Wody opadowe - przepisy. Jak zgodnie z prawem odprowadzać deszczówkę?

Deszczówka
Autor: archiwum muratordom Gdy nie ma możliwości odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji, trzeba zagospodarować wodę deszczową na działce. Dowiedz się, co zrobić z deszczówką i do czego służą drenaże, skrzynki rozsączające oraz studnia chłonna.

Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w prawie budowlanym, prawie wodnym oraz w przepisach definiujących warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź, jak się pozbyć nadmiaru deszczówki. Gdzie można ją gromadzić? Czy można kierować wody opadowe na sąsiednie działki?

Odprowadzanie deszczówki - przepisy

Regulacje dotyczące odprowadzania wód opadowych zawarte są w kilku aktach prawnych, są to m.in. przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016. 290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.), przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2015. 1422 z dnia 2015.09.18 ), przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U. 2015. 469 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ), oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2017. 328. Tekst jednolity )

Według przepisów wody opadowe są ściekami

Przede wszystkim, należy zauważyć, iż wody opadowe uznawane są przez przepisy prawa jako ścieki. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 8 ust. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ścieki - wprowadzane do wód lub do ziemi, są to m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów.

Zgodnie zaś z pkt 9 w/w ustawy, przez pojęcie ścieki komunalne - rozumie się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Jak widzimy ustawodawca wskazuje tutaj, iż odprowadzanie takich ścieków należy do zadań własnych gminy, co wiąże się z siecią kanalizacyjną przeprowadzoną na danym obszarze. Zaznaczyć jednak należy, iż nie każda kanalizacja służy do odprowadzania wód opadowych. Do tego celu przeznaczona jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna. Przepisy prawa zakazują wprost wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: Odprowadzanie deszczówki

Jak odprowadzać wody opadowe?

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Zabronione jest kierowanie wód opadowych na tereny sąsiednich nieruchomości. Taki proces uważany jest za zmianę naturalnego spływu wód opadowych i zagrożony jest karami administracyjnymi.

Posłuchaj, jak legalnie odprowadzać deszczówkę z ogrodu. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami

W celu ustalenia czy dana nieruchomość, ma dostęp do kanalizacji deszczowej należałoby udać się do urzędu gminy. Często bowiem zdarza się, że w obrębie danej gminy jest przeprowadzona kanalizacja deszczowa, ale nie jest ona wyposażona w odpowiednią ilość przyłączy pozwalających na odprowadzenie wód opadowych z każdej nieruchomości. W sytuacji, gdy jest taka możliwość, przepisy narzucają obowiązek odprowadzania wód opadowych w ten sposób. W odniesieniu do wysokości opłat za odprowadzanie wód opadowych poprzez kanalizację deszczową lub ogólnospławną, to miejscowe przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ustala taryfy opłat, które mogą być różne dla różnych grup odbiorców. Zwykle na stronie internetowej miejscowego przedsiębiorstwa można sprawdzić, w jakiej wysokości są opłaty.

W przypadku, kiedy nieruchomość nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie z przepisami, możemy odprowadzać wody opadowe na własny teren, pod warunkiem, że jest to grunt nieutwardzony. Dopuszczalne jest również gromadzenie wody w specjalnie do tego przystosowanym zbiorniku, lub rozprowadzanie jej z pomocą drenażu rozsączającego. Zauważyć należy, iż w przepisach prawa nie znajdujemy precyzyjnych uregulowań, jakie muszą być spełnione przy sytuowaniu zbiorników retencyjnych na działce. Zbiorniki retencyjne nie są również wskazane wprost w przepisach prawa budowlanego. Art. 29, który enumeratywnie wymienia roboty budowlane nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, milczy na ten temat. W praktyce przyjęło się, iż wyznacznikiem przy budowie takich instalacji na wodę deszczowa, są regulacje dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków. Zatem na budowę instalacji przeznaczonej na gromadzenie wody opadowej zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 prawa budowlanego nie jest potrzebne wcześniejsze uzyskanie decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Jednocześnie instalacja taka w świetle art. 30 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy wymaga dokonanie zgłoszenia w miejscowym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Gdzie można wykorzystać deszczówkę?

Poza wykorzystaniem wody opadowej do podlewania ogrodu, możliwe jest również jej gromadzenie w celu wykorzystywania w gospodarstwie domowym do spłukiwania toalet, do prania i do innych zbliżonych celów. Takie przeznaczenie wody deszczowej wiąże się z wybudowaniem odpowiedniej instalacji w budynku, która nie może być połączona z instalacją sieci wodociągowej. Jeśli chodzi o odprowadzanie takiej wody już po wykorzystaniu do kanalizacji, należy zgłosić ten fakt w miejscowym przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, które dokona opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednią opłatę.

Publikacja: 22.05.2017

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Sebastian Olszta
|

Ten artykuł nie jest już aktualny. Podane w nim informacje są sprzeczne z nowym Prawem wodnym, wg którego wody opadowe nie są już ściekami.