Jak zaskarżyć zmianę planu miejscowego?

2010-11-23 11:01
Zmiana planu miejscowego jest dla ciebie niekorzystna? Możesz ją zaskarżyć
Autor: Jupiterimages

Jeżeli gmina zmieniła, bądź uchwaliła nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy są dla ciebie niekorzystne, nie jesteś na straconej pozycji. Zgodnie z prawem możesz wezwać gminę do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli to nie pomoże, masz prawo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wójt (burmistrz albo prezydent miasta) ma obowiązek powiadomienia mieszkańców o podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Obowiązkową formą powiadomienia jest obwieszczenie oraz ogłoszenie w prasie miejscowej. Pominięcie w nich wymaganych przez przepisy prawne elementów stanowi naruszenie procedury sporządzania planu w rozumieniu art. 28 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717). W takim wypadku można podjąć kroki w celu ochrony swoich interesów – nawet już po uchwaleniu przez radę gminy zmiany planu miejscowego.

Wezwanie do usunięcia naruszenia

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.

Wezwanie można wnieść w każdym czasie. Należy mieć jednak na uwadze art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym nie jest możliwe (co do zasady) uchylenie uchwały po upływie roku od dnia jej podjęcia.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa może być jednak skierowane dopiero po ogłoszeniu tego aktu. Sformułowane przed opublikowaniem uchwały w dzienniku urzędowym województwa uznaje się za prawnie bezskuteczne, albowiem dotyczy ono aktu prawnego niefunkcjonującego w obrocie prawnym.

Polecamy:

Do kogo kierować wezwanie?

Wezwanie kierujemy do tego organu, który wydał kwestionowaną uchwałę, czyli do rady gminy. Za prawidłowe przyjmuje się również skierowanie wezwania do wójta (burmistrza lub prezydenta), gdyż reprezentuje on gminę na zewnątrz i jest zobowiązany do przyjęcia takiego wezwania i przekazania go radzie gminy.

Wezwanie może skłonić radę gminy do uchylenia bądź zmiany kwestionowanej uchwały w procesie samokontroli. Na jego rozpoznanie rada gminy ma 30 dni. W razie nieuwzględnienia wezwania uchwałę można zaskarżyć.

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem rady gminy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o stanowisku tego organu w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń prawa.

W przypadku braku reakcji organu na wezwanie dopuszczalne jest wniesienie skargi w terminie 30 dni od dnia, do którego rada gminy powinna była je rozpoznać (ma na to 60 dni od złożenia wezwania). Skarga podlega opłacie w wysokości 300 zł.

Sąd, rozpatrując skargę na uchwałę rady gminy, rozważać będzie, czy został nią naruszony interes prawny lub uprawnienie skarżącego. Ta bowiem okoliczność determinuje legitymację do wniesienia skargi. Pojęcie „interes prawny” nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, niemniej przyjmuje się, iż skarżący ma interes prawny przy próbie zakwestionowania uchwały rady gminy, gdy istnieje związek między strefą indywidualnych praw i obowiązków skarżącego wynikających z norm prawa materialnego a zaskarżoną uchwałą.

Uwzględniając skargę, sąd może stwierdzić nieważność uchwały w całości lub w części albo stwierdzić, że została wydana z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza możliwość stwierdzenia jej nieważności. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały jej skutki prawne przestają istnieć z mocą wsteczną

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE