| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane: brak pozwolenia na budowę. Sprawdź, jakie zmiany znajdą się w przepisach

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane: brak pozwolenia na budowę. Sprawdź, jakie zmiany znajdą się w przepisach

Zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach – to tylko jedna ze zmian w Prawie budowlanym, przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poza zniesieniem wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę, projekt nowelizacji Prawa budowlanego znosi również obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń. o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Sprawdzenie, czy budynek spełnia warunki określone w Prawie budowlanym w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane - jakie zmiany w przepisach budowlanych

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Zmieni się również przepis stanowiący, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt nakłada także, na właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej, obowiązek sprawdzenia pod względem formalnym złożonych wniosków o pozwolenie na budowę w wyznaczonym terminie.

Przeczytaj również: Zmiany w warunkach technicznych w 2014 roku

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, które wymienione są w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 29a Prawa budowlanego. Wśród robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę rozróżnia się roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Zmiany w Prawie budowlanym – procedura zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Proponowana nowelizacja zawiera katalog robót budowlanych realizowanych w oparciu o zgłoszenie, do którego załączyć należy projekt budowlany, umieszczając w tym katalogu zamierzenia budowlane polegające na:

  • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany
  • przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi do zmiany polegającej na zwiększeniu obszaru oddziaływania obiektu.

Wobec projektanta wprowadzono obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym. Określenie to będzie badane przez organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym. Według Prawa budowlanego (art. 3 pkt 20) obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Zabezpieczenie interesów sąsiadów

Projekt wprowadza szereg przepisów, mających na celu zabezpieczenie interesów osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektów budowlanych i których dotyczą roboty budowlane wykonywane w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym. Do zgłoszenia z projektem budowlanym (dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) będzie wymagane dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Dodatkowo obowiązkiem inwestora będzie dołączenie oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu karnego, o umieszczeniu tablicy informacyjnej lub oświadczeń właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem, o powiadomieniu o planowanej budowie.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie Prawo budowlane, inwestor będzie musiał wykonać co najmniej jedną z dwóch czynności:

  • umieścić na terenie nieruchomości objętej inwestycją tablicę informacyjną na okres co najmniej 7 dni przed dniem dokonania zgłoszenia oraz wypełnienia jej w zakresie określenia rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót; jest to ta sama tablica informacyjna, której postawienie w trybie pozwolenia na budowę jest obecnie obowiązkiem kierownika budowy, w przypadku zaś trybu zgłoszenia z projektem budowlanym, obowiązkiem kierownika budowy będzie jedynie uzupełnienie treści już umieszczonej tablicy,
  • uzyskać oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym, o powiadomieniu o planowanej budowie.

Ponadto w terminie 3 dni po wniesieniu zgłoszenia z projektem budowlanym, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmującego zgłoszenie, zamieszczone zostaną informacje o przebiegu procedury zgłoszeniowej. Wskazane wyżej obowiązki informacyjne mają zabezpieczyć prawa osób, których nieruchomości mogą znajdować się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku, a w konsekwencji do domagania się udziału w postępowaniu administracyjnym. Prawo to realizowane będzie poprzez pisemne żądanie skierowane do właściwego organu, aby organ wniósł sprzeciw od zgłoszenia z projektem budowlanym. Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania tego budynku będą mogli żądać wniesienia sprzeciwu. Żądanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu informacji o dokonaniu zgłoszenia. Organ oceni zatem sprzeciw pod kątem zgodności projektowanej inwestycji z prawem. Jednym z naruszeń przepisów prawa może być dokonanie zgłoszenia w sytuacji, gdy właściwy dla inwestycji jest tryb pozwolenia na budowę, przykładowo w sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza działkę objętą inwestycją.

Jeżeli organ stwierdzi, że sprzeciw nie jest słuszny, wyda postanowienie o odmowie wniesienia sprzeciwu, na które będzie przysługiwało zażalenie.

Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy uważają, że znajdują się w obszarze oddziaływania budynku będą mogli domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem, poprzez wniesienie przez organ sprzeciwu do zgłoszenia z projektem budowlanym. Te środki prawne będą miały zastosowanie wyjątkowo, jedynie w sytuacji, gdy zarówno projektant, jak i organ przyjmujący zgłoszenie popełnią błąd w określeniu obszaru oddziaływania obiektu.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane to także korzyści dla inwestorów

Projekt uprawnia inwestora do realizacji robót budowlanych objętych instytucją zgłoszenia z projektem budowlanym w trybie pozwolenia na budowę. Wybór trybu pozostanie zatem indywidualną decyzją inwestora, dla którego w określonych przypadkach korzystniejsze może być uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę.

Przykładowo w roku 2011 wydano 96 186 decyzji o pozwoleniu na budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co stanowi około 43 proc. wszystkich wydanych pozwoleń na budowę. Proponowane zmiany spowodują, że w przypadku około 48 000 inwestycji rocznie będzie można zastosować tryb zgłoszenia z projektem budowlanym w miejsce trybu wniosku o pozwolenie na budowę. Dla inwestorów oznacza to oszczędności czasowe oraz finansowe (mniejszy wymagany zakres dokumentacji), zaś po stronie organów prowadzących postępowania – ograniczenie skali obciążeń proceduralnych związanych z koniecznością sporządzenia i rozesłania w każdej sprawie decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia procedury stwierdzania jej ostateczności.

Omawiany projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

18.03.2014

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...