| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Rozbiórka budynku - kiedy wymagane jest zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na rozbiórkę?

Rozbiórka budynku - kiedy wymagane jest zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na rozbiórkę?

Chcesz usunąć ze swojej działki stary budynek? Jego rozbiórka może wymagać załatwienia pewnych formalności urzędowych. Wyjaśniamy, kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy konieczne będzie pozwolenie na rozbiórkę. Co zrobić w sytuacji, gdy budynek wpisany jest do rejestru zabytków?

Wielkość i usytuowanie obiektu, który ma być rozebrany, decydują o rodzaju koniecznych formalności. Za ich niedopełnienie można zapłacić grzywnę

Kiedy można dokonać rozbiórki budynku bez pozwolenia

Właściciel obiektów budowlanych może je rozebrać bez zgody urzędu, jeśli ich postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę i nie podlegają one ochronie jako zabytki. Przykładowo bez pozwolenia można wybudować – a więc i rozebrać – wolno stojący parterowy budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 25 m2 , ogrodzenie i altanę śmietnikową.

Kiedy wymagane jest zgłoszenie

Jeżeli budynek lub budowla nie mają 8 m wysokości i stoją w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa ich wysokości oraz nie są wpisane do rejestru zabytków ani objęte ochroną konserwatorską, zamiar ich rozbiórki należy zgłosić w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu określa się rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Można je rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od doręczenia zgłoszenia, pod warunkiem jednak że urząd w tym czasie nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Zgłoszenie jest ważne dwa lata od określonego w nim terminu. Starosta po otrzymaniu zgłoszenia ma prawo nałożyć na właściciela obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku lub budowli, w wypadku gdy rozbiórka ta:

  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska,
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.
WAŻNE

Zgoda na rozbiórkę budynku wpisanego do rejestru zabytków

Jeśli budynek lub inny obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytków, inwestor musi wystąpić do generalnego konserwatora zabytków o wydanie decyzji skreślającej ten zabytek z rejestru. Takie skreślenie jest możliwe wtedy, gdy obiekt jest bardzo zniszczony i nie sposób go wyremontować. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji można wystąpić do starosty o pozwolenie na rozbiórkę. W przypadku zabytków nie wpisanych do rejestru zabytków, ale ujętych w gminnej ewidencji zabytków starosta przed udzieleniem pozwolenia na rozbiórkę sam dokonuje uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na rozbiórkę

Wymienione wyżej zwolnienia z pozwolenia na rozbiórkę mają charakter wyczerpujący. We wszystkich innych sytuacjach takie pozwolenie jest więc konieczne. Uzyskania decyzji o pozwoleniu wymaga na przykład rozbiórka parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy większej niż 25 m2 lub nawet niewielkiego budynku mieszkalnego, jeżeli stoją zbyt blisko granicy działki, czyli w odległości mniejszej od połowy ich wysokości. Pozwolenie będzie konieczne zawsze, gdy obiekt ma 8 m wysokości lub więcej, bez względu na jego odległość od granicy działki.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

  • pisemną zgodę właściciela obiektu;
  • szkic usytuowania obiektu;
  • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi (chodzi tu na przykład o ustawę o ochronie przyrody, ustawę o lasach, Prawo wodne czy ustawę o ochronie zabytków);
  • projekt rozbiórki obiektu, ale tylko wtedy, gdy taką potrzebę stwierdzi starosta (wyda postanowienie nakładające taki obowiązek). Może być potrzebny w wypadku planowanej rozbiórki obiektu stojącego w granicy działki i przylegającego do budynku sąsiada.
WARTO WIEDZIEĆ

Co w sytuacji, gdy budynek zagraża bezpieczeństwu

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórke lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Nie zwalnia to jednak właściciela od obowiązku bezzwłocznego załatwienia tych formalności urzędowych.

Podstawa prawna:

  • art. 31, 32 i 39 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

WIDEO: jak zburzyć ściankę działową?

Jak formalnie zakończyć budowę domu i uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku?

Po zakończeniu budowy domu należy dopełnić ostatnich formalności, aby móc legalnie w nim...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...