| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Zbiornik na olej opałowy i gaz płynny - wymagane odległości od granicy działki i domu

Nowe przepisy techniczno-budowlane dotyczą m.in. sposobu usytuowania na działce zbiorników na gaz płynny i olej opałowy. Przy czym regulacje dotyczące gazu obowiązują już od 8 kwietnia, a oleju – od 8 lipca 2009 r.

Zbiornik na gaz płynny

Dotychczas kwestie rozmieszczenia zbiorników z gazem regulowały przepisy odrębne (rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych...), teraz dopuszczalne odległości zbiornika od budynków i innych obiektów określono w rozbudowanym § 179. W tabeli poniżej podajemy minimalne odległości tylko dla zbiorników na gaz płynny o pojemności do 3 m3, ponieważ w zabudowie jedno.rodzinnej raczej nie stosuje się większych.

Odległość naziemnego zbiornika na gaz płynny od budynku mieszkalnego może być zmniejszona o 50% (czyli do 1,5 m dla zbiorników do 3 m3) w przypadku:

  • zastosowania wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, usytuowanej pomiędzy zbiornikiem z gazem płynnym a budynkiem. Wymiary wolno stojącej ściany oraz jej odległość od zbiornika powinny być tak dobrane, aby osłonić zbiornik od tej części budynku, która znajduje się w odległości mniejszej niż 3 m od dowolnego punktu zbiornika; albo
  • gdy pionowy pas ściany tego budynku o szerokości co najmniej równej rzutowi równoległemu zbiornika, powiększonej po 2 m z obu jego stron oraz o wysokości równej wysokości budynku, będzie miał klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120, i gdy w tym pasie ściany nie będzie okien ani drzwi.

Minimalne odległości od zbiorników na gaz płynny

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny o pojemności do 3 m3

 zbiornik podziemny o pojemności do 3 m3

 budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego
lub użyteczności publicznej

 3 m (lub 1,5 m)

 1 m

 budynek produkcyjny lub magazynowy

 3 m

 1 m

 studzienka kanalizacyjna

 5 m

 5 m

 linia energetyczna napowietrzna

  • o napięciu do 1 kV
  • o napięciu powyżej 1 kV

 3 m*

 15 m*

 3 m*

 15 m*

 inny zbiornik naziemny lub podziemny

 1 m

 1 m

 granica sąsiedniej działki budowlanej

 1,5 m

 0,5 m

 *odległość liczona od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii elektroenergetycznej

Zbiornik na olej opałowy

W zmienionym § 273 określono, w jakiej odległości od budynku mieszkalnego i garażowego można usytuować naziemny i podziemny zbiornik z olejem zasilający kotłownię. Podaną w tabeli poniżej odległość zbiornika naziemnego od budynku mieszkalnego można zmniejszyć do 3 m, ale po spełnieniu dwóch warunków:

  • ściana zewnętrzna budynku od strony zbiornika będzie ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 albo wykona się taką ścianę pomiędzy budynkiem a zbiornikiem;
  • zainstaluje się dwupłaszczowy zbiornik stalowy lub zlokalizuje zwykły zbiornik na terenie ukształtowanym w formie niecki o pojemności większej od pojemności zbiornika, z izolacją uniemożliwiającą przedostawanie się oleju do gruntu.

W rozporządzeniu znowelizowano również przepisy dotyczące instalacji domowych.

Jeśli na działce jest mało wolnego miejsca, łatwiej będzie usytuować podziemny niż naziemny zbiornik z gazem płynnym

W przypadku oleju opałowego na wybór rodzaju zbiornika mają wpływ głównie wygoda użytkowania i względy estetyczne

 Minimalne odległości od zbiorników na olej opałowy

 elementy zagospodarowania terenu

zbiornik naziemny

 zbiornik podziemny przykryty warstwą ziemi o grubości nie mniejszej niż 0,5 m

 budynek mieszkalny

 10 m (lub 3 m) 

 3 m od zbiornika, 10 m od urządzenia spustowo-oddechowego

 budynek garażowy, gospodarczy lub inwestorski

 3 m

 3 m

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r., nr 151, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461)

Przeczytaj dodatkowo:
"Poradnik remontowy" - pobierz BEZPŁATNE Wydanie...

BEZPŁATNY Numer Specjalny Muratora "Poradnik remontowy" to wydanie przygotowane z myślą o mieszkańcach...

Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub...

Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia,...

Co to jest dziennik budowy? Co zrobić, gdy...

Dziennik budowy to ważny dokument każdego inwestora. Należy go prowadzić dla każdego obiektu, którego...

Budowa studni głębinowej. Wymagane jest...

Formalności związane z budową studni głębinowej nie są jednoznaczne. Nie określają jednolicie czy inwestycja...

Jak zgłosić remont?

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dopełnić formalności, a więc zgłosić remont we właściwym urzędzie...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.