| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » PRAWO BUDOWLANE: zawiadomienie o zakończeniu budowy domu

PRAWO BUDOWLANE: zawiadomienie o zakończeniu budowy domu

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Czasami jednak konieczny jest wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Zobacz, od czego to zależy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy czy pozwolenie na użytkowanie

W terminie 14 dni od zakończenia budowy objętej pozwoleniem należy złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac. O zakończeniu robót objętych zgłoszeniem nie trzeba zawiadamiać. Natomiast pozwolenie na użytkowanie jest potrzebne, gdy:

 • taki obowiązek wynika z przepisów (dotyczy to między innymi budynków wielorodzinnych lub przemysłowych);
 • nadzór budowlany stwierdził, że budynek został wybudowany niezgodnie z pozwoleniem lub projektem (czyli już po zakończeniu budowy);
 • stwierdzono, że budowa jest wprawdzie samowolą, ale inwestor uzyskał pozwolenie na kontynuację robót (zalegalizował budowę po jej rozpoczęciu);
 • w trakcie budowy stwierdzono nieprawidłowości (na przykład istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu) i inwestor został zobowiązany decyzją do doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem;
 • przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (na przykład chcemy zamieszkać w domu z niewykończonym piętrem).

Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie składa się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Do użytkowania obiektu można przystąpić:

 • jeżeli urząd w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji albo
 • gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna (czyli po 14 dniach od jej otrzymania przez wszystkie strony, pod warunkiem że nikt się nie odwołał).

Za wcześniejsze przystąpienie do użytkowania domu nadzór budowlany nałoży karę.

Dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor musi dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy, że obiekt został wybudowany zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami oraz że uporządkowano teren budowy;
 • protokoły badań lub kontroli;
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie dotyczy m.in. budynków podlegających ochronie jako zabytki; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata; niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 - art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane)

Dokumenty do pozwolenia na użytkowanie

Do pozwolenia na użytkowanie mogą być dodatkowo wymagane oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

 • Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • sanepidu;
 • Państwowej Inspekcji Pracy;
 • Państwowej Straży Pożarnej.

Etapy budowy domu jednorodzinnego a zimowa przerwa

Budowę najlepiej jest przerywać na takim etapie robót, by niekorzystne, zimowe warunki...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...