Czy sąsiad może legalnie powiększyć swoją część domu bliźniaczego wbrew woli właściciela drugiej połowy?

2012-11-07 13:02

W roku 1971 mój ojciec otrzymał pozwolenie i decyzję na budowę domu bliźniaczego, na swoją działkę i działkę sąsiada. Sąsiad dobudował się do domu dopiero w 1973 lub 1974 roku. Zwróciłam się do PINB o sprawdzenie legalności domu sąsiada. PINB uznał dom sąsiada za tak zwaną samowolkę. Wojewódzki Nadzór Budowlany uznał jednak dom sąsiada za legalny, ponieważ był budowany etapami, a pozwolenie otrzymał mój ojciec. Obecnie sąsiad chce zrobić nadbudowę, przy czym ja nie wyrażam zgody na budowania przy mojej ścianie i powstał konflikt. Sąsiad nie ma żadnych dokumentów na swój dom. Otrzymał je tylko mój ojciec, jako jedyny inwestor. Proszę napisać, jak mam postąpić, żebym mogła uchronić moją ścianę przed nachalnym sąsiadem i jego projektantem. Czy mam prawo bronić własnej ściany nośnej?

W zadanym pytaniu jest wiele niewiadomych, znaczących dla rozstrzygnięcia w tej sprawie. Skorzystajmy zatem z ogólnych przepisów, które mogą tu mieć zastosowanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa o pzp”), „każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.”. Z drugiej strony, uprawnieniu temu odpowiada prawo do: „2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych”. Art. 59 ust. 1 Ustawy o pzp, mówi: „zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, wymaga ustalenia, w drodze decyzji administracyjnej, warunków zabudowy”. Oczywistym jest, że decyzja o warunkach zabudowy nie może naruszać prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 Ustawy o pzp).
Z opisu nie wynika czy istnieje plan zagospodarowania przestrzennego i jaka jest jego treść, czy decyzja, którą ma otrzymać sąsiad stanowi decyzję o warunkach zabudowy, czy już o pozwoleniu na budowę. Nie wiadomo także czy przy wykonywaniu nadbudowy sąsiad ma zamiar wykorzystać Pani ścianę i czy stoi ona w granicy Pani działki. Sprawę prawdopodobnie będzie trzeba rozstrzygnąć w drodze zaskarżenia wydanej decyzji do organu wyższej instancji. W tym celu należy zwrócić się o jej odpis do wydającego decyzję. Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Pani jest niewątpliwie stroną tego postępowania i może Pani uzyskać wydaną decyzję, a następnie ją zaskarżyć.
Przydatne przepisy:
• Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
• Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
• Ustawa z14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).