| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczą m.in. sposobu usytuowania na działce zbiorników na gaz płynny i olej opałowy. Przy czym regulacje dotyczące gazu obowiązują już od 8 kwietnia, a oleju – od 8 lipca 2009 r.

Zbiornik na gaz płynny

Dotychczas kwestie rozmieszczenia zbiorników z gazem regulowały przepisy odrębne (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych...), teraz dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów określono w rozbudowanym § 179. W tabeli poniżej podajemy minimalne odległości tylko dla zbiorników na gaz płynny o pojemności do 3 m3, ponieważ w zabudowie jedno.rodzinnej raczej nie stosuje się większych.

Odległość naziemnego zbiornika na gaz płynny od budynku mieszkalnego może być zmniejszona o 50% (czyli do 1,5 m dla zbiorników do 3 m3) w przypadku:

  • zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od dowolnego punktu zbiornika; albo
  • gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku, będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120, i gdy w tym pasie ściany nie będzie okien ani drzwi.

Minimalne odległości od zbiorników na gaz płynny

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3

 zbiornik podziemny o pojemności do 3 m3

 budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego
lub użyteczności publicznej

 3 m (lub 1,5 m)

 1 m

 budynek produkcyjny lub magazynowy

 3 m

 1 m

 studzienka kanalizacyjna

 5 m

 5 m

 linia energetyczna napowietrzna

  • o napięciu do 1 kV
  • o napięciu powyżej 1 kV

 3 m*

 15 m*

 3 m*

 15 m*

 inny zbiornik naziemny lub podziemny

 1 m

 1 m

 granica sąsiedniej działki budowlanej

 1,5 m

 0,5 m

 *odległość liczona od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej

Zbiornik na olej opałowy

W zmienionym § 273 określono, w jakiej odległości od budynku mieszkalnego i garażowego można usytuować naziemny i podziemny zbiornik z olejem zasilający kotłownię. Podaną w tabeli poniżej odległość zbiornika naziemnego od budynku mieszkalnego można zmniejszyć do 3 m, ale po spełnieniu dwóch warunków:

  • ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 albo wykona się taką ścianę pomiędzy budynkiem a zbiornikiem;
  • zainstaluje się dwupłaszczowy zbiornik stalowy lub zlokalizuje zwykły zbiornik na terenie ukształtowanym w formie niecki o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

W rozporządzeniu znowelizowano również przepisy dotyczące instalacji domowych.

Jeśli na działce jest mało wolnego miejsca, łatwiej będzie usytuować podziemny niż naziemny zbiornik z gazem płynnym

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie wygoda użytkowania i względy estetyczne

 Minimalne odległości od zbiorników na olej opałowy

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny

 zbiornik podziemny przykryty warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m

 budynek mieszkalny

 10 m (lub 3 m) 

 3 m od zbiornika, 10 m od urządzenia spustowo-oddechowego

 budynek garażowy, gospodarczy lub inwestorski

 3 m

 3 m

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461)

Przeczytaj dodatkowo:
Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...