| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Decyzja o warunkach zabudowy działki: jak wypełnić wniosek

Decyzja o warunkach zabudowy działki: jak wypełnić wniosek

We wniosku o decyzję o warunkach zabudowy określa się między innymi granice działki, sposób jej zagospodarowania oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów. Sprawdź, ile się czeka na warunki zabudowy działki i kiedy będą problemy z ich otrzymaniem.

Wniosek o warunki zabudowy składamy w urzędzie gminy (miasta). Druk wniosku dostaniemy w tym urzędzie w wydziale architektury.

We wniosku o warunki zabudowy określamy:

 • granice terenu objętego wnioskiem. Musimy je zaznaczyć na kopii mapy zasadniczej lub, w razie jej braku, na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej teren inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki), w skali 1:500 lub 1:1000;
 • planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (przedstawiamy je w formie opisowej i graficznej na planie zagospodarowania działki na mapie);
 • zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (na przykład dostęp do drogi), ewentulanie również sposób gospodarowania odpadami (jeśli planujemy warsztat lub zakład produkcyjny);
 • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – czyli nie jest zaliczona do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga ustalenia zakresu tego oddziaływania);
 • powierzchnię sprzedaży (gdy planuje się budowę obiektu handlowego).

Do wniosku oprócz mapy trzeba dołączyć oświadczenie właściwych przedsiębiorstw, że istniejące sieci uzbrojenia terenu są wystarczające do realizacji planowanego przez nas obiektu albo że planowana jest ich rozbudowa.

Planujesz budowę domu? Sprawdź: projekty małych i tanich domów >>

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

 Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po przeprowadzeniu uzgodnień z:

 • wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą – w zakresie zadań publicznych na obszarach, na których stare plany miejscowe – które utraciły moc – przewidywały inwestycje publiczne (na przykład drogi);
 • wojewódzkim konserwatorem zabytków – w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 • dyrektorem parku narodowego – jeśli chodzi o obszary położone w granicach parku i jego otuliny;
 • organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych – jeżeli chodzi o grunty wykorzystywane na cele rolne i leśne;
 • właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

Projekt decyzji musi sporządzić osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.
Decyzję otrzymują strony postępowania – inwestor i sąsiedzi. Każdy z nich może się odwołać i nie musi nawet szczegółowo uzasadniać swojego odwołania. Wystarczy, że oświadczy, iż nie zgadza się z wydaną decyzją. Nawet jeśli odwołanie jest niezasadne, może przedłużyć postępowanie co najmniej o miesiąc.

Ile się czeka na warunki zabudowy?

Teoretycznie urząd ma na to dwa miesiące, jednak w praktyce na decyzję o warunkach zabudowy czeka się cztery-sześć miesięcy. Dzieje się tak dlatego, że decyzja jest zazwyczaj uzgadniana z kilkoma organami, a każdy z nich ma na to dwa tygodnie.

Trzeba się też liczyć z tym, że urząd może zawiesić postępowanie na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, zwłaszcza gdy gmina ma wkrótce sporządzić plan miejscowy. W takiej sytuacji warunki zabudowy muszą być jednak wydane, jeśli:

 • w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo
 • w okresie zawieszenia postępowania nie zostanie uchwalony plan miejscowy lub jego zmiana.

Poza tym przepisy przewidują zawieszenie postępowania, jeśli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego (na przykład obszaru parku krajobrazowego).

Od decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO) za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś na decyzję kolegium można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Decyzja staje się ostateczna, gdy nikt się nie odwoła w terminie 14 dni od jej otrzymania. Ostateczna jest też decyzja organu odwoławczego.

Ile jest ważna decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja jest bezterminowa, ale organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, stwierdzi jej wygaśnięcie, jeżeli:

 • inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę na tej samej działce;
 • dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji, chyba że inwestor uzyska już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Budowa balkonu to trudne zadanie. Oto jak uniknąć najczęstszych błędów

Balkon zwiększa przestrzeń mieszkania, choć zazwyczaj nie jest to miejsce niezbędne, dlatego jeśli...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Ile kosztuje budowa domu. Na czym można, a na...

Kto przed budową domu nie zadaje sobie pytania: ile to kosztuje? Koszt budowy domu w średnim standardzie to...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Jakie zalety ma budowa domu z kosztorysem...

Budowa domu może okazać się kosztowną inwestycją, jeśli zabraknie nam dobrej organizacji. Czy kosztorys...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Konkurs Remont Roku 2016 - galeria najciekawszych...

Prezentujemy 40 realizacji zgłoszonych do konkursu Remont Roku 2016, które wzbudziły największe...