| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczą m.in. sposobu usytuowania na działce zbiorników na gaz płynny i olej opałowy. Przy czym regulacje dotyczące gazu obowiązują już od 8 kwietnia, a oleju – od 8 lipca 2009 r.

Zbiornik na gaz płynny

Dotychczas kwestie rozmieszczenia zbiorników z gazem regulowały przepisy odrębne (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych...), teraz dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów określono w rozbudowanym § 179. W tabeli poniżej podajemy minimalne odległości tylko dla zbiorników na gaz płynny o pojemności do 3 m3, ponieważ w zabudowie jedno.rodzinnej raczej nie stosuje się większych.

Odległość naziemnego zbiornika na gaz płynny od budynku mieszkalnego może być zmniejszona o 50% (czyli do 1,5 m dla zbiorników do 3 m3) w przypadku:

  • zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od dowolnego punktu zbiornika; albo
  • gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku, będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120, i gdy w tym pasie ściany nie będzie okien ani drzwi.

Minimalne odległości od zbiorników na gaz płynny

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3

 zbiornik podziemny o pojemności do 3 m3

 budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego
lub użyteczności publicznej

 3 m (lub 1,5 m)

 1 m

 budynek produkcyjny lub magazynowy

 3 m

 1 m

 studzienka kanalizacyjna

 5 m

 5 m

 linia energetyczna napowietrzna

  • o napięciu do 1 kV
  • o napięciu powyżej 1 kV

 3 m*

 15 m*

 3 m*

 15 m*

 inny zbiornik naziemny lub podziemny

 1 m

 1 m

 granica sąsiedniej działki budowlanej

 1,5 m

 0,5 m

 *odległość liczona od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej

Zbiornik na olej opałowy

W zmienionym § 273 określono, w jakiej odległości od budynku mieszkalnego i garażowego można usytuować naziemny i podziemny zbiornik z olejem zasilający kotłownię. Podaną w tabeli poniżej odległość zbiornika naziemnego od budynku mieszkalnego można zmniejszyć do 3 m, ale po spełnieniu dwóch warunków:

  • ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 albo wykona się taką ścianę pomiędzy budynkiem a zbiornikiem;
  • zainstaluje się dwupłaszczowy zbiornik stalowy lub zlokalizuje zwykły zbiornik na terenie ukształtowanym w formie niecki o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

W rozporządzeniu znowelizowano również przepisy dotyczące instalacji domowych.

Jeśli na działce jest mało wolnego miejsca, łatwiej będzie usytuować podziemny niż naziemny zbiornik z gazem płynnym

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie wygoda użytkowania i względy estetyczne

 Minimalne odległości od zbiorników na olej opałowy

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny

 zbiornik podziemny przykryty warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m

 budynek mieszkalny

 10 m (lub 3 m) 

 3 m od zbiornika, 10 m od urządzenia spustowo-oddechowego

 budynek garażowy, gospodarczy lub inwestorski

 3 m

 3 m

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461)

Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...