| muratordom.pl » Prawo » Porady prawne » Czy można usunąć drzewo utrudniające dojazd do garażu?

Czy można usunąć drzewo utrudniające dojazd do garażu?

Właściciele nieruchomości mają wiele problemów z drzewami utrudniającymi dojazd do garażu. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł, że właściciel ma prawo wyciąć takie drzewo.

W sprawie, rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 19 kwietnia 2014 r. (sygn. akt. sygn. akt II SA/Wr 71/14) burmistrz miasta odmówił właścicielce nieruchomości zezwolenia na usunięcie drzewa – świerku pospolitego o obwodzie pnia 55 cm mierzonym na wysokości 130 cm. W uzasadnieniu decyzji burmistrz wskazał, że zainteresowana jako przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa podała utrudniony dojazd do wiaty garażowej. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, że objęte wnioskiem drzewo to świerk pospolity w wieku powyżej 10 lat, o malowniczym pokroju i bardzo dobrym stanie zdrowotnym, będący cennym siedliskiem ptaków, usytuowane w odległości 1,5 m od ogrodzenia i 7 m od wiaty garażowej. Z powyższych powodów burmistrz odmówił udzielenia zgody na wycięcie drzewa.

Wycięcie drzewa utrudniającego dojazd do garażu – odwołanie od decyzji burmistrza

W odwołaniu od decyzji właścicielka nieruchomości argumentowała, że odległość drzewa od wiaty garażowej jest zbyt mała i uniemożliwia swobodny wjazd i wyjazd samochodu opel corsa o długości 4 m. Samorządowe kolegium odwoławcze (dalej: sko) utrzymało w mocy decyzję burmistrza.

Wyrok zabraniający wycinki drzewa utrzymany w mocy przez SKO

SKO wskazało, że przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.. Dz.U. z 2013 r. poz. 627), nie określają żadnych szczegółowych przesłanek obligujących organ administracji do udzielenia takiego pozwolenia lub odmowy wydania zgody na wycięcie drzewa, a rozstrzygnięcie sprawy w tym przypadku odbywa się w granicach tzw. uznania administracyjnego.

W omawianej sprawie, zdaniem SKO, nie można uznać, że samo utrudnienie w dojeździe do garażu uzasadnia wyrażenie zgody na ścięcie drzewa. Dojazd ten jest bowiem możliwy. Brak drzewa ułatwiłby dojazd do garażu, jednak odległość drzewa około 7 m od wjazdu do wiaty garażowej nie uniemożliwia go i kierowca o przeciętnych umiejętnościach będzie w stanie manewr ten wykonać, tym bardziej, jeśli dysponuje stosunkowo niewielkim samochodem, takim jak opel corsa. Poziom trudności parkowania w takim przypadku, zdaniem Kolegium, nie odbiega od sytuacji powszechnie spotykanych na drodze np. przy parkowaniu przed większymi sklepami, centrami handlowymi, czy w ogóle w centrum miasta. SKO wskazało również, że chodzi o drzewo okazałe, o bardzo dobrym stanie zdrowotnym i cenne pod względem przyrodniczym.

W rezultacie SKO uznało, że po wyważeniu interesu społecznego i interesu właściciela nieruchomości w omawianej sprawie, należało uznając prymat tego pierwszego i odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzewa. Zainteresowana odwołała się od decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. W skardze do sądu podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Co orzekł sąd w sprawie pozwolenie na wycięcie drzewa?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję burmistrza miasta oraz samorządowego kolegium odwoławczego. W uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że racjonalna gospodarka wymaga umożliwienia normalnego i niezakłóconego korzystania z działki oraz znajdujących się na niej urządzeń przez jej właścicieli i użytkowników. W omawianej sprawie racjonalna gospodarka obejmuje przede wszystkim zwykłe korzystanie z wiaty garażowej bez obawy uszkodzenia pojazdu. Możliwy musi być wjazd i wyjazd z wiaty pojazdem samochodowym, nie tylko stosunkowo niewielkim, jak opel corsa, ale każdym samochodem osobowym, o co najmniej przeciętnej długości, a więc także dłuższym niż auto aktualnie eksploatowane przez skarżącą. Zwykłym przeznaczeniem wiaty garażowej usytuowanej na działce jest parkowanie w niej samochodem osobowym o różnych wymiarach(powtórzenie - wczesniejsze zdanie mówi o tym samym)

W omawianej sprawie korzystanie z wiaty garażowej jest możliwe – choć utrudnione – w przypadku samochodu opel corsa. W przypadku dłuższego samochodu (a większość przeciętnych samochodów osobowych jest dłuższa od stosunkowo krótkiej corsy) byłoby albo jeszcze bardziej utrudnione (w przypadku pojazdów niewiele większych), albo (w przypadku większości pojazdów) w ogóle niemożliwe – z uwagi na objęte wnioskiem skarżącej drzewo. Drzewo to uniemożliwia zatem racjonalną gospodarkę nieruchomością zainteresowanej – stwierdził sąd.

Dlaczego decyzja burmistrza dotycząca wycięcia drzewa była niesłuszna?

Sąd uznał, że decyzja burmistrza oraz SKO została podjęta z naruszeniem art. 125 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ w niedostateczny sposób wzięto pod uwagę słuszny interes zainteresowanej mającej prawo do normalnego korzystania ze swojej własności. Sąd stwierdził ponadto, że zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa może być uzależnione od przesadzenia tego drzewa w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo – zwłaszcza gdyby jego przesadzenie nie było możliwe – zastąpienia go innym drzewem bądź innymi drzewami. W ten sposób środowisko przyrodnicze nie odniosłoby żadnej szkody, a słuszny interes właścicielki nieruchomości nie zostałby naruszony – uznał sąd.

WARTO WIEDZIEĆ

Procedura wyrażania zgody na wycięcie drzewa

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Organ administracji może uzależnić wydanie tego zezwolenia od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

27.08.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Czym właściwie jest spółdzielcze własnościowe...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest przede wszystkim jednym z ograniczonych praw...

Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...

Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...

Masz pomysł na własny biznes? Planujesz prowadzić...

Pomysł na własny biznes realizowany w domu lub mieszkaniu? To rozwiązanie niemal idealne, jednak wiąże się z...

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie...

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w...

Jest uchwała antysmogowa dla Małopolski. Co to...

Sejmik województwa małopolskiego przyjął jednomyślnie uchwałę antysmogową. Dokument opisuje działania,...