Przybudówka do bloku - czy sąsiad może zasłonić widok z okna?

2012-11-07 14:02

Czy dobudowując się do bloku, sąsiad ma prawo przysłonić mi okno w łazience, co spowoduje gorsze nasłonecznienie pomieszczenia i zacienienie widoku?

Należy dotrzeć do decyzji zezwalającej na to przedsięwzięcie i ją zaskarżyć. Skoro chodzi o blok mieszkalny, istotny jest status planowanej budowy – na czyim gruncie powstaje, czy wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa jest stroną postępowania. W wyroku z 4 marca 2011 (II OSK 419/10) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż stroną w postępowaniach administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy może być wspólnota mieszkaniowa. Członek wspólnoty mieszkaniowej może wystąpić jako strona tylko wtedy, gdy w postępowaniu administracyjnym wykaże indywidualny interes prawny.
Dla sposobu prowadzenia sprawy istotne znaczenie ma zatem podstawa prawna użytkowania lokalu (własność czy inna podstawa). Z pewnością właściciel lokalu mieszkalnego może wykazać się interesem prawnym i być stroną takiego postępowania oraz kwestionować budowę przybudówki, skoro jej powstanie ma znaczący wpływ na jego nieruchomość. Ponadto będzie tu przysługiwało wystąpienie z powództwem cywilnoprawnym o wstrzymanie budowy, która zasłoni widok i pozbawi nasłonecznienia. Przy wystąpieniu innych szkód można też żądać odszkodowania.