Uzupełnienie i wyjaśnienie pozwolenia na budowę. Jak napisać wniosek

2018-12-10 21:20 Martyna Sługocka
Działka z pozwoleniem na budowę - czy warto kupić, jak przenieść pozwolenie na budowę? Wzory wniosków
Autor: Mariusz Bykowski Gdy treść pozwolenia na budowę jest niejednoznaczna, warto wystąpić o wyjaśnienie pozwolenia

Decyzja administracyjna, jaką jest pozwolenie na budowę, powinna być prosta i kompletna. Zdarza się jednak, że pozwolenie na budowę jest niejasne, zawiera braki albo błędy. W takiej sytuacji można napisać wyjaśnienia lub uzupełnienie jego treści.

Udzielenie pozwolenia na budowę (lub odmowa udzielenia pozwolenia) kończą postępowanie administracyjne. Jednak inwestor i pozostałe strony postępowania w sprawie planowanej budowy mogą później ingerować w treść pozwolenia na budowę, składając żądanie wyjaśnienia albo uzupełnienia jego treści.

Pozwolenie na budowę - co powinno zawierać

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w każdej decyzji administracyjnej, czyli również w pozwoleniu na budowę (lub jego odmowie), muszą się znaleźć:

 • oznaczenie organu administracji publicznej,
 • data wydania,
 • oznaczenie strony (lub stron),
 • powołanie podstawy prawnej,
 • rozstrzygnięcie,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • pouczenie, czy i w jakim trybie służy odwołanie od decyzji (pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi, gdy chodzi o decyzję, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego),
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji (lub kwalifikowany podpis elektroniczny, jeżeli decyzję wydano w formie dokumentu elektronicznego).

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę w pozwoleniu na budowę dodatkowo są podawane:

 • nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego,
 • rodzaj obiektu (obiektów) albo robót budowlanych,
 • funkcja i rodzaj zabudowy,
 • imię i nazwisko projektanta z podaniem jego specjalności, zakresu i numeru uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego,
 • warunki, które muszą zostać spełnione podczas budowy.

Wideo: dokumenty potrzebne do rozpoczęcia budowy domu

Pozwolenie na budowę - o co można je uzupełnić

Uzupełnienie pozwolenia na budowę może dotyczyć rozstrzygnięcia lub pouczenia o prawie do zaskarżenia decyzji (art. 111 k.p.a.).

 • Uzupełnienie rozstrzygnięcia

Uzupełnić można jedynie te elementy rozstrzygnięcia, których w decyzji zabrakło. Nie można w ten sposób korygować błędów w rozstrzygnięciu.

Przykładowo, jeśli w pozwoleniu na budowę nie wskazano rodzaju inwestycji, jej adresu albo imienia i nazwiska projektanta, to te braki mogą zostać usunięte poprzez uzupełnienie treści decyzji. Jeżeli jednak w decyzji błędnie wskazano działkę, na której ma być realizowana inwestycja, albo „przekręcono” nazwisko projektanta, to tego rodzaju nieprawidłowości nie mogą podlegać uzupełnieniu. Takie błędy nie mogą być także naprawiane w drodze sprostowania przez organ z urzędu. Prowadziłoby to bowiem do zmiany przedmiotu (inwestycja, działka, dane projektanta) lub podmiotu (inwestor), a ostatecznie stworzyłoby nową decyzję upoważniającą określoną osobę do wykonania danej inwestycji w konkretnym miejscu.

Również zmiana błędnie podanej podstawy prawnej decyzji nie może być traktowana jako uzupełnienie rozstrzygnięcia.

Zobacz także:

Natomiast decyzja, która w ogóle nie zawiera rozstrzygnięcia (czyli na przykład nie wskazuje, czy udziela, czy też odmawia pozwolenia na budowę), nie może być traktowana jako decyzja administracyjna, a zatem nie można stosować do niej instytucji uzupełnienia treści.

 • Uzupełnienie pouczenia

Jest ono dopuszczalne wtedy, gdy decyzja w ogóle pouczenia nie zawiera albo gdy jest ono niekompletne (na przykład w decyzji odmawiającej pozwolenia na budowę wskazano, że odwołanie wnosi się do wojewody, lecz nie określono terminu do wniesienia odwołania). Także tutaj uzupełnienie treści decyzji nie może służyć do zmiany błędnego pouczenia. Gdyby więc starosta zawarł w pozwoleniu na budowę informację, że od decyzji służy prawo wniesienia skargi do sądu, to nie mógłby w drodze uzupełnienia decyzji wyjaśnić, że od pozwolenia na budowę wydanego w pierwszej instancji nie służy skarga do sądu, tylko odwołanie do wojewody. Nie ma to jednak wpływu na sytuację prawną inwestora i nie może mu zaszkodzić, bo przepisy chronią go przed błędami organów popełnianymi w pouczeniach (są one obowiązane przesłać otrzymane pismo do właściwej jednostki, a błędnie wskazany termin nie przepadnie).

Jak wygląda procedura uzupełnienia pozwolenia na budowę

Inwestor może zażądać uzupełnienia w ciągu 14 dni od doręczenia albo ogłoszenia decyzji (art. 111 § 1 k.p.a.). Organ administracji publicznej, który wydał ten akt, też go może - z urzędu - uzupełnić lub sprostować w powyższym zakresie. Również ma na to czternaście dni (art. 111 § 1a k.p.a.).

Nie prowadzi się odrębnego postępowania administracyjnego w sprawie uzupełnienia decyzji. Jest to po prostu kolejny etap procedury prowadzonej w sprawie jej wydania. Nie należy więc oczekiwać pisma wszczynającego postępowanie. Jeśli zatem organ sam zauważy potrzebę uzupełnienia decyzji, to dowiemy się o tym dopiero z postanowienia uzupełniającego. Podobnie będzie, gdy to strona (inwestor albo właściciel nieruchomości sąsiadującej z planowaną inwestycją) stwierdzi potrzebę uzupełnienia i złoży stosowny wniosek do organu.

Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji ma formę postanowienia (art. 111 § 1b k.p.a.). W razie odmowy organ wyjaśnia w nim, jaka jest tego przyczyna, a gdy uzupełni decyzję – wskazuje, w jakim miejscu i jaki fragment zostaje dodany do jej treści. W przepisach nie przewidziano szczególnego terminu wydania takiego postanowienia. Dlatego należy przyjąć, że powinno to być zrobione niezwłocznie (§ 35 ust. 1 k.p.a.).

Postanowienie w sprawie uzupełnienia treści decyzji jest co prawda niezaskarżalne, ale jego wydanie przedłuża termin do wniesienia odwołania od decyzji (bez względu na to, czy ktoś złożył wniosek o uzupełnienie, czy organ działał z urzędu). Liczy się go wówczas od dnia doręczenia postanowienia stronom (zgodnie z art. 111 § 2 k.p.a.). Przepis ten może mieć praktyczne znaczenie dla tych inwestorów, którym odmówiono udzielenia pozwolenia na budowę ze względu na braki, których uzupełnienie wymaga czasu. Złożenie wniosku o uzupełnienie treści decyzji, nawet jeśli zakończy się postanowieniem odmownym, przedłuży termin do wniesienia odwołania, a tym samym da inwestorowi dodatkowy czas na poprawienie projektu bądź skompletowanie dokumentacji.

Jak napisać wniosek o uzupełnienie pozwolenia na budowę?

W przepisach nie znajdziemy wzoru takiego wniosku. Wystarczy w nim jednak określić:

 • swoje dane (imię, nazwisko i adres),
 • organ (starosta lub wojewoda),
 • decyzję, której uzupełnienia dotyczy wniosek (numer, data wydania oraz przedmiot),
 • zakres, w jakim decyzja ta ma zostać uzupełniona. Na przykład można napisać: „wnoszę o uzupełnienie decyzji w zakresie działki, na której ma być realizowana inwestycja”.

Wniosek o uzupełnienie pozwolenia na budowę powinien być odręcznie oraz czytelnie podpisany.

Pozwolenie na budowę - o co można je wyjaśnić

Wyjaśnienie może być konieczne, gdy decyzja jest niejednoznaczna lub napisana w sposób utrudniający zrozumienie procesu myślowego organu. Wątpliwości mogą się odnosić do zarówno rozstrzygnięcia, jak i uzasadnienia decyzji. Należy jednak pamiętać, że ich wyjaśnienie nie polega na interpretacji gramatycznej, logicznej czy celowościowej, lecz jedynie na objaśnieniu, jak organ wydający decyzję rozumiał jej sens.

W wyjaśnieniu decyzji organ nie może wyjść poza treść dokonanego rozstrzygnięcia (czyli doprowadzić do nowego rozstrzygnięcia sprawy). Oznacza to na przykład, że jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę nie wskazano wszystkich elementów danej inwestycji, to organ nie może w wyjaśnieniu podać, że miał na myśli pozwolenie na budowę całego zamierzenia objętego wnioskiem inwestora.

W wypadku pozwoleń na budowę trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wyjaśnienia wymagałoby samo rozstrzygnięcie. Zwroty „udzielam pozwolenia na budowę” lub „odmawiam udzielenia pozwolenia na budowę” są jasne i nie wymagają interpretacji. Jednak wątpliwości mogą wystąpić w odniesieniu do treści uzasadnienia decyzji, zwłaszcza kiedy jest to decyzja wojewody uchylająca decyzję starosty i przekazująca sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia. W takiej decyzji wojewoda musi wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Okoliczności te są niezwykle ważne dla inwestora, którego celem jest przecież spełnienie wszystkich wymagań i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyjaśnienie treści decyzji wojewody nie może jednak zastępować jej zaskarżenia do sądu. Jeśli więc inwestor nie zgadza się ze wskazaniami wojewody, to powinien zaskarżyć tę decyzję (wnieść skargę do sądu administracyjnego). Jeżeli jednak treść decyzji jest dla niego niejasna i nie wie, jakie dokładnie kroki powinien podjąć, to właściwą drogą jest wystąpienie o wyjaśnienie jej treści.

Rozwiązanie to może także być przydatne, gdy wydano decyzję odmawiającą udzielenia pozwolenia na budowę. Ale i w tej sytuacji należy z niego korzystać tylko wówczas, gdy z uzasadnienia decyzji przyczyny odmowy nie wynikają jednoznacznie. Natomiast inwestor, który nie zgadza się z powodami wydania decyzji odmownej, powinien ją zaskarżyć, ponieważ także w tej sytuacji wyjaśnienie treści decyzji nie stanowi trybu konkurencyjnego względem jej zaskarżenia.

Jak wygląda procedura wyjaśnienia decyzji

Organ, który wydał pozwolenie na budowę (lub jego odmowę), jest obowiązany wyjaśnić na żądanie strony lub organu egzekucyjnego (na przykład nadzoru budowlanego, który wydał decyzję w sprawie samowoli budowlanej) wątpliwości co do treści decyzji (art. 113 § 2 k.p.a.). Co ciekawe, w przepisach nie wyznaczono na to żadnego terminu. Oznacza to, że wyjaśniać pozwolenie na budowę można w każdej chwili po jego wydaniu. Podobnie przepisy nie przewidują terminu, w jakim wyjaśnienie powinno nastąpić. Zatem organ powinien to zrobić bez zbędnej zwłoki.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może wyjaśniać własnych decyzji z urzędu.

Wyjaśnienia udziela się w drodze postanowienia (nie wynika to z przepisów, ale z orzecznictwa).

Podobnie jak przy uzupełnieniu treści decyzji złożenie wniosku o jej wyjaśnienie nie powoduje wszczęcia odrębnego postępowania administracyjnego. Jednak nie przedłuża to terminu do wniesienia odwołania od pozwolenia na budowę ani skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale można złożyć do organu wyższej instancji zażalenie na postanowienie wyjaśniające (§ 113 § 3 k.p.a.).

Jak napisać wniosek o wyjaśnienie pozwolenia na budowę?

Wystarczy wskazać w nim:

 • podmiot wnoszący wniosek,
 • organ, do którego jest skierowany,
 • decyzję, której treść ma zostać wyjaśniona,
 • zakres wyjaśnienia. Wyjaśnienie dotyczy sytuacji, w których w decyzji użyto niejasnych lub nieznanych stronie sformułowań. Przykładowo, jeśli inwestor otrzymał sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, a w wyniku wniesionego przez niego odwołania wojewoda wydał decyzję uchylają sprzeciw i umarzającą postępowanie, to dla inwestora może nie być jasne, czy może przystąpić do wykonywania inwestycji.

Wniosek należy oczywiście własnoręcznie i czytelnie podpisać.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE