Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?

2022-03-14 10:39
Co oznaczają symbole w planie miejscowym i ewidencji gruntów?
Autor: Andrzej T. Papliński Zarówno plan miejscowy, jak i warunki zabudowy są opracowywane przez organy gminy lub miasta. W miejscowym urzędzie możemy więc sprawdzić, czy działka jest objęta obowiązującym planem miejscowym. Jeśli nie, trzeba złożyć wniosek o ustalenie warunków jej zabudowy

Co oznaczają symbole używane w planie miejscowym i ewidencji gruntów? Wyjaśniamy oznaczenia działek. Sprawdź, czy działka, którą chcesz kupić jest rolna, przeznaczona na łąki albo pastwiska. Dowiedz się, jak zagospodarowane zostaną sąsiednie działki i jakiego typu inwestycje tam powstaną: sportowe, usługowe, a może przemysłowe.

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem publicznym zawierającym informacje na temat nieruchomości - gruntów, budynków i lokali oraz dane ich właścicieli. Ewidencja gruntów informuje o położeniu, powierzchni, granicy oraz rodzaju użytków gruntowych, o położeniu, przeznaczeniu i funkcji budynków znajdujących się na tych gruntach oraz przeznaczeniu, funkcji i powierzchni lokali. Ponadto w ewidencji gruntów i budynków wykazuje się włascicieli nieruchomości, adres ich stałego pobytu, informację czy obiekt został wpisany do rejestru zabytków lub objęty formą ochrony przyrody, wartość kastralną nieruchomości, a także informacje o umowach dzierżawy, jeśli zostały zawarte.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwalany przez gminę akt prawa miejscowego, w którym ustala się rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu (czyli co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować i jaką prowadzić działalność oraz czy nie grozi im wywłaszczenie). Przy tworzeniu planu gmina powinna uwzględnić zarówno interes publiczny, jak i prywatny właścicieli nieruchomości objętych planem miejscowym, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Szczegółowy tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został określony w art. 14-29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan miejscowy to przepis prawa miejskiego uchwalany przez radę miasta lub gminy. Jest on dostępny w wydziale architektury urzędu gminy. Plany miejscowe może bezpłatnie obejrzeć każdy zainteresowany, może także poprosić o wypis i wyrys z planu, ale za to trzeba już zapłacić (wysokość opłaty zależy od gminy).

Fragment planu miejscowego

Co sprawdzić w planie miejscowym
Autor: archiwum muratordom W planie miejscowym możemy sprawdzić przeznaczenie sąsiednich terenów (czy nie będzie tam ruchliwej drogi, uciążliwej zabudowy przemysłowej albo dużego obiektu handlowego). Takich informacji nie znajdziemy w warunkach zabudowy, które dotyczą wyłącznie wskazanej działki.
Powierzchnie domu: co oznaczają i jak się je oblicza

Z planu miejscowego dowiesz się:

 • czy działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej, czy też ma inne przeznaczenie (rolne, leśne, usługowe, produkcyjne itp.),
 • czy oprócz domu mieszkalnego mogą tam powstać (na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie) także obiekty usługowe lub produkcyjne,
 • jakie są wymogi co do charakteru i gabarytów zabudowy, czyli: czy może tu powstać dom wolno stojący, bliźniak czy szeregówka, ile może mieć kondygnacji, jaką powierzchnię zabudowy, kształt dachu (na przykład dwuspadowy) i kąt nachylenia połaci dachu, położenie kalenic względem ulicy itp.,
 • czy działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej (jeśli tak, to niewykluczone, że będzie trzeba dostosować architekturę projektowanego budynku do istniejącej zabudowy), 
 • jaki jest przebieg projektowanych ulic, czy istniejące drogi będą poszerzane, jakie są linie zabudowy (może się okazać, że część działki przeznaczona jest pod ulicę, a na pozostałej nie da się nic wybudować, bo z uwagi na linie zabudowy trzeba by się cofnąć z budynkiem aż do granicy sąsiada, a sąsiad nie musi się na to zgodzić),
 • czy w okolicy planowane są obiekty, które mogłyby okazać się uciążliwe (szkoła, stadion, cmentarz, targowisko) lub wręcz szkodliwe (autostrada, fabryka, składowisko odpadów) albo zmieniające charakter okolicy (na przykład osiedle domów wielorodzinnych),
 • czy działka leży w strefie ochronnej, czyli pasie terenu, na którym obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz zabudowy; strefy takie ustanawia się najczęściej wokół parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ujęć wody, linii wysokiego napięcia, oczyszczalni ścieków, zakładów produkcyjnych, cmentarzy, torów kolejowych.

Oznaczenia używane w ewidencji gruntów:

 • R – grunty orne;
 • S-R, S-Ł, S-Ps – sady;
 • Ł – łąki;
 • Ps – pastwiska;
 • B-R, B-Ł, B-Ps – grunty rolne zabudowane;
 • Wsr – grunty pod stawami;
 • W – rowy;
 • Ls – lasy;
 • Lz, Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps – grunty zadrzewione i zakrzewione;
 • B – tereny mieszkaniowe;
 • Ba – tereny przemysłowe;
 • Bi – inne tereny zabudowane;
 • Bp – tereny przeznaczone pod zabudowę (niezabudowane);
 • Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • N – nieużytki;
 • dr – drogi;
 • K - użytki kopalne;
 • Tk - tereny kolejowe;
 • Ti - inne terny komunikacyjne;
 • Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych;
 • Wm - grunty pod wodami morskimi;
 • Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi;
 • Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi;

Oznaczenia używane w planie miejscowym:

 • MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
 • MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
 • MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
 • U – tereny zabudowy usługowej;
 • UO - tereny usług oświaty;
 • US – tereny sportu i rekreacji;
 • R – tereny rolnicze;
 • RM – tereny zabudowy zagrodowej;
 • P – tereny obiektów produkcyjnych;
 • ZN, ZP – tereny zieleni;
 • ZL – lasy;
 • ZZ – tereny zagrożone powodzią;
 • KD, KDW – tereny dróg;
 • KUG - ulica główna; 
 • KUD - ulica dojazdowa; 
 • KUL - ulica lokalna;

Budowa domu w technologii szkieletu drewnianego. Co o niej wiesz?

Pytanie 1 z 6
Domy szkieletowe w Polsce buduje się z drewna:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE