Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: jak wypełnić i złożyć

2021-02-12 17:15
Przyłącze kanalizacyjne
Autor: Mariusz Bykowski Przyłącze kanalizacyjne zaczyna się za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku sięga do granicy nieruchomości

Po otrzymaniu wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, kolejnym krokiem jest wystąpienie o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Wyjaśniamy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć taki wniosek.

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej to długotrwała i skomplikowana procedura. W poprzednim artykule omówiony został pierwszy etap tego procesu, tj. złożenie wniosku o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia. Kolejnym krokiem jest wystąpienie do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Wyjaśniamy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć taki wniosek.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.; dalej: uzzw), rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument ten jest uchwalany po analizie projektów regulaminów opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne. Regulamin jest aktem prawa miejscowego (art. 19 ust. 1 uzzw), co oznacza, że obowiązuje on wszystkie podmioty na obszarze danej gminy.

Dowiemy się z niego, jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz nasze jako odbiorców usług, w tym:

 1. minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 2. warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
 3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;
 4. warunki przyłączania do sieci;
 5. warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
 6. sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
 7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
 8. standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
 9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Jak wskazano powyżej, jednym z elementów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków są warunki przyłączenia do sieci - zarówno techniczne, jak i prawne. Zazwyczaj są one ujęte w osobnym rozdziale regulaminu. To uniwersalne zasady, do których zastosować się musi każdy zainteresowany przyłączeniem do sieci. Dowiemy się z nich m.in. o najbliższych możliwych miejscach włączenia do sieci, parametrach technicznych takiego miejsca oraz wymogach, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

Ważne! O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo (art. 19a ust. 8 uzzw).

Wzór wniosku do pobrania

Pokazujemy przykładowy wzór: jak wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Co musi zawierać wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zgodnie z art. 19a ust. 1 uzzw wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Ważne! We wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. W przypadku budynków wielorodzinnych dodatkowo podajemy też liczbę mieszkańców.

Dowiedz się: jak wyliczyć wartość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s >>>

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nie zawiera zapisów dotyczących wymaganych załączników do wniosku o przyłączenie do sieci. Nie oznacza to jednak, że załączniki takie nie są wymagane. Są one każdorazowo określane w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalanych przez poszczególne gminy. Załącznikami takimi są zazwyczaj :

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do nieruchomości,
 2. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie;
 3. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 4. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
 5. pełnomocnictwo (jeśli upoważniliśmy kogoś do działania w naszym imieniu).

Nie jest to oczywiście katalog zamknięty, co oznacza, że poszczególne gminy mogą w swoich regulaminach określać jeszcze inne dokumenty niezbędne do przedstawienia przez wnioskodawcę.

Ważne! Brak dokumentu określającego stan prawny nieruchomości nie może stanowić dla zakładu wodno-kanalizacyjnego podstawy do odmowy wydania decyzji o przyłączeniu, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 4 uzzw roszczenie o zawarcie umowy zaopatrzeniowej przysługuje także osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Dlatego też w formularzach wniosków o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej znajduje się zazwyczaj osobna rubryka przeznaczona na opis stanu prawnego nieruchomości, dzięki czemu nie ma już konieczności dołączania potwierdzających ten fakt załączników.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej można sporządzić osobiście bądź skorzystać z gotowego formularza. Wzory takich wniosków (formularze) mogą się różnić w zależności od miasta/gminy (zazwyczaj mają formę formularzy). Możemy je znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Najlepiej zatem skorzystać z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz nazwę miejscowości najbliższego zakładu.

Ważne! Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wymagają zazwyczaj, aby wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wypełniać wielkimi literami – niezależnie od tego, czy samodzielnie sporządzamy pismo, czy też korzystamy z gotowego formularza.

Terminy w procedurze przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, musimy złożyć pisemny wniosek do wybranego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo ma obowiązek wydać nam warunki albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

 • 14 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku - w pozostałych przypadkach.

Do terminów tych nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
 • terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
 • okresów innych opóźnień spowodowanych z naszej winy albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Ważne! Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez 2 lat od dnia ich wydania (art. 19a ust. 7 uzzw).

Po złożeniu przez nas wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek potwierdzić pisemnie ten fakt, określając w szczególności datę złożenia przez nas wniosku.

Koszty przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot nie są pobierane żadne opłaty. Jeśli zaś chodzi o koszty wykonania samego przyłącz, to cena takiej inwestycji waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy.

Ważne! Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny płaci jedynie za zainstalowania i utrzymanie wodomierza oraz za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci).

Zmiana i aktualizacja warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Może się zdarzyć, że trzeba będzie dokonać zmiany bądź aktualizacji warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W tym celu powinniśmy złożyć odpowiedni wniosek. O zmianę/aktualizację wydanych warunków technicznych należy wystąpić, gdy:

 • nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości;
 • nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości;
 • nastąpiła zmiana zapotrzebowania na wodę lub zmiana odprowadzanych ścieków;
 • upłynął termin ważności wydanych warunków technicznych (2 lata od wydania) i inne.

Co dalej…

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci kolejnym krokiem inwestora powinno być zamówienie wykonania projektu przyłącza u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych oraz złożenie wniosku w zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym o uzgodnienie projektu technicznego.

Nie przegap:

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE