Jakie przepisy omawiają wykonanie i wymianę przyłącza wodociągowego

2016-08-18 12:45

Mam problem z przyłączem wodociągowym na mojej działce. Chcę na niej zbudować dom. Poprzednio na tej działce znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, więc woda jest przyłączona, jednak nie ma tam licznika i aby go założyć musimy podpisać umowę z wodociągami. Dział techniczny firmy wodociągowej orzekł, że jeśli przyłącze nie było użytkowane powyżej dwóch lat, to konieczna jest jego wymiana na nasz koszt. Chciałabym się dowiedzieć czy rzeczywiście jest to konieczne i czy istnieją przepisy regulujące tę kwestię.

Problematyka dotycząca budowy, utrzymania i własności przyłączy wodociągowych jak i kanalizacyjnych uregulowana jest w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. 2015.139 z dnia 2015.01.27).

 

W świetle przepisów tej ustawy przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Wodomierz główny zaś, to przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.

 

Zgodnie z art. 15 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

 

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

 

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług.

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

 

Z powyższego wynika, iż w przypadku budowy przyłącza wodociągowego, koszty ponosi inwestor-odbiorca usług.

 

Art. 19 w/w ustawy stanowi natomiast, iż wspomniany regulamin jest uchwalany przez Radę Gminy, jest więc aktem prawa miejscowego. Powinien on określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, m.in.

 

1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

 

2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;

 

3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

 

4) warunki przyłączania do sieci;

 

5) techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

6) sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza;

 

7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;

 

8) standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków;

 

9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Punkt 4 w/w regulaminu – to warunki przyłączenia do sieci. W punkcie tym umieszczone są wszelkie wymogi i warunki jakie musi spełnić inwestor oraz nowo powstałe przyłącze wodnokanalizacyjne, aby można było przyłączyć sieć wodociągową do budynku. Najprawdopodobniej to właśnie w tym punkcie regulaminu są uwarunkowania dotyczące nieużywanych przyłączy wodociągowych. Rada Gminy mogła określić czas, po upływie którego, nieużywane przyłącze wodociągowe podlega wymianie.

 

Należy zauważyć również, iż ze względów sanitarnych jeśli okres między napełnieniem wodą instalacji wodociągowej przed odbiorem technicznym końcowym, a oddaniem instalacji do użytkowania jest dłuższy niż 7 dni, należy zapewnić okresowe płukanie instalacji lub opróżnić instalację z wody, a przed oddaniem jej do użytkowania należy napełnić wodą i poddać dezynfekcji. (Projekt badawczy rozwojowy N R04 0002 04 Ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych w istniejących budynkach. Wytyczne projektowania, wykonywania i użytkowania instalacji wodociągowych i klimatyzacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia bakteriami z rodzaju Legionella. Kierownik projektu mgr inż. Bogdan Kozłowski we współpracy dr inż. Bożenna Toczyłowska, mgr inż. Sławomir Pykacz, Warszawa, listopad 2011).

 

Dodatkowo nadmieniam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. 1999.74.836 z dnia 1999.09.09 ) w okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:

 

1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,

 

2) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,

 

3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach,

 

4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,

 

5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji,

 

6) utrzymanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.

 

Ponadto należy też pamiętać o okresowej legalizacji wodomierzy, którą się przeprowadza raz na 5 lat. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. 2008.5.29 z dnia 2008.01.14)

 

Data publikacji: 31.08.2016