| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Legalny remont

Legalny remont

Poważniejsze prace remontowe są przez prawo budowlane traktowane jak budowa domu – też wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Sprawdź, co możesz zmienić w domu bez pozwolenia, nie popełniając samowoli budowlanej

Jeżeli chcemy dom rozbudować, przebudować czy też zmienić sposób użytkowania części lub całego obiektu, będziemy musieli uzyskać pozwolenie na budowę – tak samo jak wtedy, kiedy chcemy postawić nowy dom. Dokument ten będzie nam potrzebny, jeżeli zamierzamy wykonać prace wiążące się: ze zmianą lub wymianą elementów konstrukcyjnych budynku; ze zmianą zabezpieczeń przed wpływem eksploatacji górniczej (rozbudowa nie może zmieniać planu budynku na inny niż w kształcie zbliżonym do prostokąta, a nowy układ wewnętrznych ścian nośnych nie może powodować powstania przesunięć i załamań); ze zmianą zabezpieczeń przeciwpowodziowych budynku (np. rozbudowa z zastosowaniem materiałów nieodpornych na działanie wody, przebudowa powodująca przerwanie stałej zewnętrznej osłony budynku – ziemnej lub betonowej); z wymianą instalacji gazowej.

Pozwolenie na budowę jest wymagane również w przypadku prac w obiektach zabytkowych – wtedy oczywiście jest również potrzebna akceptacja konserwatora zabytków.

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; jeśli mają być budowane nowe przyłącza albo zmienią się parametry budynku: kubatura, powierzchnia, wysokość; projekt architektoniczno-budowlany oraz zagospodarowania działki (jeśli będą zmiany w otoczeniu domu) sporządzony przez osobę ze stosownymi uprawnieniami w trzech egzemplarzach; techniczne warunki przyłączenia do sieci (wodno- -kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej) – wydane przez przedsiębiorstwa zarządzające sieciami, jeżeli będą budowane nowe przyłącza; dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku); ewentualnie dowody uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Przebudowa - niezbędny projekt

Kiedy zamierzamy przebudować dom, będzie potrzebny projekt architektoniczno-budowlany. Obejmuje on inwentaryzację stanu obecnego oraz określa planowane zmiany: formę i konstrukcję nowych elementów; charakterystykę energetyczną; proponowane rozwiązania techniczne i materiałowe. Jeżeli planowane zmiany nie będą wpływały na sposób zagospodarowania terenu, nie będzie potrzebny nowy projekt zagospodarowania działki.

Pod okiem fachowców

Urząd wydający pozwolenie na budowę może nas zobowiązać do wykonania na własny koszt i przedstawienia ekspertyzy technicznej budynku. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku domów starych, w których istnieje ryzyko naruszenia konstrukcji budynku. Nie można również zapomnieć o innych formalnościach niezbędnych przy pracach wymagających pozwolenia na budowę. Z urzędu musimy pobrać ostemplowany dziennik budowy i zatrudnić kierownika budowy, który będzie nadzorować prace.

Uwaga na samowowlę

Remont domu bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną, ale takie sprawy nie są traktowane przez urzędników równie surowo jak budowa nowego domu bez pozwolenia. Jeżeli nadzór budowlany wykryje samowolny remont, może nakazać wstrzymanie prac. Decyzja ta wygasa jednak po dwóch miesiącach, chyba że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda decyzję określającą, jakie należy zgromadzić dokumenty i jakie czynności wykonać, aby remont był zgodny z prawem. Najczęściej chodzi o wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz lub uzyskanie opinii konserwatorskich. Po zgromadzeniu brakujących dokumentów nadzór budowlany pozwala kontynuować prace. W najgorszym razie nadzór może nakazać doprowadzenie budynku do stanu poprzedniego, czyli sprzed remontu, ale w praktyce zdarza się to rzadko. Zazwyczaj powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakłada grzywnę na osobę prowadzącą w domu remont bez wymaganych zezwoleń.

Zgłoszenie w urzędzie

Prace remontowe w domu, które nie wpływają na konstrukcję budynku ani nie zmieniają jego parametrów, zazwyczaj nie wymagają pozwolenia na budowę. Należy natomiast zamiar remontu zgłosić w urzędzie gminy. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj i zakres robót oraz przewidywany termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć do niego akt własności nieruchomości i ewentualnie szkice planowanych zmian. Urząd może zażądać uzupełnienia dokumentacji lub stwierdzić, że prace będą zagrażały bezpieczeństwu, i wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Po 30 dniach, jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu ani nie zażąda dodatkowych dokumentów, możemy rozpocząć prace. Wiele osób nie zgłasza zamiaru przeprowadzenia remontu i naraża się w ten sposób na kontrolę nadzoru budowlanego, np. na skutek doniesienia sąsiada.

 

Niezbędne pozwolenie Tylko zgłoszenie Bez pozwolenia i zgłoszenia
 • zmiana konstrukcji dachu
 • przebudowa stropów
 • przebudowa ścian nośnych
 • wykonanie, likwidacja lub zmiana wymiarów otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach nośnych
 • zmiana usytuowania gazomierza, termy, kotła lub kuchenki gazowej
 • wymiana przewodów gazowych
 • ocieplenie budynku o wysokości powyżej 12 m
 • wymiana zewnętrznych przyłączy
 • remont elewacji wpływający na znaczącą zmianę jej wyglądu w stosunku do otaczających budynków, zwłaszcza jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakłada ograniczenia dotyczące kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych
 • wymiana okien
 • zmiana pokrycia dachu
 • remont elewacji (tynkowanie, malowanie niepołączone z ocieplaniem i niewpływające na wygląd zewnętrzny budynku w stosunku do otaczającej zabudowy)
 • przebudowa ścian działowych
 • wymiana wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o.
 • ocieplenie budynku o wysokości do 12 m
 • dobudowa tarasu, ganku, nowych schodów zewnętrznych
 • montaż klimatyzatora na budynku
 • montaż anteny o wysokości do 3 m
 • montaż krat
 • montaż kolektorów słonecznych
 • budowa altanki śmietnikowej

Przeczytaj dodatkowo:
Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady...

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów,...