| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Gaz ziemny - formalności krok po kroku

Gaz ziemny - formalności krok po kroku

Gaz ziemny wprawdzie nie jest paliwem najtańszym spośród powszechnie stosowanych do zasilania źródeł ciepła, ale jeśli weźmiemy pod uwagę komfort – nie ma sobie równych. Co więc należy zrobić i jakich formalności dopełnić, by podłączyć dom do sieci gazowej i móc korzystać ze wszystkich dobrodziejstw gazu ziemnego? Podpowiadamy kto, gdzie, kiedy i jak nam w tym pomoże...

Od czego zacząć przyłączenie domu do sieci gazowej?

Przyłączanie klientów do sieci gazowej reguluje ustawa Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z gazu ziemnego załatwia się w Biurach Obsługi Klienta (BOK) PGNiG. Jest ich na terenie kraju ponad 300, znalezienie najbliższego ułatwia strona internetowa www.pgnig.pl/dladomu/bok.

W BOK obsługiwani są klienci indywidualni z tak zwanej I grupy przyłączeniowej, czyli deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego. Ta ilość z powodzeniem wystarcza do gotowania i ogrzewania domu jednorodzinnego (kocioł gazowy o mocy 30 kW potrzebuje niecałe 4 m3/h gazu wysokometanowego). W przypadku większego zapotrzebowania należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klientów Biznesowych.

PGNiG z naszego upoważnienia podejmie działania prowadzące do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej między nami a spółką gazownictwa (operatorem systemu dystrybucyjnego), przyłączenia do sieci i sprzedaży paliwa.

WARTO WIEDZIEĆ

Zanim działka będzie nasza

Istnieje możliwość sprawdzenia, czy do nieruchomości, którą dopiero chcemy kupić, można doprowadzić gaz. W tym celu w BOK składa się wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza się opcję zapytania o możliwość przyłączenia. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Składamy wniosek o przyłącze gazowe

Gdy chcemy wybudować nowe przyłącze gazowe lub rozbudować istniejącą sieć gazową albo zbudować lub rozbudować instalację gazową wewnątrz budynku (podłączyć nowe odbiorniki gazu), zaczynamy od wypełnienia i złożenia w BOK wniosku o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h. Potrzebny do tego formularz jest dostępny w BOK-ach, a także na stronie www.pgnig.pl.

Wniosek można złożyć osobiście albo wysłać pocztą na adres obsługującego nas BOK. Przy jego wypełnianiu można skorzystać z pomocy i doradztwa pracowników BOK. We wniosku wpisuje się dane inwestora, adres nieruchomości oraz rodzaj obiektu, do którego gaz ziemny ma zostać doprowadzony (budynek mieszkalny), a także do jakich celów będzie wykorzystywany gaz, rodzaj oraz liczbę przewidywanych odbiorników gazu (kocioł c.o. jedno- bądź dwufunkcyjny, podgrzewacz wody przepływowy albo pojemnościowy, kuchenka z piekarnikiem gazowym lub bez niego). Jeżeli gaz będzie wykorzystywany do ogrzewania domu, we wniosku należy podać również kubaturę wszystkich ogrzewanych pomieszczeń oraz moc kotła.

Jeśli wniosek dotyczy przyłącza, które dopiero ma być wybudowane, trzeba określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej – jednocześnie z otrzymaniem warunków przyłączenia lub później (wraz z rozpoczęciem poboru paliwa).

Jeżeli gaz do budynku jeszcze nie jest doprowadzony, do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje względem istniejącej sieci, a także sąsiednich obiektów. Wymagania te spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca stan rozgraniczenia działek.

W miarę możliwości powinniśmy zaznaczyć na niej proponowaną lokalizację szafki gazowej (na budynku lub w ogrodzeniu) i kotłowni. Wniosku nie musimy składać osobiście, może to za nas zrobić osoba upoważniona. Musi mieć nasze pełnomocnictwo (jego kopię trzeba pozostawić w BOK).

WARTO WIEDZIEĆ

3 pytania o przepisy związane z ogrzewaniem gazowym

Odpowiada Andrzej Grasza, kierownik ośrodka szkoleniowego firmy De Dietrich

1. Czy zgodnie z prawem budowlanym dopuszczalne jest wyprowadzenie poziome przewodów powietrzno-spalinowych z wyrzutem przez ścianę zewnętrzną?

Przez ścianę zewnętrzną nasze przepisy dopuszczają poziomy wyrzut spalin z kotła o mocy do 21 kW w domkach jednorodzinnych. Z obiektów typu hurtownia, magazyn ten system jest dopuszczony dla mocy większych.

2. Jakie parametry powinna spełniać instalacja kominowa do której podłączony jest gazowy kocioł kondensacyjny?

Przewody spalinowe produkowane do kotłów kondensacyjnych są ze stali nierdzewnej, odpornej na kondensat oraz szczelne, z uszczelkami silikonowymi w miejscach łączenia.

3. Czy powstający z pary wodnej kondensat można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji, czy niezbędne jest jego neutralizowanie?

W Polsce nie ma jeszcze uregulowań prawnych, natomiast w innych krajach, jak Niemcy, Francja, jest dozwolone odprowadzanie kondensatu bez neutralizacji dla mocy kotła do 50 kW.

Także umowa o przyłączenie do sieci gazowej może być podpisana w imieniu osób trzecich. Jeśli chcemy zawrzeć ją od razu po otrzymaniu warunków przyłączenia, wraz z wnioskiem trzeba dostarczyć także pełnomocnictwo do podpisania tej umowy – oryginał lub kopię mającą potwierdzoną zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Jeżeli deklarujemy chęć zawarcia umowy od razu po otrzymaniu warunków przyłączenia, składając wniosek, będziemy musieli okazać dokument tożsamości. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w miejscu, do którego ma być dostarczany gaz, powinny dołączyć także aktualny odpis KRS lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i decyzję o nadaniu NIP lub inny dokument poświadczający go.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

W terminie nie dłuższym niż 30 dni spółka gazownictwa rozpatrzy nasz wniosek i jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, otrzymamy warunki przyłączenia do sieci gazowej – można je odebrać osobiście w BOK lub zostaną wysłane pocztą. Informują one o tym, że w okresie ich ważności spółka gazownictwa gwarantuje przepustowość sieci gazowej i środki na finansowanie inwestycji związanej z przyłączeniem nas do sieci gazowej.

Są one ważne przez rok od dnia wydania. W tym terminie powinniśmy zatem zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej wewnątrz budynku (o ile nie uzyskaliśmy jej wcześniej). Jeżeli nie rozpoczniemy realizacji inwestycji w ciągu roku, będziemy musieli ponownie złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Zdarza się, że decyzja jest odmowna, na przykład gdy nieruchomość jest na terenie znacznie oddalonym od istniejącej sieci i budowa nowego odgałęzienia jest nieopłacalna dla dostawcy gazu. Odroczenie wydania pozytywnej decyzji następuje do czasu pojawienia się niezbędnej liczby odbiorców paliwa gazowego w naszej okolicy. Warto się zatem zorientować, czy właściciele sąsiadujących działek nie rozważają możliwości doprowadzenia gazu. Być może uda się namówić ich do złożenia wniosków i spółka gazownictwa zmienidecyzję o rozbudowie sieci.

Zawieramy umowę o przyłączenie do sieci gazowej

Mając w ręku warunki przyłączenia do sieci gazowej, możemy przystąpić do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli nie zrobiliśmy tego od razu po otrzymaniu warunków przyłączenia, konieczne jest złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Potrzebny do tego formularz jest dostępny w BOK oraz na stronie www.pgnig.pl. Wniosek można złożyć osobiście albo wysłać pocztą na adres obsługującego nas BOK.

Na podstawie złożonych wniosków i gwarancji sprzedaży paliwa (ze strony PGNiG) spółka gazownictwa przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Są w nim określone koszty przyłączenia, wysokość opłaty przyłączeniowej, obowiązki stron umowy oraz termin realizacji inwestycji. Projekt można odebrać osobiście w BOK lub zostanie do nas wysłany pocztą. Jeżeli go akceptujemy, podpisujemy umowę, jeśli nie – możemy próbować negocjować warunki za pośrednictwem BOK.

Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej w uzgodnionym terminie rozpoczyna się realizację inwestycji.

PAMIĘTAJ

Co zrobić, gdy instalacja gazowa ma przebiegać przez działkę sąsiada?

Może się zdarzyć, że z warunków dostarczenia gazu ziemnego wynika, iż doprowadzana do naszego domu instalacja gazowa będzie przebiegała przez nieruchomość osób trzecich. W tym wypadku przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej konieczne jest uzyskanie zgody w formie oświadczenia od wszystkich zainteresowanych.

Przeczytaj dodatkowo:
Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Służebność drogi koniecznej - na czym polega i...

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...