Dom w pobliżu elektrowni wiatrowej: czy można go zbudować?

2020-01-24 13:50
elektrownia wiatrowa w pobliżu domu
Autor: Andrzej T. Papliński Posadowienie farmy wiatrowej w pobliżu naszej działki nie musi oznaczać zakazu jej zabudowy

Czy można wybudować dom w pobliżu elektrowni wiatrowej: wyjaśniamy wątpliwości. Sprawdź, Jaką odległość trzeba zachować od wiatraka, czy stare pozwolenia są ważne.

Jeśli odpowiednio zadbamy o swoje interesy, to zyskamy jeszcze kilka lat na budowę domu na działce usytuowanej blisko elektrowni wiatrowej. Podpowiadamy, co można zrobić w tej sprawie.

W Ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dn. 16 lipca 2016 r. znajduje się ogólna zasada określająca wzajemną lokalizację elektrowni wiatrowej i budynków mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa (np. budynków usługowo-mieszkalnych). Jednocześnie znajdziemy w niej kilka wyjątków, których znajomość pozwala na wybudowanie domu w pobliżu wiatraka nawet wiele lat po wejściu w życie ustawy.

Jak obliczyć odległość domu od wiatraka

Przepis wskazujący sposób pomiaru odległości między elektrownią wiatrową a budynkiem mieszkalnym (art. 5 ust. 1) brzmi z pozoru skomplikowanie, jednak jego stosowanie w praktyce jest dość proste.

Jeśli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego, a w jego pobliżu ktoś zamierza wybudować wiatrak, to odległość między rzutem poziomym domu a terenem, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony na elektrownię wiatrową, zgodnie z ogólną zasadą musi wynosić co najmniej dziesięciokrotność całkowitej wysokości wiatraków przewidzianej w tym planie. Ta sama reguła odnosi się do budynków, dla których zostało wydane pozwolenie na budowę lub przyjęte bez sprzeciwu zgłoszenie ich budowy – w takich sytuacjach odległość obliczana jest od rzutu budynku określonego w projekcie zagospodarowania działki.

Jeżeli natomiast jesteśmy posiadaczami decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla działki, na której zamierzamypostawić dom mieszkalny, to w planie miejscowym minimalna odległość elektrowni wiatrowej (granicy terenu pod nią przeznaczonego) będzie liczona nie od przewidywanej lokalizacji budynku, lecz od granicy terenu objętego tą decyzją (granicy działki).

W odwrotnej sytuacji, gdy farma wiatrowa już istnieje, a my chcemy wybudować dom, minimalną odległość mierzy się od obszaru wyznaczonego przez maksymalny zasięg obracających się łopat wiatraka do linii rozgraniczającej teren przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkalną albo do granicy terenu przeznaczonego pod taką zabudowę w decyzji o warunkach zabudowy.

Podsumowując odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane domy: jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej). Zasadę tę znajdziemy w art. 4 ust. 1 Ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Powyższy przepis ma zastosowanie zarówno do nowych budynków, jak i nowych elektrowni. Obowiązuje zatem bez względu na to, czy inwestycja polega na budowie budynku, czy też wiatraka.

Wskazana w ustawie minimalna odległość (10 razy wysokość wiatraka) nie jest wymagana w razie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu ani odbudowy budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa (art. 4 ust. 3). Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciele istniejących domów, w pobliżu których istnieje lub powstanie elektrownia wiatrowa, mają możliwość dalszego korzystania ze swoich obiektów, utrzymywania ich w należytym stanie technicznych, a nawet powiększania ich powierzchni. Dlatego też nie należy obawiać się nakazu rozbiórki budynku lub zakazu wykonywania w nim robót budowlanych wyłącznie z powodu sąsiedztwa elektrowni wiatrowej. Ponadto warto wiedzieć, że przepisy ustawy nie dotyczą mikroinstalacji, czyli wiatraków o mocy nie większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Takie nieduże przydomowe wiatraki zostały wyłączone z definicji elektrowni wiatrowej.

Co z pozwoleniami na budowę domu wydanymi przed ustawą

Pozwolenia na budowę dotyczące budynku z funkcją mieszkaniową wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r., zachowują moc (art. 13 ust. 1). Postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę – wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, czyli przed 16 lipca 2016 r. – prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 13 ust. 3). Chodzi tu o wszczęcie postępowania przed organem pierwszej instancji (przed starostą albo prezydentem miasta na prawach powiatu, gdy chodzi o dom jednorodzinny). Nawet jeśli pozwolenie na budowę było przedmiotem postępowania odwoławczego (albo sądowo-administracyjnego) i zostało uchylone, a sprawa przekazana staroście bądź prezydentowi miasta do ponownego rozpatrzenia, to i tak znaczenie ma data, w której został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Przy jego rozpatrywaniu nie będzie brana pod uwagę zasada „10 razy wysokość wiatraka”.

Dla inwestorów, którzy mają pozwolenie na budowę domu wydane na podstawie starych przepisów, niezwykle istotne jest to, że ewentualna zmiana tego pozwolenia zawsze będzie dokonywana też na podstawie tych regulacji.

Przykładowo, jeśli inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 14 lipca 2016 r. i uzyskał je 28 lipca 2016 r., to każdy jego wniosek o zmianę tego pozwolenia na budowę będzie rozpatrywany tak, jakbyUstawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w ogóle nie było. Nie będzie więc problemem zbyt mała odległość domu od farmy wiatrowej.

Nowe elektrownie wiatrowe zgodne z planem

Lokalizację elektrowni wiatrowej można obecnie ustalić wyłącznie na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 3 ustawy), a ich lokalizacja musi spełniać warunek odległości od zabudowy mieszkaniowej. Jeśli na danym terenie nie ma planu miejscowego, który przewiduje wiatraki, to elektrownia tam nie powstanie. Dlatego tak ważne jest, aby interesować się procedurami planistycznymi dotyczącymi terenów położonych w sąsiedztwie naszej działki. Pamiętajmy, że właściciele nieruchomości nie są informowani o uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy musi samodzielnie śledzić Biuletyn Informacji Publicznej lub stronę internetową gminy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (j.t. DzU z 2019 r. poz. 654)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE