Prawo odkupu nieruchomości, czyli ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

2013-07-05 17:41 Katarzyna Księżniak-Kosmala
Prawo odkupu nieruchomości
Autor: PHOTOS.COM Od pierwokupu odkup różni się tym, że aktualny właściciel nieruchomości na żądanie byłego właściciela musi mu odsprzedać nieruchomość, nawet jeśli nie zamierzał wyzbywać się własności

Prawo odkupu ogranicza właściciela w rozporządzaniu nieruchomością i może być zastrzeżone w umowie sprzedaży nieruchomości nie dłużej niż na 5 lat. Jakie ograniczenia wynikają z prawa odkupu i czym prawo odkupu różni się od pierwokupu? Sprawdź!

Prawo odkupu - na podstawie umowy

Ten rodzaj ograniczenia właściciela w rozporządzaniu nieruchomością może wynikać tylko z zawartej przez niego umowy (w przeciwieństwie do prawa pierwokupu, które może wynikać również z ustawy).

Prawo odkupu może bowiem zostać zastrzeżone w umowie sprzedaży nieruchomości nie dłużej niż na 5 lat. W uzgodnionym przez strony umowy okresie ten, kto zbył nieruchomość, może w każdej chwili wystąpić do nabywcy o jej zwrotną sprzedaż.

Odszkodowanie za sprzedaż nieruchomości

Nabywca może w czasie objetym prawem odkupu rozporządzać nabytą nieruchomością, w tym dokonać jej sprzedaży, jednak w takim wypadku musi się liczyć z tym, że narusza wiążącą go z uprzednim właścicielem umowę, a tym samym były właściciel może domagać się od niego podjęcia działań w celu odzyskania nieruchomości.

Gdyby zaś okazało się to niemożliwe, były właściciel może domagać się stosownego odszkodowania. Jeśli prawo odkupu było ujawnione w księdze wieczystej przed dokonaniem przez nabywcę dalszej sprzedaży nieruchomości – pierwotny właściciel może również domagać się od tego (kolejnego już) właściciela nieruchomości zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości przywracającej mu pierwotną własność.

Prawo odkupu a pierwokupu

Od pierwokupu odkup różni się tym, że aktualny właściciel nieruchomości na żądanie byłego właściciela musi mu odsprzedać powrotnie nieruchomość, nawet jeśli nie zamierzał wyzbywać się własności. Były właściciel wykonuje swoje prawo odkupu przez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego. Oświadczenie to nie skutkuje jednak przeniesieniem własności, konieczne jest więc zawarcie nowej umowy sprzedaży.

Sprawdź: Na czym polega prawo pierwokupu

Cena odkupu nieruchomości

Odkup następuje po cenie określonej przez strony w pierwotnej umowie sprzedaży, a jeżeli nie została ona określona – to po tej samej cenie, za którą nieruchomość była wcześniej sprzedana, ale odkupujący jest wówczas dodatkowo zobowiązany do zwrotu kosztów sprzedaży (czyli taksy notarialnej, zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowej za wpis prawa własności do księgi wieczystej) oraz wartości nakładów koniecznych poniesionych przez aktualnego właściciela. Wartości innych nakładów zwraca tylko w takim zakresie, w jakim nadal istnieje spowodowane przez nie zwiększenie wartości rzeczy (na przykład koszt wybudowania przyłączy).

Pozostałe podkategorie

dodano 23-2-2018

dodano 23-2-2018