Pozwolenie na budowę, a budowa na działce bez dostępu do drogi publicznej

2011-03-15 15:27

Mam działkę budowlaną o wym.16,5 m na 165 m. Chciałabym wybudować na niej dom, ale nie otrzymałam pozwolenia na budowę, ponieważ nie mam dostępu do drogi publicznej. Szerokość sąsiedniej działki wynosi 3 m i teren ten graniczy z drogą publiczną. Niestety jej właścicielka zmarła, nie pozostawiając prawdopodobnie spadkobierców. Postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone. Urząd Miasta wydał mi pismo, jakie skierował do Wojewody w celu nabycia z mocy prawa tejże działki pod poszerzenie istniejącej drogi. Dokumenty te okazały się niewystarczające dla organu wydającego pozwolenie na budowę. Czy decyzja ta jest zgodna z prawem? Co mogę zrobić, aby uzyskać pozwolenie? Dodam, że wszystkie inne warunki zostały spełnione.

Wykazanie dostępu do drogi koniecznej jest wymagane na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Powołać należy, w tym zakresie § 14 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.
2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.
3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.
4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

W danym stanie faktycznym, zalecamy poszukiwanie dostępu do drogi publicznej przez jedną z sąsiednich działek. Uzyskanie dostępu może nastąpić na drodze pozasądowej, np. wskutek ustanowienia służebności gruntowej, bądź sądownie, na podstawie przepisu z art. 145 k.c.

Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).
§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.
§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.