Odcięcie instalacji gazowej w mieszkaniu

2012-11-07 15:12

Proszę o odpowiedź, czy administracja przy odnawianiu mieszkania z odzysku, przy zamianie z urzędu, ma obowiązek odcięcia instalacji gazowej. W lokalu po odcięciu instalacji gazowej zmieniono instalację elektryczną - kuchenkę gazową wymieniono na elektryczną. Musiano więc dostosować instalację do większej mocy. ZGM twierdzi, że do odcięcia gazu obliguje właściciela (czyli urząd miasta) rozporządzenie ministra infrastruktury z kwietnia 2002 r., i nakazuje w trakcie remontów wykonywać prace doprowadzające lokal do zgodności z obowiązującymi przepisami. Tak jak wspomniałam, mieszkanie było po prostu odnowione. Poza odcięciem gazu niczego nie dostosowano do nowych przepisów. Mało tego - na miesiąc przed moją przeprowadzką w całym bloku wymieniono instalację gazową, więc jestem jedynym lokatorem, który musi korzystać z kuchenki elektrycznej.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że przepisy rozporządzenia, na które się powołano, dotyczą budynków nowo projektowanych, budowy i przebudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania budynków. Przepisów tych nie stosuje się do „starych” budynków. Z opisu wynika, że nie ma tu także mowy o przebudowie. Wydaje się zatem, że przepisy nie zostały prawidłowo zastosowane, zwłaszcza że pozostałe lokale w budynku są przyłączone do instalacji gazowej.
Po drugie, treść art. 6a Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733; j.t. z 7 lutego 2005 r., Dz.U. Nr 31, poz. 266) określającej obowiązki wynajmującego (w tym przypadku urzędu miasta) stanowi, że:
„1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
- utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
- dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;
- dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków”.
Cytowany przepis wskazuje Pani uprawnienie do żądania przywrócenia instalacji gazowej w zajmowanym przez Panią lokalu. Wydaje się, że w opisanej sytuacji mogą przysługiwać roszczenia cywilnoprawne (na podstawie cytowanego przepisu, przepisów ogólnych Kodeksu cywilnego oraz tych dotyczących stosunku najmu) o zobowiązanie wynajmującego do przywrócenia instalacji gazowej, a także o odszkodowanie (np. z tytułu podwyższonych kosztów używania kuchenki elektrycznej).