dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Uprawnienia osoby przygotowującej...

Ekspert odpowiada

Uprawnienia osoby przygotowującej projekt budowlany

Czy można podpisać umowę na wykonanie projektu budowlanego z osobą, która nie ma uprawnień? Przy czym w umowie będą wymienione osoby wykonujące poszczególne części projektu, a załącznikami do umowy będą dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia oraz kserokopie polisy OC. Czy taka umowa jest bezpieczna z punktu widzenia inwestora (w przypadku późniejszych ewentualnych wad budynku)?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa budowlanego nakładają na uczestników procesu budowlanego szereg obowiązków i uprawnień. To inwestor obowiązany jest zapewnić:

 

1) opracowanie projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,

 

2) objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

 

3) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 

4) wykonanie i odbiór robót budowlanych,

 

5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowowlanych, - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 

Prawo budowlane wskazuje, iż osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, musi legitymować się odpowiednim wykształceniem, praktyką zawodową, dostosowanymi do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. Te warunki muszą być stwierdzone decyzją wydaną przez odpowiedni organ samorządu zawodowego tzw. „uprawnienie budowlane” Właściwa izba samorządu zawodowego potwierdza posiadanie uprawnień przez daną osobę poprzez wydanie jej zaświadczenia o wpisie na listę członków tej izby z określonym w nim terminem ważności.

 

Art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) wskazuje podstawowe obowiązki projektanta i m.in. są to:

 

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 

1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego;

 

1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 

1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu;

 

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów;

 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

 

3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165);

 

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu. Inwestor składając opracowany projekt budowlany do odpowiednich organów celem uzyskania pozwolenia na budowę, musi pamiętać o załączeniu również dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień przez osobę, która projekt sporządziła.

 

W świetle powyższego najważniejszą kwestią jest sporządzenie projektu przez uprawnioną osobę. Prawo budowlane nie reguluje kwestii podmiotów podpisujących umowę o sporządzenie takiego projektu. W tym celu należało by sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U.2016.380 z dnia 2016.03.22). Biorąc pod uwagę jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego tj. zasadę swobody umów, inwestor może podpisać umowę na wykonanie/opracowanie projektu budowlanego z osobą, która nie posiada odpowiednich kwalifikacji, ale ‘dysponuje” odpowiednimi osobami, które taki projekt przygotują. Dzieje się tak w przypadku podpisania takiej umowy np. z biurem projektowym. Osoba podpisująca umowę z inwestorem zapewnia go, iż projekt będzie sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i zlecając tym osobom wykonanie takiego projektu, ponosi również odpowiedzialność za ich pracę.

 

W świetle powyższego w mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do podpisania umowy przedstawionej w pytaniu, jednakże koniecznym warunkiem byłoby imienne wymienienie osób, które za projekt będą odpowiedzialne.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej jest ograniczona przez przepisy prawa?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Budowa studni w pobliżu sieci wodociągowej nie jest ograniczona przez przepisy prawa. Nie ma zakazu dokonania takiej inwestycji wprost wynikającego z przepisów, w większości przypadków...

Czy istnieją przepisy zakazujące użytkowania instalacji z butlą gazową w budynku podłączonym do miejskiej sieci gazowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Używanie butli gazowych w lokalach mieszkalnych w budynkach wielolokalowych jak również w lokalach użytkowych budzi od dawna wiele wątpliwości i jest sprawa dość zawiłą. Kluczową kwestią...

Banery, tablice i inne nośniki reklamowe na działce – czy potrzebne jest pozwolenie?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W przedstawionym pytaniu nie ma podstawowej informacji, czy przedmiotowy bilbord będzie usytuowany na budynku, czy też będzie to zupełnie odrębna konstrukcja, nie związana z innym budynkiem,...

Powierzchnia pod ścianami i zabudowanymi pionami – czy wlicza się do powierzchni użytkowej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Norma PN-ISO 9836:1997 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Transportu,...

Pozwolenie na użytkowanie a włączenie do sieci gazowej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Kluczową kwestią w odpowiedzi na to pytanie jest to, co rozumiemy pod określeniem "nowo wybudowany odcinek sieci gazowej". Biorąc pod uwagę całą treść pytania prawdopodobnie chodzi o wybudowanie...

Czy można zwiększyć powierzchnię zabudowy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Powyższe pytanie nie jest na tyle precyzyjne, aby można było jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Przede wszystkim kluczowy jest tutaj powód, dlaczego decyzja o warunkach zabudowy i...

Doświetlenie pomieszczeń na pobyt stały – normy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi uregulowana jest w art. 57 i następnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie...

Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub...

Uszkodzony kabel energetyczny – kto ponosi koszty naprawy?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W odniesieniu do linii elektroenergetycznych w polskich przepisach prawa, nie znajdujemy uregulowania dotyczącego minimalnych odległości jakie powinny być zachowane przy budowie takiej linii od...

Brak ściany przeciwpożarowej. Zmiany istotne i nieistotne w projekcie budowlanym

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka dokonania zmian w projekcie budowlanym i konieczność zgłoszenia tego faktu do właściwych organów uregulowana jest przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz....

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.