dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży gruntu rolnego

Czy osoba nie będąca rolnikiem może odsprzedać działkę z warunkami zabudowy? Jest to działka rolna o powierzchni 3006 m2. Czy obowiązująca od 01.05.2016 ustawa o obrocie gruntami rolnymi będzie tu miała jakieś znaczenie? W ustawie jest mowa, że grunty o powierzchni 3 000 m2 są wyłączone spod rygorów ustawy. Co będzie z gruntem, który ma 3006 m2 i ma wydane pozwolenie na zabudowę?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433 z dnia 2015.09.21), która miała wejść w życie 1 maja 2016 roku, została uchylona z dniem 30 kwietnia 2016 roku. Jednocześnie ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27) dokonano nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2012.803 z dnia 2012.07.12). Nowelizacja weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku i w jej wyniku nastąpiło kilka istotnych ograniczeń w strefie obrotu gruntami rolnymi.

Jednakże ustawa nie zabrania sprzedaży nieruchomości rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym. Główne ograniczenia wprowadzone przez tę ustawę dotyczą osoby nabywcy, a nie zbywcy, takiej nieruchomości. Aby móc nabyć nieruchomość rolną należy wykazać spełnienie przesłanek określonych w tej ustawie. Jeżeli potencjalny nabywca spełnia te przesłanki, np. jest rolnikiem indywidualnym lub jest osobą bliską dla zbywcy przy dokonaniu takiej transakcji nie powinno być problemów.

Dodatkowo należy zauważyć, iż ustawa ta nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. W przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości o powierzchni większej niż 3000 m2, należy liczyć się z przepisami w/w ustawy gdyż w odniesieniu do takich gruntów są one wiążące.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę definicję z art. 2 w/w ustawy, która to precyzuje pojęcie nieruchomości rolnych – jest to nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) w art. 46(1) określa iż nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W związku z powyższym należałoby przede wszystkim sprawdzić, czy dany teren wypełnia te przesłanki i czy podlega rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeśli dla danej działki wydane jest już pozwolenie na budowę, być może ta działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż cele rolnicze.

Ostatnią kwestią będzie przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. To zagadnienie regulowane jest przez art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) i zgodnie z nim decyzja o pozwoleniu na budowę, może być za zgodą strony na rzecz której została wydana, przeniesiona na inny podmiot, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i przedstawi oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienia dokonuje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Dobudowa ganku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.