| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Prawo budowlane. Jak zamienić budynek gospodarczy na mieszkalny? Kiedy pozwolenie na budowę?

Prawo budowlane. Jak zamienić budynek gospodarczy na mieszkalny? Kiedy pozwolenie na budowę?

Jeżeli przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga przebudowy tego budynku i przeprowadzenia takich robót budowlanych, jak np. budowa ścian działowych, wykonanie okien czy zrobienie instalacji elektrycznej, powinieneś zlecić projektantowi wykonanie projektu budowlanego i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie:

Do mojego domu przylega budynek gospodarczy z poddaszem i drewnianym stropem. Ma wejście od zewnątrz, ale budynki są też połączone wspólnymi drzwiami. Chciałbym w nim na dole urządzić pokój dzienny i łazienkę (w budynku jest instalacja wodna i kanalizacyjna), a na poddaszu sypialnie. Musiałbym wykonać ściany działowe, okna, schody drewniane na poddasze, poprowadzić instalację elektryczną na górę oraz ocieplić ściany. Czy taki remont i zmianę użytkowania wystarczy zgłosić? Czy trzeba ustanowić kierownika budowy i kupić dziennik budowy?

Polecamy:

Odpowiedź:

Takie roboty to nie remont

Takich robót nie można zakwalifikować jako remont. Zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się użycie wyrobów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym.

To oznacza, że celem remontu jest przywrócenie elementom budowlanym sprawności technicznej poprzez ich naprawę lub wymianę elementów nienadających się do naprawy i odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Konieczne pozwolenie na budowę

Opisana adaptacja budynku gospodarczego na pomieszczenia mieszkalne wiąże się z potrzebą wykonania między innymi takich robót budowlanych, jak: budowa ścian, wykonanie w ścianach i połaci dachowej okien, zrobienie instalacji elektrycznej. Roboty te należy zakwalifikować jako przebudowę obiektu budowlanego i z tego powodu wymagane będzie uzyskanie przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę.

Konieczne będzie zlecenie projektantowi wykonania projektu budowlanego. W pierwszej kolejności powinna jednak zostać wykonana ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku. Między innymi powinna ona określać stan stropu drewnianego i możliwość przeniesienia przez ten strop obciążeń w związku z nową funkcją poddasza.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor ma obowiązek zawiadomić o rozpoczęciu robót właściwy miejscowo powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczęciem, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania robotami. Obowiązek zapewnienia kierownictwa budowy dotyczy wszystkich robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.

Jednakże zgodnie z art. 42 ust. 3 Prawa budowlanego organ wydający pozwolenie na budowę może wyłączyć obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy dla inwestycji, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych. Wyłączenie to określane jest w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w drodze odrębnej decyzji.

O wydanie, zarejestrowanie i opieczętowanie dziennika budowy inwestor występuje z wnioskiem do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Za właściwe prowadzenie oraz przechowywanie dziennika na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Po wykonaniu robót polegających na przebudowie obiektu budowlanego nie ma potrzeby zawiadamiania nadzoru budowlanego o ich zakończeniu. Takie zawiadomienie należy złożyć w przypadku robót polegających na budowie obiektu budowlanego, a także w przypadku odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu.

Jak zaskarżyć zmianę planu miejscowego?

Jeżeli gmina zmieniła, bądź uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Kto instaluje fotoogniwa? Czy potrzebne są...

Fotoogniwa montują firmy specjalizujące się w tego typu systemach. Instalatorzy oferują zazwyczaj doradztwo,...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....