dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Budowa nowego budynku w miejscu starego

Ekspert odpowiada

Budowa nowego budynku w miejscu starego

Jakie formalności należy dopełnić, aby rozebrać stary budynek i postawić w tym miejscu nowy. Chodzi o budowę garażu w miejscu już istniejącego, który jest w bardzo złym stanie i nie nadaje się do remontu. Nowy garaż ma stać na starych fundamentach i będzie takiej samej wielkości – jego powierzchnia nie przekroczy 50 m2.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

W pierwszym przypadku dla legalnego przeprowadzenia rozbiórki, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie rozpoczęcia zamierzonych robót właściwemu organowi (zwykle jest to starosta), w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób przeprowadzenia rozbiórki. Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, a przystąpić do nich można po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia. Termin 30 - dniowy jest ustawowym terminem, w ciągu którego organ administracji może wnieść sprzeciw. W sytuacji, jeśli organ stwierdzi, iż rozbiórka obiektu może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, sanitarnych oraz na stan środowiska, lub gdy rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką, może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Dodatkowo organ może żądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub danych dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych, gdy przemawiają za tym względy bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Bardzo ważne jest zachowanie powyższego 30 dniowego terminu, gdyż podjęcie robót przed jego upływem traktowane będzie jako naruszenie prawa.

Wyjątkowo, roboty rozbiórkowe lub zabezpieczające można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia w sytuacji gdy są one niezbędne do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Jednakże późniejsze dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe.

(art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).

Kolejnym krokiem będzie legalne wybudowanie nowego garażu. Prawo budowlane w art. 29 pozwala na wybudowanie wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce, nie może przekraczać więcej niż dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Kluczowa więc w tej sytuacji będzie dokładna powierzchnia garażu. Jeśli nie będzie on większy niż wspomniane 35 m2, oraz jeśli zachowana będzie ilość takich budynków w stosunku do powierzchni działki, należy jedynie dokonać zgłoszenia takiej budowy właściwemu organowi (zwykle będzie to starosta). Podobnie jak w przypadku zgłoszenia rozbiórki, w zgłoszeniu rozpoczęcia budowy, również należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, oraz termin ich rozpoczęcia. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowana nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki. Analogicznie należy odczekać 30 dni, od dnia dokonania zgłoszenia, na ewentualne wniesienie sprzeciwu przez organ. Gdy takiego sprzeciwu nie będzie, można przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. Nadmieniam, iż w sytuacji nie rozpoczęcia robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, konieczne będzie przeprowadzenie procedury zgłoszenia ponownie.

Jeśli nowo powstający garaż nie będzie spełniał parametrów określonych w art. 29 prawa budowlanego (jego powierzchnia będzie przekraczała 35 m2, lub ilość takich budynków będzie większa niż 2 na każde 500 m2 powierzchni działki) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Budowa ogrodzenia – formalności

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowa zasadą prawa budowlanego, jest rozpoczęcie budowy po uzyskaniu wymaganej przepisami decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Co do zasady każdy inwestor rozpoczynający proces budowlany,...

Budowa domu na działce przeznaczonej pod budownictwo zagrodowe

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby zdefiniować pojęcie budownictwa/zabudowy zagrodowej. W § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków...

Podział działki rolnej

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Czy można podłączyć dwa piece gazowe do jednego komina?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe kwestie dotyczące wszelkiego rodzaju instalacji uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny...

Legalizacja garażu

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowym problemem nie przedstawionym w pytaniu jest określenie z jakiego powodu przedmiotowy garaż nie posiada legalizacji. Czy jest to obiekt wzniesiony bez uzyskania wymaganej przepisami...

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.