| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Stan techniczny budynku: kiedy trzeba dokonywać kontroli?

Budynek mieszkalny należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Ustawodawca wprowadził więc obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, które powinny być dokonywane, co najmniej raz w roku bądź raz na 5 lat. Zobacz, co i kiedy trzeba sprawdzić w domu?

Okresowa kontrola stanu technicznego budynku

Obowiązkiem przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku ustawodawca obciążył właściciela i zarządcę obiektu (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; pr. bud.).
Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, powinno być dokonywane co najmniej - w zależności od rodzaju kontroli - raz w roku bądź raz na 5 lat.

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować stan techniczny i przydatność do użytkowania całego budynku, w tym instalacji elektrycznej i piorunochronnej (w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów) oraz estetykę całego obiektu i jego otoczenia (art. 62 ust. 1 pkt 2 pr. bud.).

Co najmniej raz w roku trzeba sprawdzić sprawność instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także stan techniczny instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj. przyłącza kanalizacyjne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c pr. bud.)

Niezależnie od okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego, przeprowadzane powinny być również przeglądy robocze w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego

Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia:

  • przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne sprawdza mistrz kominiarski;
  • kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych wykonują osoby uprawnione do dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych albo gazowych;
  • kontrolę stanu technicznego całego budynku - osoba z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi o specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.

Właściciele domów powinni przechowywać protokoły z kontroli oraz dokumenty związane z budową obiektu i oddaniem go do użytkowania (pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, geodeyzyjną inwentaryzację powykonawczą).

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....