| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z problemami finansowymi uzyskają pomoc

Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych z problemami finansowymi uzyskają pomoc

Sejm uchwalił ustawę, mającą na celu określenie zasad wsparcia finansowego dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny i mają problem z jego spłatą. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze wsparcia.

W myśl uchwalonej przez Sejm, 9 października br. ustawy, pomoc kredytobiorcom będzie udzielana za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany dotyczą kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt (którego spłatę zabezpieczono hipoteką) na:

  1. budowę domu jednorodzinnego,
  2. nabycie:
  • prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności mieszkania,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Warunki wsparcia dla kredytobiorców z kredytem hipotecznym

Pomoc będzie można uzyskać, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie, kredytobiorca posiada status bezrobotnego lub koszt kredytu mieszkaniowego przekracza 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.

Problem ze spłatą kredytu hipotecznego - kto nie otrzyma pomocy?

Wsparcia nie będzie można uzyskać, jeżeli utrata pracy nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

Jeżeli jeden z kredytobiorców, np. małżonek już uzyskał pomoc przewidzianą w omawianej ustawie to uzyskanie kolejnego wsparcia nie będzie możliwe.

Wsparcia nie będzie można uzyskać, jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:

  • jest właścicielem innego mieszkania lub domu;
  • posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
  • jest najemcą innego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Kredyt hipoteczny - na czym będzie polegało wsparcie kredytobiorców?

Wsparcie będzie polegało na przekazywaniu kredytodawcy (bankowi) przez Bank Gospodarstwa Krajowego pieniędzy z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.

Wysokość wsparcia w złotych będzie równowartością przewidywanych 18 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego. Jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1500 zł, do określenia wysokości wsparcia będzie przyjmowana kwota 1500 zł.

Wsparcie będzie przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1500 zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek.

Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania będzie określała umowa.

Jeżeli kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przekazywał wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia. W celu uzyskania pomocy kredytobiorca będzie musiał złożyć do banku wniosek w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie zawierał z bankiem umowę w sprawie realizacji ustawy. Wsparcie przyznawane będzie na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą, po sprawdzeniu przez bank, czy kredytobiorca spełnia warunki do uzyskania pomocy.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca będzie musiał poinformować bank, między innymi o sprzedaży mieszkania (domu), zwiększeniu swojego wynagrodzenia za pracę do poziomu, który nie uprawnia do uzyskania pomocy. W przypadku sprzedaży przez kredytobiorcę mieszkania (domu) objętego wsparciem będzie on musiał zwrócić udzielone wsparcie w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Ułatwienie podatkowe dla osób z kredytem hipotecznym

Ustawa przewiduje też zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych będą kwoty należności umorzonych na podstawie omawianej ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Większość przepisów omawianej ustawy wejdzie w życie po upływie 90 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

10.11.2015

Przeczytaj dodatkowo:
Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Księga wieczysta bez tajemnic. Czego się dowiemy...

Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Mamy z nią do...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie...

Jakie dokumenty deweloper powinien przekazać właścicielowi przy odbiorze budynku i podpisaniu aktu...

Pomiar powierzchni antresoli w mieszkaniu - wg...

Pomiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. Jeżeli...

Stan deweloperski mieszkania. Co to oznacza, co...

Standard wykończenia nowego mieszkania, określany jest jako stan deweloperski. Dowiedz się, co zastaniesz...

Połączenie kuchni z pokojem dziennym - formalności

Sprawdź, czy w każdej sytuacji możliwe jest wyburzenie ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami. Dowiedz...