Abonament RTV 2020: ile wynosi, jakie są zwolnienia, jakie kary za brak opłat?

2020-10-21 10:51
Abonament RTV
Autor: Marta Behling, Pion Poziom Odbiornik telewizyjny jest w prawie każdym domu. Należy wtedy opłacać abonament za korzystanie z telewizji publicznej. Projekt wnętrz Karolina Szachułowicz, Decoroom

Abonament RTV obowiązuje posiadaczy odbiorników radowych i telewizyjnych. Sprawdzamy, ile wynosi abonament w 2020 r. i kiedy trzeba go płacić. Jak uzyskać zniżkę w opłacie. Jakie są zwolnienia, a jakie kary za brak opłat.

Większość z nas korzysta z telewizji i radia. Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego powinien zarejestrować odbiornik RTV w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie i regularnie wnosić opłaty abonamentowe. Abonament RTV to opłata mająca na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Obowiązek rejestracji odbiorników wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zarejestrować odbiornik RTV można osobiście w placówce poczty lub za pośrednictwem Internetu w serwisie poczta-polska.pl

Za odbiornik podlegający rejestracji uważa się urządzenie technicznie dostosowane do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego. Może to być radioodbiornik lub telewizor używany w domu. Opłata dotyczy również odbiornika radiowego w samochodzie. Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i odtwarzacze wideo pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także odbiornik telewizyjny niepodłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Bez względu na liczbę odbiorników radiowych lub telewizyjnych w domu (i samochodzie lub samochodach) osoby fizyczne pozostające w tym samym gospodarstwie domowym stanowiącym ich własność uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową za używanie odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego i radiowego.

Abonament RTV
Autor: Mariusz Bykowski Choć w wielu domach używa się kilku odbiorników radiowych i/lub telewizyjnych, opłaca się 1 abonament RTV od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Projekt: Beata Tokarska-Kornecka, Jakub Kornecki / Q+B. Architekci

Spis treści

 1. Indywidualny numer rachunku bankowego abonenta
 2. Wysokość opłat abonamentowych w 2020 r.
 3. Zniżki w opłatach abonamentu RTV
 4. Zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV
 5. Zwłoka w opłacie abonamentu RTV
 6. Kary za nieopłacanie abonamentu RTV

Indywidualny numer rachunku bankowego abonenta

W chwili rejestracji odbiornika otrzymuje się 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, na który należy wnosić opłaty. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie. W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:

 • w każdej placówce pocztowej,
 • na stronie internetowej Poczty Polskiej, podając 8-cyfrowy numer identyfikacyjny abonenta,
 • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8- 20 pod numerem (+48) 43 842 06 06,
 • drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected],
 • w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.

Wysokość opłat abonamentowych w 2020 r.

W Polsce o wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Instytucją odpowiedzialną za jego ściąganie jest Poczta Polska.

 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84 zł).
 • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł).

Przeczytaj też:

Jaki kupić telewizor? Poznaj parametry i wybierz najlepszy >>>

Telewizor dla gracza: jaki wybrać? >>>

IPTV: nowoczesna telewizja internetowa >>>

Zniżki w opłatach abonamentu RTV

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia danego roku uiszczą opłatę abonamentową za cały rok z góry, otrzymują 10-procentową zniżkę. Na początku 2020 r. można było więc zapłacić kwotę 245,15 zł jako abonament za cały rok.

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Przeczytaj też:

Smart TV, czyli inteligentny telewizor. Tizen, Android TV, webOS czy My Home Screen? >>>

W tabeli pokazujemy wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Liczba miesięcy Wysokość opłaty abonament rtv [zł]
2 44,05
3 65,35
4 88,05
5 109,40
6 129,40
7 152,10
8 173,45
9 194,75
10 217,45
11 238,80
12 245,15
Telewizor na ścianie. Jak go zawiesić?

Zwolnienia z obowiązku opłacania abonamentu RTV

Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz odrębnych ustaw wyszczególnione zostały gruby abonentów, którzy są zwolnieni z wnoszenia abonamentu RTV. Czy ktoś się kwalifikuje do zwolnienie zawsze należy sprawdzić w przepisach szczegółowych wymienionych w wykazie osób, którym przysługuje zwolnienie z abonamentu, opublikowanym na stronie internetowej Poczty Polskiej.

Są to osoby,:

 • które ukończyły 75 lat,
 • zaliczone do I grupy inwalidów,
 • o całkowitej niezdolności do pracy,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,
 • o niskim dochodzie na osobę w rodzinie - spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych,
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z o pomocy społecznej,
 • bezrobotne,
 • posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • otrzymujące zasiłek dla opiekuna,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa wart. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, które można pobrać ze strony Poczty Polskiej.

Zwłoka w opłacie abonamentu RTV

Warto dbać o terminowe regulowanie opłat abonamentowych. Za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki podatkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przy regulowaniu opłat abonamentowych z tytułu zadłużenia w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, które wynoszą 11,60 zł. Wysokość należnych odsetek podatkowych na dany dzień od kwoty zadłużenia za dany okres, można ustalić za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie internetowej Poczty Polskiej.

Kary za nieopłacanie abonamentu RTV

W przypadku niezarejestrowania odbiornika RTV i nieregulowania opłat abonamentowych egzekwowanie zadłużenia może nastąpić w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

Poczta Polska zapowiada kontrole gospodarstw domowych. Osoby, które posiadają odbiornik RTV, a nie płacą abonamentu, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty kary, która wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty za posiadanie odbiornika RTV, czyli 681 zł. Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Polsce jedynie 31 proc. gospodarstw domowych opłaca abonament RTV.

Ustawa o opłatach abonamentowych nie określa dokładnie, kiedy zaległe opłaty abonamentowe zostaną umorzone. W istniejącym orzecznictwie sądowym przedawnienie długów wynikających z niepłacenia abonamentu pojawia się najwcześniej po 5 latach. Gdy upłynie termin przedawnienia, nie ma już obowiązku uiszczenia opłaty za ten okres.

Czy jesteś prawdziwym fanem telewizji?

Pytanie 1 z 10
Z jakiego programu pochodzi ten kadr?
Zdjęcie
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE