| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Jak zaskarżyć zmianę planu miejscowego?

Jak zaskarżyć zmianę planu miejscowego?

Jeżeli gmina zmieniła, bądź uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy są dla ciebie niekorzystne, nie jesteś na straconej pozycji. Zgodnie z prawem możesz wezwać gminę do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli to nie pomoże, masz prawo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wójt (burmistrz albo prezydent miasta) ma obowiązek powiadomienia mieszkańców o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Obowiązkową formą powiadomienia jest obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. Pominięcie w nich wymaganych przez przepisy prawne elementów stanowi naruszenie procedury sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717). W takim wypadku można podjąć kroki w celu ochrony swoich interesów – nawet już po uchwaleniu przez radę gminy zmiany planu miejscowego.

Wezwanie do usunięcia naruszenia

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Wezwanie można wnieść w każdym czasie. Należy mieć jednak na uwadze art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nie jest możliwe (co do zasady) uchylenie uchwały po upływie roku od dnia jej podjęcia.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być jednak skierowane dopiero po ogłoszeniu tego aktu. Sformułowane przed opublikowaniem uchwały w dzienniku urzędowym województwa uznaje się za prawnie bezskuteczne, albowiem dotyczy ono aktu prawnego niefunkcjonującego w obrocie prawnym.

Polecamy:

Do kogo kierować wezwanie?

Wezwanie kierujemy do tego organu, który wydał kwestionowaną uchwałę, czyli do rady gminy. Za prawidłowe przyjmuje się również skierowanie wezwania do wójta (burmistrza lub prezydenta), gdyż reprezentuje on gminę na zewnątrz i jest zobowiązany do przyjęcia takiego wezwania i przekazania go radzie gminy.

Wezwanie może skłonić radę gminy do uchylenia bądź zmiany kwestionowanej uchwały w procesie samokontroli. Na jego rozpoznanie rada gminy ma 30 dni. W razie nieuwzględnienia wezwania uchwałę można zaskarżyć.

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem rady gminy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o stanowisku tego organu w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa.

W przypadku braku reakcji organu na wezwanie dopuszczalne jest wniesienie skargi w terminie 30 dni od dnia, do którego rada gminy powinna była je rozpoznać (ma na to 60 dni od złożenia wezwania). Skarga podlega opłacie w wysokości 300 zł.

Sąd, rozpatrując skargę na uchwałę rady gminy, rozważać będzie, czy został nią naruszony interes prawny lub uprawnienie skarżącego. Ta bowiem okoliczność determinuje legitymację do wniesienia skargi. Pojęcie „interes prawny” nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, niemniej przyjmuje się, iż skarżący ma interes prawny przy próbie zakwestionowania uchwały rady gminy, gdy istnieje związek między strefą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego wynikających z norm prawa materialnego a zaskarżoną uchwałą.

Uwzględniając skargę, sąd może stwierdzić nieważność uchwały w całości lub w części albo stwierdzić, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza możliwość stwierdzenia jej nieważności. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały jej skutki prawne przestają istnieć z mocą wsteczną

Przeczytaj dodatkowo:
Nowe zasady nabywania ziemi. Sprawdź, co się...

1 maja 2016 r. weszła w życie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Najważniejszą zmianą jest zezwolenie na...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie będą dotyczyły między...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.