Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: wzór jak wypełnić

2021-02-12 17:20
wodomierz
Autor: Piotr Mastalerz Wodomierz powinien być zainstalowany przy ścianie, przez którą rura wchodzi do budynku. Przyłącze do zaworu za wodomierzem staje się formalnie własnością przedsiębiorstwa wodociągowego

Po otrzymaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i wykonania projektu sieci zgodnie z przepisami powinniśmy wystąpić do zakładu wodno-kanalizacyjnego o uzgodnienie projektu technicznego przyłączenia do sieci. W tym celu możemy skorzystać z gotowego formularza udostępnionego przez dany zakład bądź stworzyć własny wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne należy opracować i złożyć do zakładu oddzielnie.

Zlecenie uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej

Wypełniony wniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej (zwane też zleceniem uzgodnienia projektu sieci wodno-kanalizacyjnej) wraz z 3 egzemplarzami projektu dostarczamy do działu obsługi klienta naszego zakładu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty.

Ważne! Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wymagają zazwyczaj, aby wniosek o uzgodnienie projektu sieci (wodociągowej lub kanalizacyjnej) bądź przyłącza (wodociągowego lub kanalizacyjnego) wypełniać wielkimi literami – niezależnie od tego, czy samodzielnie sporządzamy pismo, czy też korzystamy z gotowego formularza.

wzór wniosku

Zobacz, jak wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłączenia do sieci wodnej lub/i kanalizacyjnej: wzór do pobrania.

Kanalizacja i instalacja wodna - ile pionów w domu?

Fakt złożenia przez nas wniosku o uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej zakład ma obowiązek potwierdzić nadając nam odpowiedni numer sprawy.

Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej powinien zawierać:

 1. Aktualne warunki techniczne wraz z danymi technicznymi;
 2. Dokument potwierdzający stan własności terenu, na którym projektowana jest sieci wodociągowa, kanalizacyjna lub pompownia kanalizacyjna (np.: wypis z rejestru gruntów, wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 3. Protokół z narady koordynacyjnej (jeżeli jest wymagana lub była przeprowadzana na wniosek) dotyczącej uzgodnienia tras projektowanej sieci (wodociągowej lub kanalizacyjnej) lub przyłączy (wodociągowych lub kanalizacyjnych), organizowanej przez starostę powiatu, na terenie którego planowana jest inwestycja, wraz z mapą do celów projektowych z naniesionymi trasami projektowanej sieci lub przyłączy (oryginał dokumentów do wglądu oraz ich kserokopie dołączone do każdego egzemplarza projektu);
 4. Kopię porozumienia zawartego z zakładem wodno-kanalizacyjnym;
 5. Uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości - podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na projekcie lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem sieci;
 6. Kserokopię uprawnień projektanta;
 7. Upoważnienie.

W przypadku gdy z wnioskiem o uzgodnienie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Jeśli zaś o uzgodnienie projektu przyłącza w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest oświadczenie inwestora o upoważnieniu biura do występowania w jego imieniu. W przypadku osoby prawnej, spółki osobowej, spółki cywilnej lub wspólnoty mieszkaniowej dokument taki również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma na uzgodnienie projektu sieci 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia. Uzgodniony projekt wysyłany jest pocztą lub o możliwości odbioru zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty).

Ważne! Za uzgodnienie projektu przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej nie ponosimy żadnych opłat.

Odbiór uzgodnionego projektu sieci wodno-kanalizacyjnej

Jeśli zaznaczyliśmy opcję odbioru osobistego, powinniśmy stawić się w dziale obsługi klienta naszego zakładu wodno-kanalizacyjnego i okazać:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Ważne! Uzgodnienie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej ważne jest 3 lata od daty jego wydania.

Co dalej...

Kolejnym etapem, po uzgodnieniu projektu przyłącza, jest nadzór i odbiór techniczny przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE