Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: jak wypełnić i złożyć

2023-08-01 16:15

Po otrzymaniu wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kolejnym krokiem jest wystąpienie o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Wyjaśniamy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć taki wniosek.

Przyłącze kanalizacyjne
Autor: Mariusz Bykowski Przyłącze kanalizacyjne zaczyna się za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku sięga do granicy nieruchomości

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej to długotrwała i skomplikowana procedura. W poprzednim artykule omówiony został pierwszy etap tego procesu, tj. złożenie wniosku o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Wyjaśniamy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć taki wniosek.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 537; dalej: uzzw), rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument ten jest uchwalany po analizie projektów regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Regulamin jest aktem prawa miejscowego (art. 19 ust. 1 uzzw), co oznacza, że obowiązuje on wszystkie podmioty na obszarze danej gminy.

Dowiemy się z niego, jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz nasze jako odbiorców usług, w tym:

 1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 2. warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
 3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
 4. warunki przyłączania do sieci;
 5. warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
 6. sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
 7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
 8. standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
 9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Jak wskazano powyżej, jednym z elementów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków są warunki przyłączenia do sieci - zarówno techniczne, jak i prawne. Zazwyczaj są one ujęte w osobnym rozdziale regulaminu. To uniwersalne zasady, do których zastosować się musi każdy zainteresowany przyłączeniem do sieci. Dowiemy się z nich m.in. o najbliższych możliwych miejscach włączenia do sieci, parametrach technicznych takiego miejsca oraz wymogach, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

Ważne! O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo (art. 19a ust. 8 uzzw).

Wzór wniosku do pobrania

Pokazujemy przykładowy wzór: jak wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Co musi zawierać wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 19a ust. 4 uzzw wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Ważne! We wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. W przypadku budynków wielorodzinnych dodatkowo podajemy też liczbę mieszkańców.

Dowiedz się: jak wyliczyć wartość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s >>>

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie zawiera zapisów dotyczących wymaganych załączników do wniosku o przyłączenie do sieci. Nie oznacza to jednak, że załączniki takie nie są wymagane. Są one każdorazowo określane w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalanych przez poszczególne gminy. Załącznikami takimi są zazwyczaj :

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do nieruchomości,
 2. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie;
 3. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 4. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
 5. pełnomocnictwo (jeśli upoważniliśmy kogoś do działania w naszym imieniu).

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, co oznacza, że poszczególne gminy mogą w swoich regulaminach określać jeszcze inne dokumenty niezbędne do przedstawienia przez wnioskodawcę.

Ważne! Brak dokumentu określającego stan prawny nieruchomości nie może stanowić dla zakładu wodno-kanalizacyjnego podstawy do odmowy wydania decyzji o przyłączeniu, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 4 uzzw roszczenie o zawarcie umowy zaopatrzeniowej przysługuje także osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dlatego też w formularzach wniosków o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej znajduje się zazwyczaj osobna rubryka przeznaczona na opis stanu prawnego nieruchomości, dzięki czemu nie ma już konieczności dołączania potwierdzających ten fakt załączników.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej można sporządzić osobiście bądź skorzystać z gotowego formularza. Wzory takich wniosków (formularze) mogą się różnić w zależności od miasta/gminy (zazwyczaj mają formę formularzy). Możemy je znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Najlepiej zatem skorzystać z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz nazwę miejscowości najbliższego zakładu.

Ważne! Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wymagają zazwyczaj, aby wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wypełniać wielkimi literami – niezależnie od tego, czy samodzielnie sporządzamy pismo, czy też korzystamy z gotowego formularza.

Terminy w procedurze przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, musimy złożyć pisemny wniosek do wybranego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo ma obowiązek wydać nam warunki albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

 • 21 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 45 dni od dnia złożenia wniosku - w pozostałych przypadkach.

Do terminów tych nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
 • terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
 • okresów innych opóźnień spowodowanych z naszej winy albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Ważne! Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez 2 lat od dnia ich wydania (art. 19a ust. 7 uzzw).

Po złożeniu przez nas wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek potwierdzić pisemnie ten fakt, określając w szczególności datę złożenia przez nas wniosku.

Koszty przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot nie są pobierane żadne opłaty. Jeśli zaś chodzi o koszty wykonania samego przyłącza, to cena takiej inwestycji waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy.

Ważne! Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny płaci jedynie za zainstalowanie i utrzymanie wodomierza oraz za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci).

Zmiana i aktualizacja warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Może się zdarzyć, że trzeba będzie dokonać zmiany bądź aktualizacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym celu powinniśmy złożyć wniosek o zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych. Należy o to wystąpić, gdy:

 • nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości;
 • nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości;
 • nastąpiła zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków;
 • upłynął termin ważności wydanych warunków technicznych (2 lata od wydania) i inne.

Co dalej…

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci kolejnym krokiem inwestora powinno być zamówienie wykonania projektu przyłącza u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych oraz złożenie wniosku w zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym o uzgodnienie projektu technicznego.

Nie przegap:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany