Budowa szamba niezgodnie z projektem/pozwoleniem na budowę

2016-09-06 15:42

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyłem zawiadomienie o zakończeniu budowy domu jednorodzinnego. Niestety okazało się, że przez moją nieuwagę zamontowałem szambo12 tys. m3, a w pozwoleniu miałem 10 tys. m3. Jakie teraz mogą mi grozić konsekwencje? Czy będę zmuszony do wyjęcia tego szamba, czy jest szansa żeby mogło zostać tak jak jest?

Wnioskując z pytania, budowy domu jednorodzinnego dokonano na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a zbiornik na nieczystości ciekłe uwzględniony został w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

Dokonując budowy zbiornika na nieczystości o większej pojemności niż wskazany w pozwoleniu na budowę, dopuszczono się istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, co stwierdza art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08).- Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Ust. 5 tego artykułu stanowi, iż nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

 

1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,

 

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, (….)

 

5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,

 

6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 

7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

 

Określenie parametrów i usytuowania zbiornika na nieczystości ciekłe, jako jednego ze sposobów odprowadzania ścieków jest częścią projektu zagospodarowania działki lub terenu, tak więc zmiana w tym zakresie, w świetle powyższego artykułu powoduje, że jest to istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

 

Dodatkowo zaznaczam, iż zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Na budowę zbiorników większych konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

 

W takim przypadku, w trakcie budowy konieczne było złożenie projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Nie ulega wątpliwości, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę może dotyczyć tylko zmian zamierzonych, przyszłych, a nie już dokonanych. (patrz. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 roku, Sygn. II OSK 44/06)

 

Art. 36 a ust. 1 prawa budowlanego wprowadza zasadę, że inwestor, realizując dany obiekt, jest związany treścią decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i nie może w sposób samodzielny zmieniać jej ustaleń. W sytuacji gdy budowa z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego została już zakończona, bez wcześniejszego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, powoduje uznanie jej jako samowoli budowlanej w zakresie tych odstępstw. W konsekwencji w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem zastosowanie znajduje art. 36 a ust 2 prawa budowlanego, na mocy którego właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej powinien uchylić decyzję o pozwoleniu na budowę. Zanim tak się stanie, właściwy miejscowo i rzeczowo organ nadzoru budowlanego stosownie do treści art. 50 ust 1 pkt. 4 pr. bud. postanowieniem powinien wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, a następnie nałożyć w drodze decyzji obowiązek sporządzenia i przedstawienia w określonym terminie projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia robot budowlanych do stanu zgodnego z prawem. (Prawo budowlane, Komentarz, red. Alicja Plucińska-Filipowicz i Marek Wierzbowski, wydanie 2014).

 

Jeżeli inwestor przed upływem określonego terminu zastosuje się do nakazów określonych w decyzji, właściwy organ zatwierdza projekt budowlany zamienny, o ile projekt ten jest zgodny z przepisami, warunkami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, jeśli taka została wydana.

 

W przypadku, kiedy inwestor nie wykona w terminie określonych obowiązków, zastosowanie znajdzie art. 51 ust. 5 prawa budowlanego, stanowiący, iż właściwy organ wydaje decyzję nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem.

 

W związku z powyższym, z opisanej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze to przygotowanie i sporządzenie projektu budowlanego zamiennego, zgodnego oczywiście z innymi uwarunkowaniami i wtedy po uzyskaniu zatwierdzenia go przez właściwy organ, pozostawienie zbiornika na nieczystości o pojemności 12 m3, lub doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem, tj. z wydanym pozwoleniem na budowę i wymiana zbiornika na mniejszy.