Dobudowa domu do istniejącego domu. Jakie formalności budowlane?

2011-04-19 17:59

Chciałabym dobudować dom do domu, który już stoi na działce. Dobudowa byłaby jednak od niego niższa i węższa. Czy jest to możliwe? Jakie dokumenty są wymagane? Dom stojący na działce należy do babci i dziadka żony. Co zrobić, żebym to ja zajmował się budową?

Co do zasady taka budowa jest możliwa, choć istnieją pewne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, m.in z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również regulacji miejscowego planu zagospodarowania, zaś w przypadku jego braku - decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku jego braku wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, który co do zasady składa się do starosty, zaś w miastach na prawach powiatu - organowi wykonawczemu gminy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)(349).
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:
1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub
2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach,
należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Odpowiadając na ostatnie z zadanych pytań, konieczne jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez co należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Zatem jeżeli nie jest Pan właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą, bądź stroną stosunku opartego na ograniczonym prawie rzeczowym, konieczne będzie udzielenie stosownego upoważnienia przez dziadka i babcię żony.