dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na budowę a prawo sprzedaży gruntu rolnego

Czy osoba nie będąca rolnikiem może odsprzedać działkę z warunkami zabudowy? Jest to działka rolna o powierzchni 3006 m2. Czy obowiązująca od 01.05.2016 ustawa o obrocie gruntami rolnymi będzie tu miała jakieś znaczenie? W ustawie jest mowa, że grunty o powierzchni 3 000 m2 są wyłączone spod rygorów ustawy. Co będzie z gruntem, który ma 3006 m2 i ma wydane pozwolenie na zabudowę?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Ustawa z dnia 15 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433 z dnia 2015.09.21), która miała wejść w życie 1 maja 2016 roku, została uchylona z dniem 30 kwietnia 2016 roku. Jednocześnie ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2016.585 z dnia 2016.04.27) dokonano nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 (Dz.U.2012.803 z dnia 2012.07.12). Nowelizacja weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku i w jej wyniku nastąpiło kilka istotnych ograniczeń w strefie obrotu gruntami rolnymi.

Jednakże ustawa nie zabrania sprzedaży nieruchomości rolnych przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym. Główne ograniczenia wprowadzone przez tę ustawę dotyczą osoby nabywcy, a nie zbywcy, takiej nieruchomości. Aby móc nabyć nieruchomość rolną należy wykazać spełnienie przesłanek określonych w tej ustawie. Jeżeli potencjalny nabywca spełnia te przesłanki, np. jest rolnikiem indywidualnym lub jest osobą bliską dla zbywcy przy dokonaniu takiej transakcji nie powinno być problemów.

Dodatkowo należy zauważyć, iż ustawa ta nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. W przypadku gdy sprawa dotyczy nieruchomości o powierzchni większej niż 3000 m2, należy liczyć się z przepisami w/w ustawy gdyż w odniesieniu do takich gruntów są one wiążące.

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę definicję z art. 2 w/w ustawy, która to precyzuje pojęcie nieruchomości rolnych – jest to nieruchomość rolna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22) w art. 46(1) określa iż nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W związku z powyższym należałoby przede wszystkim sprawdzić, czy dany teren wypełnia te przesłanki i czy podlega rygorom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeśli dla danej działki wydane jest już pozwolenie na budowę, być może ta działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma inne przeznaczenie niż cele rolnicze.

Ostatnią kwestią będzie przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. To zagadnienie regulowane jest przez art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) i zgodnie z nim decyzja o pozwoleniu na budowę, może być za zgodą strony na rzecz której została wydana, przeniesiona na inny podmiot, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i przedstawi oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeniesienia dokonuje organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.