Gdy dom został wybudowany za blisko granicy działki sąsiada

2012-11-09 16:49

W artykule ze strony internetowej Muratordom.pl: http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/warunki-techniczne-usytuowanie-budynku-granica-dzialki,13_3645.html, [muratordom.pl] znalazłam informację, że "dawniej w przypadku ściany bez otworów........., natomiast dla ściany z otworami odpowiednio 3,2 i 2,7 m." Budynek mój został wybudowany przez rodziców w latach 65-75 bez legalizacji budowy. Działka ma szerokość 13,14 m. Od granicy z sąsiednią działką budynek jest usytuowany w odległości 3,75 m. Sąsiadka po ponad 30 latach wnosi o rozbiórkę budynku mimo, że kupując swoją działkę widziała jaka jest zabudowa na mojej działce. Dom sąsiadki stoi od naszej granicy w odległości ok. 27 m. Proszę o podanie jak w tamtym okresie przepisy prawa budowlanego regulowały odległości budynków od granicy, nadmieniam że dom sąsiadki wybudowany w takim samym przedziale czasowym w granicy z innym sąsiadem stoi w odległości ok. 2,20 m ścianą z otworami okiennymi.

Nawet w obecnym stanie prawnym istnieje, w pewnych sytuacjach, możliwość usytuowania budynku bliżej granicy z nieruchomością sąsiadującą.

Z opisu wynika jednak, że problem nie będzie dotyczył odległości Pani domu od granicy z działką sąsiada, a okoliczności, iż został on zbudowany bez pozwolenia (samowola budowlana).
Zgodnie z art. 103 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane wynika, iż do legalizacji obiektów budowlanych, których budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r. mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego z 1974 roku. Z kolei zgodnie z treścią art. 37 Ustawy z 1974 roku, odnoszącym się do samowoli budowlanych.: „Obiekty budowlane lub ich części, będące w budowie lub wybudowane niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy, podlegają przymusowej rozbiórce albo przejęciu na własność Państwa bez odszkodowania i w stanie wolnym od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część: 1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub 2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia”. Jeżeli więc dom, który jak wynika z opisu, stanowi samowolę budowlaną, nie kwalifikuje się pod któryś z wyżej wskazanych warunków, nie może zostać nakazana jego rozbiórka.