Czy nadzór budowlany może nakazać usunięcie pieca kaflowego?

2011-05-05 14:05

W roku 1999/2000 otrzymałem mieszkanie z Urzędu Miasta. Miałem wykonać remont mieszkania, w tym centralnego ogrzewania (wcześniej był piec kaflowy). Uzyskałem zgodę od sąsiadów na postawienie pieca na korytarzu. Spółdzielnia , która odpowiadała za to mieszkanie również wyraziła zgodę. Wykonałem projekt c.o. Posiadam również projekt i odbiór kominiarski. Pomieszczenie to jest wielkości ok 5,5 m3. Czy obecnie nadzór budowlany może nakazać mi usunięcie pieca, bo pomieszczenie ma za małą powierzchnię (poniżej 8 m3)?

Zgodnie z art. 330 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

W przedmiotowym stanie faktycznym znajduje również zastosowanie zasada lex retro non agit - prawo nie działa wstecz. Jeżeli zatem urządzenie zostało zainstalowane w okresie ówcześnie obowiązujących przepisów i zgodnie z nimi, wprowadzenie nowych regulacji jest bez znaczeniu.