dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Pozwolenie na użytkowanie a wykończenie...

Ekspert odpowiada

Pozwolenie na użytkowanie a wykończenie elewacji

W 2009 roku uzyskałam pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanego lokalu, jednak w decyzji z protokołu kontroli inspektor napisał, że dwie ściany zewnętrzne budynku nie posiadają elewacji i zaznaczył czas wykończenia 1 rok. Jednak do dzisiaj elewacja zewnętrzna nie została wykonana. Czy wobec tego mogę nadal użytkować lokal, czy decyzja na użytkowanie nie jest ważna?

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) reguluje kwestię warunków wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Po pierwsze decyzja taka może zostać wydana po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli przez uprawnione do tego organy.(art. 59 ust. 1) Po drugie, organ przeprowadzający kontrolę, może w pozwoleniu na użytkowanie określić warunki użytkowania obiektu, lub uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.(art. 59 ust. 2) Po trzecie, w sytuacji gdy dany obiekt pozytywnie przejdzie kontrolę, która obejmuje sprawdzenie:

1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;

2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

d) wykonania urządzeń budowlanych,

e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy;

pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin ich wykonania.(art. 59 ust.3) O zakończeniu wykonania robót budowlanych prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie, inwestor obowiązany jest powiadomić właściwe organy.

Z treści przedstawionego pytania wynika, iż decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana została w oparciu o art. 59 ust 3 prawa budowlanego, tj. – obiekt spełniał wszystkie wymagania dotyczące sztuki budowlanej, poprawnie przeszedł kontrolę, a jedynie w pozwoleniu został nałożony na Państwa obowiązek wykonania robót wykończeniowych w terminie 1 roku.

Ustawa prawo budowlane nie określa skutków prawnych, nie wykonania takich zleconych robót. W tym zakresie należy sięgnąć do art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016.23 z dnia 2016.01.07) – dalej k.p.a., który to w § 2 stanowi, że organ administracji publicznej, który wydał decyzję, (w tym przypadku decyzję o pozwoleniu na użytkowanie) uchyli ją, jeżeli została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.

Taka decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana na podstawie art. 59 ust. 3 pr. budowlanego wchodzi do obrotu prawnego, wywołuje skutek prawny, a wykonanie wskazanych obowiązków (zlecenie) zależy tylko od woli inwestora, a właściwie jest jego obowiązkiem. W sytuacji nie spełnienia obowiązku decyzja taka może zostać uchylona przez właściwe organy zgodnie z art. 162 § 2 k.p.a. W takiej sytuacji organ obowiązany jest wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia decyzji. Po przeprowadzonym postępowaniu rozstrzygnięcie zapada również w formie decyzji, na którą zgodnie z art. 127 k.p.a. stronie przysługuje odwołanie do wyższej instancji.

W związku z powyższym do czasu uchylenia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego przez właściwe organy, zachowuje ona swoją ważność.

W orzecznictwie administracyjnym również znajdujemy wyjaśnienia, m.in. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 września 2013 r. II SA/Bd 263/13 lub Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2012 r. II OSK 12/11.

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.