Budowa ogrodzenia - przepisy 2024. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę? Jest taki przypadek

2024-03-28 17:26

Budowa ogrodzenia rzadko wymaga formalności urzędowych. Zgoda urzędu na budowę ogrodzenia jest konieczna w jednym przypadku. Jakim? Ile trzeba się odsunąć od granicy działki z ogrodzeniem? Jaka jest kara za postawienie ogrodzenia bez zgody? Sprawdź, jakich formalności wymaga budowa ogrodzenia oraz jakie są wymogi prawne odnośnie wyglądu naszego płotu.

budowa ogrodzenia przepisy
Autor: gettyimages Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę? Ile wynosi maksymalna wysokość płotu, do kórej nie musisz budowę ogrodzenia zgłaszać do urzędu?

Spis treści

  1. Budowa ogrodzenia - jakie formalności?
  2. Jaka maksymalna wysokość płotu?
  3. Co musi zawierać zgłoszenie budowy ogrodzenia?
  4. Kiedy można rozpocząć budowę ogrodzenia?
  5. Kara za postawienie ogrodzenia bez zgody
  6. Budowa ogrodzenia z ostro zakończonymi elementami
  7. Jakie ogrodzenie?

Budowa ogrodzenia - jakie formalności?

Budowa ogrodzenia domu o wysokości do 2,2 m - zarówno tego stawianego między działkami budowlanymi, jak i od strony ulicy - nie wymaga żadnych formalności urzędowych. Podobnie jak prowizoryczne płoty zabezpieczające plac budowy.

Jaka maksymalna wysokość płotu?

Maksymalna wysokość ogrodzenia, do której nie jest wymagane zgłoszenie budowy do urzędu, wynosi 2,2 m. Gdy planujemy budowę wysokiego parkanu - wyższego niż 2,2 m od poziomu terenu zgłoszenie budowy ogrodzenia jest konieczne (również bez względu na usytuowanie ogrodzenia).

Co musi zawierać zgłoszenie budowy ogrodzenia?

Zgłoszenie budowy ogrodzenia składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta na prawach powiatu). W zgłoszeniu podaje się rodzaj ogrodzenia i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb – o których decyduje urzędnik – szkic ogrodzenia.

Czasami wymagane są dodatkowe uzgodnienia, na przykład zgoda zarządcy drogi na lokalizację zjazdu (który ma dopiero być wybudowany albo przebudowany).

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Kiedy można rozpocząć budowę ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia wyższego niż 2,2 m może się rozpocząć dopiero po upływie 21 dni od zgłoszenia, jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu (czyli na podstawie tak zwanej milczącej zgody). Możliwe jest też uzyskanie od urzędu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - można wówczas rozpocząć budowę od razu.

Sprzeciw do zgłoszenia może mieć miejsce, jeżeli planowane ogrodzenie naruszy ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na przykład znajdzie się w pasie drogowym projektowanej ulicy). Gdyby mogło zagrozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia (na przykład ograniczyć widoczność na drodze, zwłaszcza gdy działka znajduje się przy skrzyżowaniu), inwestor może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie ma trzyletni termin ważności. Nierozpoczęcie robót w ciągu trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia.

Sprawdź też:

Kara za postawienie ogrodzenia bez zgody

Legalizacja samowolnie wzniesionego ogrodzenia – jeśli jest dopuszczalna – kosztuje 2500 zł. Dotyczy to oczywiście wyłącznie tych ogrodzeń, które wymagają zgody urzędu, czyli wyższych niż 2,2 m.

Budowa ogrodzenia z ostro zakończonymi elementami

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dlatego zabronione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych materiałów i wyrobów. Nie dotyczy to rzecz jasna ogrodzeń wokół więzień.

Jakie ogrodzenie?

Płot może być ażurowy lub pełny, zależnie od upodobań inwestora, chyba że jakieś ograniczenia w tym zakresie wprowadza plan miejscowy obowiązujący na danym terenie (na przykład zabrania stawiania ogrodzeń z gotowych betonowych paneli).

Czytaj więcej:

Sonda
Jakie ogrodzenie wybrałbyś na swoją posesję?
Pozostałe podkategorie