| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane: brak pozwolenia na budowę. Sprawdź, jakie zmiany znajdą się w przepisach

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane: brak pozwolenia na budowę. Sprawdź, jakie zmiany znajdą się w przepisach

Zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach – to tylko jedna ze zmian w Prawie budowlanym, przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Poza zniesieniem wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę, projekt nowelizacji Prawa budowlanego znosi również obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń. o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Sprawdzenie, czy budynek spełnia warunki określone w Prawie budowlanym w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane - jakie zmiany w przepisach budowlanych

Projekt przewiduje również zniesienie obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Zmieni się również przepis stanowiący, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt nakłada także, na właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej, obowiązek sprawdzenia pod względem formalnym złożonych wniosków o pozwolenie na budowę w wyznaczonym terminie.

Przeczytaj również: Zmiany w warunkach technicznych w 2014 roku

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, które wymienione są w art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 29a Prawa budowlanego. Wśród robót budowlanych objętych zwolnieniem z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę rozróżnia się roboty wymagające zgłoszenia oraz roboty wykonywane bez konieczności uzyskania zezwolenia.

Zmiany w Prawie budowlanym – procedura zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Proponowana nowelizacja zawiera katalog robót budowlanych realizowanych w oparciu o zgłoszenie, do którego załączyć należy projekt budowlany, umieszczając w tym katalogu zamierzenia budowlane polegające na:

  • budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce bądź działkach, na których został zaprojektowany
  • przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o ile nie prowadzi do zmiany polegającej na zwiększeniu obszaru oddziaływania obiektu.

Wobec projektanta wprowadzono obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu w projekcie budowlanym. Określenie to będzie badane przez organu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego w związku z wniesieniem zgłoszenia z projektem budowlanym. Według Prawa budowlanego (art. 3 pkt 20) obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Zabezpieczenie interesów sąsiadów

Projekt wprowadza szereg przepisów, mających na celu zabezpieczenie interesów osób będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi bądź zarządcami nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektów budowlanych i których dotyczą roboty budowlane wykonywane w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym. Do zgłoszenia z projektem budowlanym (dotyczącego budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego) będzie wymagane dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Dodatkowo obowiązkiem inwestora będzie dołączenie oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu karnego, o umieszczeniu tablicy informacyjnej lub oświadczeń właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem, o powiadomieniu o planowanej budowie.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie Prawo budowlane, inwestor będzie musiał wykonać co najmniej jedną z dwóch czynności:

  • umieścić na terenie nieruchomości objętej inwestycją tablicę informacyjną na okres co najmniej 7 dni przed dniem dokonania zgłoszenia oraz wypełnienia jej w zakresie określenia rodzaju robót budowlanych oraz adresu prowadzenia tych robót; jest to ta sama tablica informacyjna, której postawienie w trybie pozwolenia na budowę jest obecnie obowiązkiem kierownika budowy, w przypadku zaś trybu zgłoszenia z projektem budowlanym, obowiązkiem kierownika budowy będzie jedynie uzupełnienie treści już umieszczonej tablicy,
  • uzyskać oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem z projektem budowlanym, o powiadomieniu o planowanej budowie.

Ponadto w terminie 3 dni po wniesieniu zgłoszenia z projektem budowlanym, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmującego zgłoszenie, zamieszczone zostaną informacje o przebiegu procedury zgłoszeniowej. Wskazane wyżej obowiązki informacyjne mają zabezpieczyć prawa osób, których nieruchomości mogą znajdować się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku, a w konsekwencji do domagania się udziału w postępowaniu administracyjnym. Prawo to realizowane będzie poprzez pisemne żądanie skierowane do właściwego organu, aby organ wniósł sprzeciw od zgłoszenia z projektem budowlanym. Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania tego budynku będą mogli żądać wniesienia sprzeciwu. Żądanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu informacji o dokonaniu zgłoszenia. Organ oceni zatem sprzeciw pod kątem zgodności projektowanej inwestycji z prawem. Jednym z naruszeń przepisów prawa może być dokonanie zgłoszenia w sytuacji, gdy właściwy dla inwestycji jest tryb pozwolenia na budowę, przykładowo w sytuacji, gdy obszar oddziaływania obiektu wykracza poza działkę objętą inwestycją.

Jeżeli organ stwierdzi, że sprzeciw nie jest słuszny, wyda postanowienie o odmowie wniesienia sprzeciwu, na które będzie przysługiwało zażalenie.

Właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, którzy uważają, że znajdują się w obszarze oddziaływania budynku będą mogli domagać się przywrócenia stanu zgodnego z prawem, poprzez wniesienie przez organ sprzeciwu do zgłoszenia z projektem budowlanym. Te środki prawne będą miały zastosowanie wyjątkowo, jedynie w sytuacji, gdy zarówno projektant, jak i organ przyjmujący zgłoszenie popełnią błąd w określeniu obszaru oddziaływania obiektu.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane to także korzyści dla inwestorów

Projekt uprawnia inwestora do realizacji robót budowlanych objętych instytucją zgłoszenia z projektem budowlanym w trybie pozwolenia na budowę. Wybór trybu pozostanie zatem indywidualną decyzją inwestora, dla którego w określonych przypadkach korzystniejsze może być uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na budowę.

Przykładowo w roku 2011 wydano 96 186 decyzji o pozwoleniu na budowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych, co stanowi około 43 proc. wszystkich wydanych pozwoleń na budowę. Proponowane zmiany spowodują, że w przypadku około 48 000 inwestycji rocznie będzie można zastosować tryb zgłoszenia z projektem budowlanym w miejsce trybu wniosku o pozwolenie na budowę. Dla inwestorów oznacza to oszczędności czasowe oraz finansowe (mniejszy wymagany zakres dokumentacji), zaś po stronie organów prowadzących postępowania – ograniczenie skali obciążeń proceduralnych związanych z koniecznością sporządzenia i rozesłania w każdej sprawie decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia procedury stwierdzania jej ostateczności.

Omawiany projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

18.03.2014

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...