| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Prawo wodne: gdy sąsiad podnosi teren i powoduje zalanie działki

Prawo wodne: gdy sąsiad podnosi teren i powoduje zalanie działki

W takiej sytuacji prawo wodne jest po twojej stronie. Jeżeli sąsiad podnosi teren posesji i doprowadza do tego, że woda deszczowa zalewa ci działkę, możesz żądać przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom. W pewnych sytuacjach możesz również żądać od właściciela działki odszkodowania. Sprawdź, co robić, gdy uciążliwy sąsiad powoduje zalanie. Co na to prawo wodne?

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy Prawo wodne właściciel działki, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody deszczowej ani kierunku odpływu ze źródeł, ze szkodą dla działek sąsiednich oraz odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiednie.

Gdy uciążliwy sąsiad podnosi teren i doprowadza do zalania działki

Zgodnie z prawem wodnym, jeśli właściciel działki uchybi powyższemu zakazowi, osobie, której nieruchomość ucierpiała wskutek zalania, przysługuje przede wszystkim prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.

W art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne postanowiono bowiem, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na działki sąsiednie.

Przez przywrócenie stanu poprzedniego należy rozumieć podjęcie przez sprawcę zalania czynności zmierzających jedynie do usunięcia naruszenia. Typowym przykładem przywrócenia stanu poprzedniego jest zniwelowanie terenu, którego podwyższenie spowodowało spływanie wody deszczowej na sąsiednie grunty.

Z kolei wykonanie urządzeń zapobiegających szkodzie polegać może na przykład na odpowiednim poprowadzeniu przewodów melioracji.

Odpowiedzialność właściciela działki za odpływ wody deszczowej

Właściciel działki odpowiada za odpływ wody (w tym wody deszczowej) ze swojej nieruchomości. Ta odpowiedzialność nie kończy się jednak na własnych działaniach lub zaniechaniach. Oto art. 29 ust. 2 ustawy Prawo wodne nakłada na niego obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ingerencja ludzka lub jej brak decyduje o zaliczeniu określonego zdarzenia do jednej z tych dwóch kategorii.

Zalanie na skutek awarii systemu melioracyjnego działki sąsiada będzie przypadkiem, pod warunkiem że sąsiad swoim działaniem lub zaniechaniem nie przyczynił się do jego powstania.

Zalanie zalaniu nierówne

Dalsze postępowanie w przypadku zalania uzależnione jest od przyczyny zalania oraz od jego przebiegu. Inaczej bowiem należy traktować zalania, do których doszło w przypadku powodzi czy obfitych deszczy – a więc zalania w następstwie tak zwanej siły wyższej, a inaczej w przypadku zalania spowodowanego przez lekkomyślne albo niedbałe działania człowieka.

W pierwszym przypadku oczywiście nie sposób obciążać sąsiada odpowiedzialnością za działania żywiołu. Inaczej rzecz jednak wygląda, jeśli sąsiad swoim działaniem przyczynił się do powstania szkody.

Klasycznym przykładem przyczynienia się sąsiada do zalania jest podniesienie przez niego gruntu swojej działki, przez co woda deszczowa ścieka na działkę położoną niżej. Innym przykładem działań powodujących zalanie jest wadliwe konstruowanie drenów odprowadzających wodę wprost na grunt sąsiada.

Gdyby przywrócenie stanu poprzedniego nie likwidowało wszystkich szkód, do jakich doszło wskutek zalania, właściciel zalanej nieruchomości może domagać się odszkodowania na podstawie art. 186 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu naprawienie szkód wyrządzonych naruszeniem stosunków wodnych obejmuje wyłącznie pokrycie strat (nie bierze się pod uwagę ewentualnych utraconych zysków). O wysokości odszkodowania decyduje marszałek województwa, ale wypłacić je musi oczywiście właściciel gruntu, który przyczynił się do szkody.

Do ubiegania się o odszkodowanie nie jest konieczne uprzednie wystąpienie w trybie art. 29 o wydanie decyzji w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...