| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe wymagania dla ścian, stropów i dachów

Nowe wymagania dla ścian, stropów i dachów

Jeżeli składasz wniosek o pozwolenie na budowę, sprawdź czy projekt spełnia aktualne warunki techniczne. Od stycznia 2009 r. obowiązują nowe wymagania m.in. dla ścian, dachów i stropów.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ściany

1. Ujednolicono wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych w pomieszczeniach ogrzewanych (powyżej 16 st. C). Niezależnie od rodzaju powinny się one charakteryzować współczynnikiem przenikania ciepła U nie wyższym niż 0,3 W/(m2·K). Nowe wartości U znajdziemy w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Dotychczas. Takie wymagania stawiano jedynie ścianom o budowie warstwowej z izolacją cieplną z materiału o λ ≤ 0,05 W/(m·K). Dla ścian jednowarstwowych maksymalne U mogło wynosić 0,5 W/(m2·K).
Co to oznacza. Zwolennicy ścian jednowarstwowych muszą sięgać po materiały, które pozwolą wybudować odpowiednio ciepłą przegrodę. W odpowiedzi na zaostrzone wymagania producenci wprowadzili na rynek materiały ścienne o lepszych parametrach, które umożliwią wybudowanie ściany o U ≤ 0,3 W/(m2·K) bez zwiększania grubości muru.

2. Wprowadzono nowe wymaganie w zakresie U dla ścian przyległych do szczelin dylatacyjnych.

Dotychczas. Nie stawiano takich wymagań dla ścian w domach jednorodzinnych.
Co to oznacza. Jeśli szerokość szczeliny nie przekracza 5 cm, a szczelina jest trwale zamknięta i wypełniona izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm, współczynnik U dla ściany nie powinien być większy niż 1,00 W/(m2·K). Jeżeli szczelina jest szersza, nie ma znaczenia, czy jest zamknięta i wypełniona, a maksymalna wartość współczynnika U ściany może wynosić 0,7 W/(m2·K).

3. Dodano zapis o ochronie ścian przed zawilgoceniem i korozją biologiczną – na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Również wewnątrz takiej przegrody nie powinno występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Dopuszcza się ją w przegrodzie w okresie zimowym, jeśli struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana.

Dotychczas. Nie było obowiązku ochrony przegród przed kondensacją pary wodnej. Wyliczenia prowadzono jedynie podczas termomodernizacji.
Co to oznacza. Aby spełnić ten warunek, przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne powinny się charakteryzować współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna. Projektanci nie muszą wyliczać wartości współczynnika temperaturowego, jeżeli pomieszczenia są ogrzewane do temperatury co najmniej 20 st. C i średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%. Wówczas dopuszcza się przyjmowanie wartości krytycznej równej 0,72.
Nie sprawdza się tego warunku dla przegród, w których w praktyce zjawisko kondensacji nie występuje, czyli na przykład dla jednowarstwowych ścian murowanych.

Wybierając materiały do budowy ścian jednowarstwowych, trzeba sprawdzić, jakie wartości λ lub U deklarują producenci. Zaostrzone przepisy wymagają od nich zmiany asortymentu.

Strop oddzielający pomieszczenia ogrzewane od poddasza nieużytkowego powinien być równie ciepły jak połacie dachu.

Dachy

4. Zaostrzono wymagania dla dachów i stropodachów znajdujących się nad pomieszczeniami, w których panuje temperatura wyższa niż 16°C. Współczynnik przenikania ciepła U nie może przekroczyć 0,25 W/(m2·K).

Dotychczas. Dopuszczalną wartością było 0,3 W/(m2·K).
Co to oznacza. Ponieważ w większości projektów i tak przyjmowano, że dach będzie ocieplony wełną mineralną grubości 20 cm, rozwiązanie to odpowiada nowym wymaganiom. Jeśli przyjąć, że wykorzysta się materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m·K), przegroda osiągnie U poniżej 0,25.

Stropy

5. Obniżono maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika U dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi do 0,45 W/(m2·K).

Dotychczas. Stropy te mogły mieć U = 0,6 W/(m2·K).
Co to oznacza. Izolacja termiczna musi być teraz grubsza. Jeżeli stosuje się standardowe płyty styropianowe (λ = 0,045 W/(m·K)), warstwę izolacji trzeba pogrubić o 3 cm.

6.  Zaostrzono wymagania dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami, które znajdują się w pomieszczeniach ogrzewanych (temperatura powyżej 16 st. C). Ich U nie może przekroczyć 0,25 W/(m2·K).

Dotychczas. Maksymalną wartością było 0,3.
Co to oznacza. Ta zmiana jest prawie kosmetyczna, wystarczy dołożenie zaledwie 1 cm izolacji termicznej, by osiągnąć wzrost współczynnika przenikania ciepła U o 0,05.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)

Czy podczas budowy domu ekipa budowlana może wejść na działkę sąsiada?

Czasami budowa domu wymaga, aby ekipa budowlana weszła na teren sąsiada. Czy w takiej sytuacji...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Instalacja paneli fotowoltaicznych - czy jest...

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to poważna inwestycja. Montaż powinien być realizowany przez...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...