Podatek od nieruchomości: stawki 2019 r. Ile zapłacimy, gdy mamy mieszkanie lub dom jednorodzinny?

2018-10-25 14:05 Agnieszka Szajkowska
Podatek od nieruchomości w 2019
Autor: Shutterstock Im większa nieruchomość, tym wyższy zapłacisz podatek za jej posiadanie

Kupiłeś mieszkanie albo działkę? Wybudowałeś dom? Sprawdź, jaki będziesz płacić podatek od nieruchomości w 2019 r. Dowiedz się też, co musisz załatwić, żeby zapłacić podatek od nieruchomości w wymaganym terminie.

Podatek od nieruchomości – ile wyniesie w 2019 r.?

Stawki podatku od nieruchomości zawsze uchwalają rady gmin. Nie mogą być one jednak wyższe od stawek podatku określonych ustawowo przez ministra finansów na dany rok podatkowy.

Podatek od nieruchomości w 2019 r. nie może wynieść więcej niż:

  • 0,93 zł/m2 powierzchni - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 2 gr w stosunku do 2018 r.);
  • 4,71 zł/ha powierzchni – od gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (wzrost o 8 gr);
  • 0,49 zł/m2 powierzchni – od gruntów pozostałych, na przykład pod budynkami mieszkalnymi (wzrost o 1 gr);
  • 0,79 zł/m2 powierzchni użytkowej – od budynków mieszkalnych lub ich części (wzrost o 2 gr);
  • 23,47 zł/ m2 powierzchni użytkowej – od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (wzrost o 37 gr).

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Zapłata podatku od nieruchomości to obowiązek właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. W razie współwłasności obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Jednak w wypadku wyodrębnionych lokali (mieszkań) każdy z właścicieli odpowiada tylko za podatek należny za swój lokal i za przypisany do niego udział w nieruchomości wspólnej.

Sprawdź też:

Podatek od nieruchomości staje się należny od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość (mieszkanie, dom lub działkę). Jeżeli więc 10 lutego podpiszemy akt notarialny kupna mieszkania, to obciążający nas podatek będzie naliczany od 1 marca. W razie sprzedaży nieruchomości obowiązek podatkowy ciążący na dotychczasowym właścicielu ustaje z końcem miesiąca, w którym doszło do transakcji.

Inaczej jest, gdy wybudujemy dom jednorodzinny. W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zakończyliśmy budowę albo w którym rozpoczęliśmy użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem. Jeśli zatem budowę domu zakończymy w kwietniu 2019 r., podatek od nieruchomości za ten budynek zaczniemy płacić dopiero od 2020 r.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

W ciągu 14 dni od kupna nieruchomości lub zakończenia budowy trzeba samemu zawiadomić o tym fakcie urząd gminy na specjalnym formularzu (Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych). W każdej gminie może on nieco inaczej wyglądać; trzeba więc go pobrać w urzędzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości albo z jego strony internetowej. Formularz ten składamy również wtedy, gdy dojdzie do jakiejś zmiany mającej wpływ na wysokość podatku (na przykład po zaadaptowaniu nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne).

W formularzu podajemy wielkość posiadanych nieruchomości: powierzchnię gruntu oraz powierzchnię użytkową budynków.

Wysokość podatku od nieruchomości jest corocznie ustalana w decyzji administracyjnej. Nie ma więc możliwości opłacenia podatku przed doręczeniem tej decyzji (czasami na decyzję w sprawie wysokości podatku od nieruchomości czeka się wiele miesięcy).

Podatek od nieruchomości za dany rok płaci się w ratach kwartalnych w następujących terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, ale można też uiścić od razu cały roczny podatek. Jednak gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W razie otrzymania spóźnionej decyzji podatkowej mamy 14 dni na jego uiszczenie.

Podatek od nieruchomości – jak zmierzyć powierzchnię?

Podana w formularzu informacyjnym powierzchnia gruntu powinna być zgodna z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków albo w akcie notarialnym kupna nieruchomości (w wypadku mieszkania chodzi o udział w gruncie).

Natomiast powierzchnię użytkową budynku lub jego części na potrzeby podatku od nieruchomości mierzy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Ale – uwaga! - te części pomieszczeń, które mają wysokość od 1,4 do 2,2 m zalicza się do powierzchni użytkowej w 50%, a te o wysokości mniejszej niż 1,4 m się pomija.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE