Odległość budynku od lasu. W jakiej odległości od granicy lasu można zbudować dom?

2022-11-13 13:20

Minimalna odległość domu jednorodzinnego od lasu zależy od tego, czy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce, czy też na działce inwestora. Odległość budynku od lasu może być w niektórych wypadkach mniejsza niż 12 m.

las
Autor: Andrzej Szandomirski Kiedy można bliżej granicy lasu zbudować dom?

Minimalne odległości nowo budowanych budynków od granicy lasu uregulowano w § 271-273 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego.

Kiedy mamy las

Jako las w przepisach rozporządzenia rozumiany jest grunt leśny (Ls) tak określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony pod las w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, za las nie uznaje się terenów oznaczonych na mapie ewidencyjnej symbolem Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione).

Przeczytaj też: Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

Minimalna odległość budynków od lasu

Zgodnie z § 271 ust. 8 rozporządzenia odległość budynków określonych jako ZL (mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej), PM (produkcyjne i magazynowe) oraz IN (służące do hodowli inwentarza) od granicy lasu (konturu lasu) nie może być mniejsza niż określona dla ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień, czyli powiększona o 50% w stosunku od wielkości podanych w tabeli zamieszczonej w ust. 1. Oznacza to, że minimalna odległość tych budynków od lasu wynosi 12 m.

Jedynie w wypadku budynków PM o obciążeniu ogniowym przekraczającym 1000 MJ/m2 odległość ta jest podniesiona do 22,5 m, a gdy obciążenie ogniowe jest wyższe niż 4000 MJ/m2 minimalna odległość od lasu to 30 m.

Dla niektórych budynków, w tym domów jednorodzinnych, wprowadzono wyjątek od powyższych reguł i dopuszczono mniejszą odległość od lasu.

Jaka może być odległość domu od lasu

Zgodnie z § 271 ust. 8a Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie domy jednorodzinne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych można usytuować:

  • w odległości 4 m od granicy lasu (jego konturu) - gdy granica ta znajduje się na sąsiedniej działce, albo
  • w dowolnej odległości od granicy lasu (konturu) - kiedy leży ona na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Powyższe odległości dotyczą również innych budynków wymienionych w § 213 rozporządzenia, czyli między innymi budynków zagrodowych i rekreacji indywidualnej do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie, wolno stojących budynków gospodarczych do dwóch kondygnacji włącznie w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych oraz wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż dwa.

Przeczytaj też: Ogród leśny - jak urządzić ogród na leśnej działce

Żeby wybudować dom bądź inny budynek wymieniony w § 213 rozporządzenia w odległości 4 m od lasu lub nawet bliżej, konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków:

  • w budynku nie może być pomieszczenia zagrożonego wybuchem;
  • budynek musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia oraz mieć klasę odporności pożarowej wyższą niż wynikałoby to z § 212 rozporządzenia (czyli R60 w wypadku domu jednorodzinnego);
  • teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, musi być przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. W razie braku planu można zbliżyć dom do granicy lasu tylko wtedy, gdy dla terenu inwestycji wcześniej obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed 1 stycznia 1995 r., który utracił moc na podstawie przepisów prawa i przy sporządzaniu którego uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.