dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa nowego budynku w miejscu starego

Ekspert odpowiada

Budowa nowego budynku w miejscu starego

Jakie formalności należy dopełnić, aby rozebrać stary budynek i postawić w tym miejscu nowy. Chodzi o budowę garażu w miejscu już istniejącego, który jest w bardzo złym stanie i nie nadaje się do remontu. Nowy garaż ma stać na starych fundamentach i będzie takiej samej wielkości – jego powierzchnia nie przekroczy 50 m2.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

W pierwszym przypadku dla legalnego przeprowadzenia rozbiórki, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie rozpoczęcia zamierzonych robót właściwemu organowi (zwykle jest to starosta), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób przeprowadzenia rozbiórki. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, a przystąpić do nich można po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia. Termin 30 - dniowy jest ustawowym terminem, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. W sytuacji, jeśli organ stwierdzi, iż rozbiórka obiektu może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, sanitarnych oraz na stan środowiska, lub gdy rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Dodatkowo organ może żądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub danych dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych, gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Bardzo ważne jest zachowanie powyższego 30 dniowego terminu, gdyż podjęcie robót przed jego upływem traktowane będzie jako naruszenie prawa.

Wyjątkowo, roboty rozbiórkowe lub zabezpieczające można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia w sytuacji gdy są one niezbędne do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednakże późniejsze dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe.

(art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).

Kolejnym krokiem będzie legalne wybudowanie nowego garażu. Prawo budowlane w art. 29 pozwala na wybudowanie wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce, nie może przekraczać więcej niż dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Kluczowa więc w tej sytuacji będzie dokładna powierzchnia garażu. Jeśli nie będzie on większy niż wspomniane 35 m2, oraz jeśli zachowana będzie ilość takich budynków w stosunku do powierzchni działki, należy jedynie dokonać zgłoszenia takiej budowy właściwemu organowi (zwykle będzie to starosta). Podobnie jak w przypadku zgłoszenia rozbiórki, w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, również należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki. Analogicznie należy odczekać 30 dni, od dnia dokonania zgłoszenia, na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez organ. Gdy takiego sprzeciwu nie będzie, można przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Nadmieniam, iż w sytuacji nie rozpoczęcia robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, konieczne będzie przeprowadzenie procedury zgłoszenia ponownie.

Jeśli nowo powstający garaż nie będzie spełniał parametrów określonych w art. 29 prawa budowlanego (jego powierzchnia będzie przekraczała 35 m2, lub ilość takich budynków będzie większa niż 2 na każde 500 m2 powierzchni działki) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.