Co robić, gdy garaż blaszak jest za blisko granicy działki

2017-09-21 2:00
Blaszany garaż
Autor: Getty Images

Chcąc postawić garaż blaszany, musimy zachować przepisowe odległości od granicy działki. Podpowiadamy, kiedy blaszak jest usytuowany zgodnie z prawem i kiedy można budować bliżej granicy. Czy można coś zrobić, gdy odległość garażu od granicy nie jest zgodna z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Pytanie Czytelnika:

Jakie sankcje może nałożyć na mnie nadzór budowlany za nieprawidłowe wybudowanie garażu metalowego o wymiarach 5 x 6 m? Nie zachowałem odległości 3 m od granic działki. Obecne odległości to 1,3 m od strony zachodniej oraz 0,7 m od północnej. Dodam, że mam pozwolenie na budowę garażu.

Odpowiedź eksperta:

Budowa blaszaka samowolą budowlaną

Jeśli garaż blaszak został postawiony na podstawie pozwolenia na budowę, lecz w odległościach od granic działki niezgodnych z zatwierdzonym projektem budowlanym, doszło do istotnego odstępstwa od projektu. Wykonanie robót z takimi odstępstwami bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę stanowi naruszenie art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego i jest samowolą budowlaną w części dotyczącej zrealizowanych zmian. Taka decyzja może zostać wydana wyłącznie dla zamierzonych przez inwestora (a nie już dokonanych) odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

W takiej sytuacji nadzór budowlany jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 50-51 Prawa budowlanego.

Postępowanie nadzoru budowlanego

Jeżeli roboty nie zostały zakończone, w pierwszej kolejności nadzór budowlany wstrzyma postanowieniem ich prowadzenie (art. 50 ust. 1 pkt 4). Inwestor może też zostać w nim zobowiązany do przedłożenia w terminie 30 dni inwentaryzacji wykonanych robót lub odpowiednich ocen albo ekspertyz technicznych. W ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu robót, powinna zostać wydana (na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3) decyzja nakładająca obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego.

Gdy stanie się ona ostateczna, organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) będzie zobowiązany do uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, czyli do jej wyeliminowania ze skutkiem na przyszłość (zgodnie z art. 36a ust. 2).

Projekt zamienny powinien uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas zrealizowanych robót oraz – w razie potrzeby – wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem (art. 51 ust. 1 pkt 3). Inwestor powinien złożyć cztery egzemplarze projektu zamiennego. Termin jego wykonania ustala nadzór budowlany w wydanej decyzji. Zatwierdzony projekt budowlany zamienny na nowo wyznacza zakres uprawnień inwestora.

Zobacz też:

Przepisowe odległości od granicy działki

Wykonanie garażu w odległościach 1,3 m oraz 0,7 m od granicy działki jest niezgodne z § 12 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budynki należy bowiem sytuować w odległości nie mniejszej niż 4 m (gdy ściana ma otwory okienne lub drzwiowe) lub 3 m (ściana bez otworów) od granicy z sąsiednią działką budowlaną. W kilku sytuacjach odległości te mogą być mniejsze:

  • ściana bez otworów może zostać usytuowana w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy, jeśli tak wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo nie jest możliwe zachowanie odległości 3 m od granicy ze względu na zbyt małe rozmiary działki;
  • jeżeli na sąsiedniej działce w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy stoi budynek ze ścianą bez otworów lub wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku – można zlokalizować ścianę bez otworów w takiej samej odległości od tej granicy;
  • jeśli bezpośrednio przy granicy jest budynek ze ścianą bez otworów albo wydano pozwolenie na budowę tak usytuowanego budynku – możliwe jest zlokalizowanie ściany bez otworów przylegającej do istniejącej ściany.

Jak uniknąć rozbiórki

Aby uniknąć nakazu rozbiórki, trzeba doprowadzić budynek garażu do stanu zgodnego z przepisami. W tym celu inwestor musiałby wykonać roboty polegające na usytuowaniu garażu w takich odległościach od granic z sąsiednią działką, jakie przewidywał pierwotny projekt budowlany, a sposób wykonania takich robót powinien określać projekt zamienny. Taka możliwość nie jest obowiązkiem inwestora – może on z niej skorzystać lub nie (ale wtedy konsekwencją będzie nakaz rozbiórki).

Po złożeniu projektu zamiennego nadzór budowlany dokona jego weryfikacji i jeżeli projekt będzie zgodny z przepisami, wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu zamiennego i pozwoleniu na wznowienie robót. W decyzji zostanie nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Niewykonanie obowiązku sporządzenia projektu zamiennego będzie skutkować nakazem rozbiórki garażu wykonanego z istotnym odstępstwem i niezgodnie z przepisami.

W przypadku procedury legalizującej istotne odstępstwo nie trzeba ponosić opłaty legalizacyjnej (która jest konieczna, aby zalegalizować budowę bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia).

Podstawa prawna:

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE