dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na użytkowanie a wykończenie...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na użytkowanie a wykończenie elewacji

W 2009 roku uzyskałam pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego lokalu, jednak w decyzji z protokołu kontroli inspektor napisał, że dwie ściany zewnętrzne budynku nie posiadają elewacji i zaznaczył czas wykończenia 1 rok. Jednak do dzisiaj elewacja zewnętrzna nie została wykonana. Czy wobec tego mogę nadal użytkować lokal, czy decyzja na użytkowanie nie jest ważna?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) reguluje kwestię warunków wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Po pierwsze decyzja taka może zostać wydana po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli przez uprawnione do tego organy.(art. 59 ust. 1) Po drugie, organ przeprowadzający kontrolę, może w pozwoleniu na użytkowanie określić warunki użytkowania obiektu, lub uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.(art. 59 ust. 2) Po trzecie, w sytuacji gdy dany obiekt pozytywnie przejdzie kontrolę, która obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy;

pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin ich wykonania.(art. 59 ust.3) O zakończeniu wykonania robót budowlanych prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie, inwestor obowiązany jest powiadomić właściwe organy.

Z treści przedstawionego pytania wynika, iż decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została w oparciu o art. 59 ust 3 prawa budowlanego, tj. – obiekt spełniał wszystkie wymagania dotyczące sztuki budowlanej, poprawnie przeszedł kontrolę, a jedynie w pozwoleniu został nałożony na Państwa obowiązek wykonania robót wykończeniowych w terminie 1 roku.

Ustawa prawo budowlane nie określa skutków prawnych, nie wykonania takich zleconych robót. W tym zakresie należy sięgnąć do art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z dnia 2016.01.07) – dalej k.p.a., który to w § 2 stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję, (w tym przypadku decyzję o pozwoleniu na użytkowanie) uchyli ją, jeżeli została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.

Taka decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana na podstawie art. 59 ust. 3 pr. budowlanego wchodzi do obrotu prawnego, wywołuje skutek prawny, a wykonanie wskazanych obowiązków (zlecenie) zależy tylko od woli inwestora, a właściwie jest jego obowiązkiem. W sytuacji nie spełnienia obowiązku decyzja taka może zostać uchylona przez właściwe organy zgodnie z art. 162 § 2 k.p.a. W takiej sytuacji organ obowiązany jest wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia decyzji. Po przeprowadzonym postępowaniu rozstrzygnięcie zapada również w formie decyzji, na którą zgodnie z art. 127 k.p.a. stronie przysługuje odwołanie do wyższej instancji.

W związku z powyższym do czasu uchylenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego przez właściwe organy, zachowuje ona swoją ważność.

W orzecznictwie administracyjnym również znajdujemy wyjaśnienia, m.in. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2013 r. II SA/Bd 263/13 lub Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2012 r. II OSK 12/11.

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 ... 13 » Archiwum
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.