dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży gruntu rolnego

Czy osoba nie będąca rolnikiem może odsprzedać działkę z warunkami zabudowy? Jest to działka rolna o powierzchni 3006 m2. Czy obowiązująca od 01.05.2016 ustawa o obrocie gruntami rolnymi będzie tu miała jakieś znaczenie? W ustawie jest mowa, że grunty o powierzchni 3 000 m2 są wyłączone spod rygorów ustawy. Co będzie z gruntem, który ma 3006 m2 i ma wydane pozwolenie na zabudowę?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433 z dnia 2015.09.21), która miała wejść w życie 1 maja 2016 roku, została uchylona z dniem 30 kwietnia 2016 roku. Jednocześnie ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27) dokonano nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2012.803 z dnia 2012.07.12). Nowelizacja weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku i w jej wyniku nastąpiło kilka istotnych ograniczeń w strefie obrotu gruntami rolnymi.

Jednakże ustawa nie zabrania sprzedaży nieruchomości rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym. Główne ograniczenia wprowadzone przez tę ustawę dotyczą osoby nabywcy, a nie zbywcy, takiej nieruchomości. Aby móc nabyć nieruchomość rolną należy wykazać spełnienie przesłanek określonych w tej ustawie. Jeżeli potencjalny nabywca spełnia te przesłanki, np. jest rolnikiem indywidualnym lub jest osobą bliską dla zbywcy przy dokonaniu takiej transakcji nie powinno być problemów.

Dodatkowo należy zauważyć, iż ustawa ta nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. W przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości o powierzchni większej niż 3000 m2, należy liczyć się z przepisami w/w ustawy gdyż w odniesieniu do takich gruntów są one wiążące.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę definicję z art. 2 w/w ustawy, która to precyzuje pojęcie nieruchomości rolnych – jest to nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) w art. 46(1) określa iż nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W związku z powyższym należałoby przede wszystkim sprawdzić, czy dany teren wypełnia te przesłanki i czy podlega rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeśli dla danej działki wydane jest już pozwolenie na budowę, być może ta działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż cele rolnicze.

Ostatnią kwestią będzie przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. To zagadnienie regulowane jest przez art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) i zgodnie z nim decyzja o pozwoleniu na budowę, może być za zgodą strony na rzecz której została wydana, przeniesiona na inny podmiot, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i przedstawi oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienia dokonuje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powierzchnia i budowa antresoli magzynowej - przepisy i formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na definicję antresoli, którą znajdujemy w § 3 pkt. 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.