Grant na termomodernizację i OZE w mieszkaniach komunalnych

2022-08-15 16:08
termomodernizacja i remont starych budynków komunalnych
Autor: Archiwum ZGN Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Każde miasto potrzebuje środków na termomodernizację i remont starych budynków

Rząd przedstawił projekt ustawy dotyczącej pomocy finansowej w termomodernizacji mieszkań komunalnych i obniżające jej koszty. Planowane jest wprowadzenie grantu MZG (mieszkaniowego zasobu gminy) i podwyższenie premii termomodernizacyjnej i premii remontowej.

Decydując się na termomodernizację domu jednorodzinnego i zastosowanie odnawialnych źródeł energii, można skorzystać z różnych form dofinansowania. Przede wszystkim jest to ulga termomodernizacyjna. W jej ramach można odliczyć od podstawy opodatkowania między innymi koszt całkowitej bądź częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne w istniejącym (czyli oddanym do użytkowania) domu jednorodzinnym. Ulgą termomodernizacyjną objęte są wydatki na kupno, montaż i uruchomienie pompy ciepła, kolektora słonecznego i ogniw fotowoltaicznych oraz kotła na biomasę spełniającego co najmniej wymagania Ekoprojektu. Można też uzyskać dotację na termomodernizację domu, przystępując do programu „Czyste powietrze”. W tym celu trzeba zdemontować w użytkowanym domu stare urządzenie grzewcze na paliwo stałe i zamontować w jego miejsce nowoczesne – wykorzystujące odnawialne źródła energii. Na udział w programie mają jednak szansę jedynie osoby o ograniczonych dochodach, a dotacje na poszczególne urządzenia nie mogą przekroczyć limitu wskazanego w regulaminie programu. Dowiedz się więcej na temat: dofinansowania do ocieplenia domów jednorodzinnych oraz dopłat do wymiany starego pieca na nowe źródło ciepła.

Co z zasadami finansowania termomodernizacji mieszkań komunalnych?

Projekt ustawy mającej na celu poprawę warunków mieszkaniowych

Projekt ustawy, która 15 lipca wpłynęła do sejmu, dotyczy m.in. zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego, poprawy stanu technicznego budynków komunalnych.

Rząd opracował i przekazał do Sejmu projekt ustawy mającej na celu poprawę warunków mieszkaniowych. Jest to jedno z zadań realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zaproponowano w nim różne formy dofinansowania termomodernizacji, np. ocieplenia budynków i wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne, oraz inwestycji w komunalne budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach, ale z uwzględnieniem wymogów energooszczędności. W projekcie oszacowano, że w okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy (do 2026 r.) zostaną zrealizowane inwestycje termomodernizacyjne w ok. 6 tys. budynków, a także powstanie ponad 12 tys. mieszkań komunalnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Grant termomodernizacyjny

Projekt zakłada wprowadzenie grantu termomodernizacyjnego na kompleksowe termomodernizacje budynków i mieszkań komunalnych. Grant ma wynosić 10 proc. kosztów inwestycji.

Grant OZE

Pieniądze z grantu OZE mają być przeznaczone na wsparcie inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła ciepła w budynku. Grant ma wynieść 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Remont mieszkań komunalnych - wprowadzenie grantu MZG (mieszkaniowego zasobu gminy)

Środki zgromadzone na ten grant są przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy (MZG). Warunkiem jego uzyskania jest likwidacja w budynku przestarzałych źródeł ciepła odpowiedzialnych za wysoką konsumpcję energii i emisję zanieczyszczeń. Jako nowe źródło ciepła wymienia się przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, źródła odnawialne, wysokosprawną kogenerację lub źródła niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe).

W projekcie tak doprecyzowano wysokość dofinansowania: “W ramach negocjacji z Komisją Europejską ustalono, że grant ze środków KPO wynosi 30% kosztów inwestycji i uzupełnia aktualnie obowiązujące dofinansowanie w wysokości 50% lub 60% (budynki zabytkowe). Zrównuje to intensywność wsparcia remontów takich budynków z intensywnością wsparcia oferowaną w ramach innych programów wsparcia budownictwa komunalnego (realizowanych ze środków Funduszu Dopłat)”.

Dotacje na remont mieszkań osób ubogich energetycznie

Projekt przewiduje udzielenie bezzwrotnej dotacji na wsparcie dla inwestycji polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. Ma ono dotyczyć zamieszkanych lokali w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym lub remontowym, na które gmina uzyskała grant MZG z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia ma dotyczyć przedsięwzięć polegających na remoncie lub przebudowie lokali mieszkalnych w zamieszkanym budynku będącym własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, pod warunkiem uzyskania przez gminę (związek międzygminny) dodatkowo (poza grantem MZG) prawa do nowego grantu OZE z Funduszu Termomodernizacji i Remontów . 

Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia komunalne w budynkach zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. 

Przeczytaj też: Wniosek o dodatek osłonowy 2022. Do kiedy można złożyć wniosek? Pilnuj tego terminu

„W tym przypadku zwiększenie finansowego wsparcia dla gmin (związków międzygminnych) z obecnych 50 do 80% kosztów inwestycji ma na celu zachęcenie i umożliwienie czynnego uczestnictwa w procesie transformacji ekologicznej, a przez to doprowadzenie do poprawy stanu technicznego budynków komunalnych” – napisano w uzasadnieniu projektu. 

Dotacje na budowę mieszkań komunalnych

Projekt przewiduje też wyższe bezzwrotne finansowe wsparcie dla samorządów na budowę mieszkań dla gospodarstw domowych o umiarkowanych i niskich dochodach. Wyższa o 15 lub 25 proc. dotacja dotyczy budowy mieszkań o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej.