnosi się m. in. do kwestii przebudowy. I tak zgodnie z tym przepisem Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m. in. na:

 

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

 

1aa) przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

 

1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

 

Zaznaczam tutaj, iż punkt 1aa oraz 1 b zostały dodane ostatnią nowelizacją prawa budowlanego dokonaną ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku ( Dz. U. 2016.2255 ), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 

Istotną kwestią zatem będzie określenie obiektu budowlanego, w którym dokonywany będzie montaż przedmiotowych okien. Ta informacja nie została ujęta w pytaniu. Zasadniczo jednak, jeśli obiekt budowlany znajduje się w katalogu przedstawionym w ust. 1 przepisu 29 ustawy prawo budowlane, to wykonywanie przy tym obiekcie robót budowlanych będących przebudową w świetle obowiązujących przepisów, nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Art. 30 w/w ustawy wymienia roboty budowlane, które dla swej legalności wymagają dokonania zgłoszenia do organów administracji architektoniczno- budowlanej. Takimi robotami m. in. są:

 

- roboty polegające na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

 

- wykonywanie przebudowy obiektów, takich jak: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę; zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach, tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin, pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej, obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 roku poz. 196, 1272 i 1505) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

 

Jeśli chodzi o przebudowę innych niż wymienione wyżej obiektów budowlanych to przepisy prawa nie nakładają obowiązku dokonania zgłoszenia przeprowadzenia takich robót do organów administracji architektoniczno – budowlanej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy sprawdzić, czy obiekt budowlany w którym będą montowane okna, znajduje się w katalogu zawartym w przepisie 29 ust. 1 prawa budowlanego. Jeśli tak to roboty te będą zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę. Czy wymagane jest dokonanie zgłoszenia, określa art. 30 prawa budowlanego.

1.05.2017