Czy zmiana nazwy projektu gotowego jest dopuszczalna?

2011-03-22 15:48

Czy kupując gotowy projekt Muratora mogę zmienić jego nazwę? Wybrany projekt to budynek garażowo-magazynowy. Chciałbym, żeby budynek nazywał się przechowalniczy.

Zadane pytania poruszają problematykę prawa autorskiego. Aby coś mogło być chronione w ramach wskazanej dziedziny prawa, musi być uznane za przedmiot prawa autorskiego.

W naszej ocenie podany tytuł nie nosi znamion, które uzasadniałyby jego ochronę, dlatego też jeżeli nie istnieją postanowienia umowne, które stanowiłyby o niemożności dokonania takiej zmiany, należy przyjąć, że jest ona dopuszczalna.

Odmiennie kształtuje się sytuacja odnośnie samego rysunku. Co do zasady sam rysunek architektoniczny stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a zatem bez zgody autora utworu, osoba korzystająca z utworu nie może wprowadzać do niego tego rodzaju zmian. W przeciwnym razie naruszy tzw. prawo do integralności utworu, które zalicza się do autorskich praw osobistych. W takiej sytuacji autorowi przysługiwać będą określone w ustawie roszczenia względem naruszającego.

Możliwe jest jednak, określenie w umowie uprawniającej do korzystania z projektu, wskazanie zakresu w jakim autor wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do projektu. Konieczne jest jednak ich skonkretyzowanie.