Zmiany w Prawie budowlanym pomogą inwestorom. Sprawdź, co zakłada projekt nowelizacji ustawy

2014-03-24 13:07
Budowa domu - zmiany w prawie budowlanym
Autor: Mariusz Bykowski Rząd przyjął założenia zmian w Prawie budowlanym...

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane zakłada między innymi likwidację zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych i wprowadzenie możliwości rozpoczęcia budowy na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, bez oczekiwania na jej uprawomocnienie.

Pierwszą część propozycji zmian Prawa budowlanego, m.in. w zakresie zgłoszenia projektu budowlanego opisaliśmy w artykule "Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane: brak pozwolenia na budowę...".

Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmiany Prawa budowlanego w zakresie zgłoszenia projektu powodują konieczność dokonania innych modyfikacji w tej ustawie. Projekt nowelizacji przewiduje:

  • określenie wzoru zgłoszenia z projektem budowlanym,
  • umożliwienie dokonania istotnego odstępstwa od projektu budowlanego w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym, przy czym będzie ono możliwe po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • umożliwienie przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających ze zgłoszenia z projektem budowlanym, od którego organ nie wniósł sprzeciwu, na inną osobę, co nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, analogicznie do obecnie obowiązujących rozwiązań dotyczących pozwolenia na budowę,
  • objęcie budynków mieszkalnych jednorodzinnych realizowanych w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym obowiązkiem geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  • doprecyzowanie, że zatwierdzeniu podlegają cztery egzemplarze projektu budowlanego, z których dwa egzemplarze przeznaczone są dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego, zmiany w zakresie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym także dotyczących terenów zamkniętych.

Ujednolicenie sposobu obliczania terminu wniesienia sprzeciwu

Nowelizacja doprecyzowuje sposób obliczania terminu na wniesienie sprzeciwu, w formie decyzji administracyjnej, od zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych, a także od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Kwestia ta wywołuje poważne rozbieżności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zajmował trzy stanowiska w tej kwestii. Zgodnie z pierwszą z nich, dniem wniesienia sprzeciwu jest dzień wydania decyzji administracyjnej, drugi pogląd za decydujący uznaje dzień nadania decyzji, zaś trzeci – dzień jej doręczenia.

Proponowane zmiany przewidują, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego, a w przypadku doręczenia elektronicznego – dzień wprowadzenia do systemu informatycznego.

Likwidacja zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego przewiduje likwidację zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie obowiązujące przepisy wskazują, kiedy możliwa jest realizacja inwestycji (od dnia, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest wykonalna, do dnia utraty przez niej terminu ważności - 3 lata). W tej sytuacji obciążanie inwestora dysponującego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązkiem dokonania jeszcze jednej czynności administracyjnej, jest, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zbędne. Jednocześnie projekt zachowuje obowiązki przypisane do zawiadomienia, a dotyczące dysponowania przez inwestora dokumentami takimi jak: oświadczenie kierownika budowy , stwierdzające sporządzenie planuBiOZ oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową . Inwestor będzie dołączał te dokumenty dodokumentacji budowy. Obowiązek ten rozszerzono na budowy realizowane w oparciu o zgłoszenie z projektem budowlanym. Projekt zakłada też skrócenie terminu na wyrażenie przez organ sprzeciwu - w drodze decyzji administracyjnej - od zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Po zmianach organ nadzoru budowlanego będzie miał 14 dni na dokonanie czynności umożliwiających ocenę zawiadomienia.

Zmiany dotyczące pozwolenia na użytkowanie

Projekt zmian ogranicza katalog obiektów budowlanych, wobec których przystąpienie do użytkowania wymaga decyzji administracyjnej (pozwolenia na użytkowanie). Tzw. milcząca zgoda, udzielana w reakcji na zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, dotyczyć będzie: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, obiektów magazynowych, takich jak: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. W przypadku, gdy projekt budowlany dotyczący tych obiektów wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, zachowany zostanie obowiązek zajęcia stanowiska przez odpowiednie organy przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada szybsze rozpoczęcie robót budowlanych

Zgodnie z obecnymi przepisami Prawa budowlanego rozpoczęcie robót budowlanych możliwe jest po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt nowelizacji wprowadza przepis, zgodnie z którym w przypadku, gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę jest wyłącznie inwestor, roboty budowlane będzie rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - podlegającej wykonaniu. Zmiana ta pozwoli, w sytuacji gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania, zaś decyzja jest zgodna z jego wnioskiem, na pominięcie okresu oczekiwania, aż stanie się ona ostateczna, co przyspieszy rozpoczęcie inwestycji o około 14 dni.

Co jeszcze zmiani się w Prawie budowlanym?

Projekt nowelizacji Prawa budowlanego przewiduje, że do spraw wszczętych, a niezakończonych, do dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy, decyzją ostateczną, stosowane będą przepisy dotychczasowe. Do spraw o wydanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane oraz przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków, na wniosek inwestora, złożonych najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, stosowane będą przepisy nowego Prawa budowlanego.

Pamiętaj

Projekt zmian w Prawie budowlanym przewiduje uproszczenie procedury budowlanej poprzez:

  • eliminację procedur związanych z uzyskiwaniem uzgodnień projektu budowlanego (uzgodnienia z dostawcami mediów, zarządcą drogi publicznej),
  • związanie organu terminem 14 dni na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku,
  • likwidację procedury zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • ustalenie, że rozpoczęcie budowy będzie możliwe na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, bez oczekiwania na jej uprawomocnienie.

Omawiany projekt nowelizacji Prawa budowlanego trafi teraz pod obrady rządu, a następnie do prac w Sejmie.

21.03.2014

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE