Czy komin murowany jest poprawnie wykonany?

2013-08-12 16:41

Mam pytanie dotyczące komina murowanego. Chodzi o to, że ceramiczny wkład kominowy został obmurowany przez murarza z trzech stron cegłą pełną, z czwartej zaś bezpośrednio przylega do ściany nośnej, wykonanej z betonu komórkowego H+H. Zastanawia mnie czy jest to rozwiązanie poprawne i do przyjęcia, czy nie grozi jakimiś konsekwencjami, a jeśli tak - to jak można to naprawić? Dom w tej chwili jest na etapie schnięcia stropu. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące obmurowania wkładu ceramicznego chciałbym zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw związanych z wybudowaniem takiego komina:

 

1. Przepisy

a. Zgodnie Rozporządzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.

b. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów.

c. Dopuszcza się wykonanie obudowy, o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej grubości 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnętrznym tynkiem lub spoinowaniem.

 

2. Praktyka

a. Obudowa komina powinna być materiałem jednorodnym spełniającym wymagania przepisów. Parametry techniczne różnych materiałów mogą być przyczyną nierównomiernego rozszerzania się materiału.

b. W przypadku zastosowaniu niskotemperaturowych urządzeń grzewczych zaleca się ocieplenie wkładu ceramicznego wełną mineralną. Komin taki posiada lepszy ciąg i „wytwarza” mniej kondensatu.

c. Rury ceramiczne nie mogą być zamontowane na „sztywno”. Takie rozwiązanie może spowodować popękanie obudowy a w konsekwencji i rury ceramicznej.

 

Ostateczna decyzja powinna być podjęta po konsultacji z rejonowym mistrzem kominiarskim, który ostatecznie będzie odbierał komin.

 

Roman Nowak, Schiedel Sp z o.o.