Co zrobić, by zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

2013-10-11 16:35
Zmiana obowiązującego planu miejscowego
Autor: Andrzej T. Papliński Plan miejscowy jest źródłem obowiązującego prawa. Oznacza to, że każdy ma obowiązek stosować się do jego zapisów

Mimo wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można starać się o zmianę zawartych w nim ustaleń. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Niestety nie zawsze przyniosi to pożądany efekt. Sprawdź, co określa i reguluje plan miejscowy, i jak przebiega proces jego uchwalania. Dowiedz się, jak wpłynąć na zmianę zawartych w nim ustaleń?

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to uchwała rady gminy, która reguluje zasady ładu przestrzennego. Innymi słowy, plan precyzuje, co właściciele nieruchomości mogą na nich wybudować, jaką działalność prowadzić i wreszcie czy powinni się liczyć z ewentualnością wywłaszczenia, na przykład z powodu przejęcia gruntu pod drogę publiczną.

Z planu możemy się więc dowiedzieć nie tylko tego, jakie jest przeznaczenie naszej działki, ale również co może powstać w jej sąsiedztwie. Ważne jest także to, że na terenach objętych obowiązującym planem miejscowym nie występuje się o decyzję o warunkach zabudowy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym daje właścicielom nieruchomości objętych planem i potencjalnym inwestorom możliwość wpływu na jego treść przez wnoszenie wniosków oraz uwag.

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Procedurę planistyczną rozpoczyna podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do uchwały załącza się rysunek przedstawiający granice obszaru objętego zamierzeniem planistycznym. Następnie w miejscowej prasie i na stronach internetowych urzędu gminy (miasta) ukazuje się ogłoszenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o rozpoczęciu prac nad planem i możliwości składania do niego wniosków w określonym terminie.

W ustawie nie wymieniono wprost osób uprawnionych do składania takich wniosków, ale z otwartej formuły ich przyjmowania wynika, że są to osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (na przykład organizacje społeczne, wspólnoty mieszkaniowe) oraz organy władz publicznych. Wszystkie wnioski powinny być rozpatrzone, jednak przepisy nie wymagają ani określenia przez organ rozpatrujący sposobu uwzględnienia wniosków w planie, ani uzasadnienia ich odrzucenia. Po upływie terminu składania wniosków sporządzany jest projekt planu miejscowego (odpowiada za to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, lecz w ustawie nie wyznaczono terminu wykonania tego zadania).

Kolejne działania to różne formalności administracyjne, które z perspektywy właścicieli i inwestorów nie mają większego znaczenia (przykładowo wójt powiadamia organy i instytucje zewnętrzne o przygotowywaniu planu i zwraca się do nich z prośbą o opinie i uzgodnienia do projektu, opracowywane są prognozy i analizy związane ze skutkami nowego planu, w tym wpływem na środowisko przyrodnicze).

Jak wpłynąć na treść miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gotowy projekt planu miejscowego wykłada się do publicznego wglądu na co najmniej 21 dni. Wyłożenie to musi zostać ogłoszone przynajmniej siedem dni wcześniej. W ogłoszeniu podawany jest termin, w którym osoby zainteresowane mogą wnosić pisemne uwagi dotyczące projektu planu, przy czym nie może być on krótszy niż 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu. Uwagę może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Nie ma obowiązku wykazania w niej naruszenia interesu prawnego danej osoby, nie trzeba nawet uzasadniać uwagi.

Warto jednak to zrobić, żeby zwiększyć szansę jej uwzględnienia. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bowiem nie uwzględnić zgłoszonych uwag, a rozstrzygnięcie to nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Podczas wyłożenia organizowana jest też dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. Mogą w niej wziąć udział i wypowiedzieć się zarówno mieszkańcy gminy, jak i osoby w niej niezamieszkałe. Jeśli uwagi (bądź ich część) zostały uwzględnione, do projektu wprowadzane są odpowiednie zmiany i ponawia się całą opisaną powyżej procedurę uzgodnień i powiadomień.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dalszej kolejności projekt z uwagami nieuwzględnionymi przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta albo projekt zmieniony w wyniku uwzględnienia uwag przejmuje rada gminy (miasta). Po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rada wreszcie uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wójt, burmistrz lub prezydent przedstawia wówczas plan wraz z dokumentacją wojewodzie w celu uzyskania oceny ich zgodności z prawem.

Przeczytaj też: Co oznaczają symbole w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Na zakończenie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zostaje ogłoszony w dzienniku urzędowym właściwego województwa. Ustalenia planu obowiązują od dnia określonego w uchwale rady gminy, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Warto wiedzieć

Jak zmienić niekorzystne ustalenia planu miejscowego?

Po wejściu planu miejscowego w życie wciąż pozostają nam dwie możliwości wpłynięcia na zmianę zawartych w nim ustaleń: można wystąpić do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) z wnioskiem o zmianę albo spróbować zaskarżyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do sądu, wnosząc o stwierdzenie jego nieważności. Złożenie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest rozwiązaniem prostszym i szybszym.

Wniosek o zmianę planu miejscowego

Niezależnie od zakresu zmiany zainteresowany musi złożyć w tej sprawie wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

We wniosku należy podać:

  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, a także jego adres;
  • przedmiot i zakres wnioskowanej zmiany;
  • określenie nieruchomości (lub opis terenu), których dotyczy wniosek.

Do wniosku dołącza się kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, oraz wypis z rejestru gruntów.

Zobacz także: Jak zaskarżyć plan zagospodarowania przestrzennego?

Kiedy można się odwołać

Niestety przepisy nie przewidują żadnych procedur dotyczących udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek ani terminów jego rozpatrzenia. Oznacza to, że nie można się odwołać od ewentualnej odmowy ani też zmusić wójta (burmistrza, prezydenta) do jakiejkolwiek reakcji na wniosek. W gminie prowadzony jest jednak rejestr nie tylko planów miejscowych, ale i wniosków o ich sporządzenie lub zmianę (przechowywane są oryginały tych dokumentów).

Jak przebiega zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana, choćby częściowa czy dotycząca samego tekstu planu, wymaga przeprowadzenia opisanej wyżej procedury. Potwierdza to praktyka i orzecznictwo sądowe. Procedurę tę rozpoczyna więc podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE