Czy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości czy gmina? A co z odśnieżaniem dachu?

2022-11-24 17:58
odśnieżanie chodnika
Autor: Murator Kiedy odśnieżanie jest obowiązkiem właściciela domu? Co grozi na jego nieodśnieżenie?

Kto ma obowiązek odśnieżyć chodnik przed domem? Czy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel nieruchomości czy gmina? Jeżeli na nieodśnieżonym chodniku pieszy poślizgnie się i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Dowiedz się też, kto odpowiada za odśnieżanie dachu.

Ośnieżanie chodnika to obowiązek, który wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Kto musi odśnieżyć chodnik przed domem? Właściciele nieruchomości czy gmina? Kwestię tę reguluje art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z tym przepisem właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy jego nieruchomości. Wskazany obowiązek odśnieżania chodników obciąża nie tylko właścicieli, ale także użytkowników wieczystych i inne osoby władające nieruchomością, na przykład najemców! Niestety, nie ma tu znaczenia, czy zobowiązany jest w stanie podołać obowiązkowi odśnieżania chodnika przed domem, na przykład gdy jest to osoba starsza lub niepełnosprawna.

Kiedy chodnik odśnieża właściciel nieruchomości?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Odśnieżanie chodnika przed domem, który jest w budowie

Jeśli na nieruchomości trwa budowa domu, to sprzątanie i odśnieżanie chodnika należy do wykonawcy robót budowlanych. W przypadku nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek sprzątania i odśnieżania chodników obciąża wspólnotę albo spółdzielnię mieszkaniową (właściciele lokali są z niego zwolnieni, ale ponoszą jego koszty). Zgarniane z chodnika zanieczyszczenia należy gromadzić w miejscu, w którym nie będą utrudniać poruszania się pieszych ani pojazdów (najczęściej jest to skraj chodnika). Ich wywiezienie należy już do zarządcy drogi. Warto tu dodać, że prawo nie zobowiązuje właścicieli nieruchomości do posypywania zaśnieżonego czy oblodzonego  chodnika solą lub piaskiem.

Kiedy właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika?

Jeżeli między granicą nieruchomości a chodnikiem jest usytuowany rów melioracyjny, trawnik, pas zieleni lub jakakolwiek inna przeszkoda – bez względu na ich szerokość – właściciel nieruchomości chodnika będącego częścią drogi publicznej nie musi odśnieżać.

Jeżeli na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania samochodów, wówczas to on wtedy odśnieża chodniki. Ponadto zarządca drogi ma obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Właściciel nieruchomości nie musi usuwać śniegu i lodu z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych. Obowiązek odśnieżania spoczywa na przedsiębiorcach, użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

Jaka kara za nieodśnieżenie chodnika?

Dlaczego nie należy lekceważyć opisanego obowiązku odśnieżania chodnika? Po pierwsze właściciel nieruchomości może być ukarany grzywną za śnieg zalegający na chodniku wzdłuż ogrodzenia. Po drugie – co może być bardziej dotkliwe – może zostać pozwany przez osobę, która dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku upadku na nieodśnieżonym chodniku. Jeżeli poszkodowany dowiedzie, że właściciel nie dopełnił swoich obowiązków i nie odśnieżył chodnika, może żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Trudno jednak będzie mówić o winie właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, gdy wypadek zdarzy się w czasie nagłych i intensywnych opadów śniegu. W takiej sytuacji nie sposób bowiem dopełnić obowiązku odśnieżania chodnika, a przechodnie powinni zdawać sobie sprawę, że nie zawsze da się uniknąć oblodzenia.

Czytaj też:

Z podobnym ryzykiem mamy do czynienia, gdy z dachu bądź z gałęzi drzew rosnących na posesji może na przechodnia (albo na przykład na jego samochód) zsunąć się śnieg bądź spaść sopel lodu.

Budowa bez błędów: dom z betonu komórkowego

Pamiętaj o odśnieżeniu dachu i usunięciu sopli

Zgodnie z prawem budowlanym obowiązek odśnieżenia dachu i elewacji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Za nieodśnieżenie grozi im grzywna lub kara pozbawienia wolności do roku. Właściciele i zarządcy powinni również zadbać o usunięcie sopli zwisających z budynku, które mogą spaść na przechodniów lub przejeżdżające samochody.

Zobacz także: Instalacja antyoblodzeniowa - jak działa i jak ją wykonać >>>

Odśnieżanie dachu - odpowiedzialność właściciela i zarządcy

Co prawda nie ma przepisów, które wprost nakazują usuwać śnieg z drzew i dachów tak jak z chodników, ale Prawo budowlane w art. 61 pkt 2 nakazuje właścicielom obiektów budowlanych zapewnienie ich bezpiecznego użytkowania w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyjaśnił, że w szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku, a ponadto usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Z kolei w art. 164 Kodeksu karnego przeczytamy o karze pozbawienia wolności za sprowadzenie niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach i mającego postać obsunięcia śniegu.Warto zatem mieć ubezpieczenie OC, które może być elementem polisy majątkowej (ubezpieczenia domu). Gwarantuje ono pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim i powstałych między innymi w związku z użytkowaniem domu, do których wyrównania zobowiązują przepisy prawa cywilnego. W ramach polisy zakład ubezpieczeń zbada zasadność roszczeń wysuwanych przeciwko właścicielowi nieruchomości.

Jaka kara za nieodśnieżanie dachu?

Za nieodśnieżanie dachu, a tym samym za niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, grozi grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Bezpieczne odśnieżanie dachu

Właściciel i zarządca powinien zwracać uwagę, kogo zatrudnia do odśnieżania dachu. Odśnieżanie dachu to praca na wysokości i może się tym zając tylko odpowiednio wykwalifikowana ekipa. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

dach śnieg sople
Autor: Andrzej Szandomirski
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE